استحکام فشاری یک طرفه

در این صفحه تعداد 118 مقاله تخصصی درباره استحکام فشاری یک طرفه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده استحکام فشاری یک طرفه
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Rock mechanics; Enclave-granitoid system; Enclave-syenitoid system; Rebound hardness; Uniaxial compressive strength; Rock tensile strength;
مقالات ISI استحکام فشاری یک طرفه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Alkali-silica reaction; Slab bridges; Uniaxial compressive strength; Young's modulus; Crack orientation; Thin section examination; Failure mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Hydraulic fracturing simulation; Heterogeneity; Geostatistics; Shale gas development; HF; hydraulic fracturing; Vp; compressional wave velocity; Vs; shear wave velocity; E; Young's modulus; ν; Poisson's ratio; T0; tensile strength; μ; friction coefficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Uniaxial compressive strength; Petrographical properties; Grain size; Porosity; Weakly consolidated reservoir sandstone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Reinforced concrete; Reinforcement; Apparent resistivity; Uniaxial compressive strength; Concrete; Water cure; Air cure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; discontinuities; rock masses roughness spacing; drill core; inclinometer swelling; uniaxial compressive strength; Brazilian tensile strength; direct shear test; point load test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Ø; Reinforcement diameter (mm); UCS; Uniaxial compressive strength; W; Weight; V; Volume; w; Water content; VP; P wave velocity; VS; S wave velocity; tp; Transient time of P wave; ts; Transient time of S wave; T; Time (day); D1,…, D9; Type of concrete
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Similar material simulation test; Low strength proportioning test; Uniaxial compressive strength; Sensitivity analysis; Thick coal seam;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Uniaxial compressive strength; Ultrasonic pulse velocity; Cemented gangue backfill; Cemented paste backfill; Fly ash;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Uniaxial compressive strength; Artificial neural network; Imperialist competitive algorithm; Non-destructive tests; Point load index
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Cement emulsified asphalt mortar; Asphalt emulsion; Workability; Dynamic shear rheometer (DSR); Hydration heat; Uniaxial compressive strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Uniaxial compressive strength; Rock indices; Fuzzy inference system; Artificial neural network; Adaptive neuro-fuzzy inference system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Uniaxial compressive strength; Intact rock core specimens; Specimens shape deviations; Shape tolerances; Experimental investigation; Numerical model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Indentation test; Drill cutting; Size dependency; Normalized indentation stiffness; Normalized critical transition force; Uniaxial compressive strength
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام فشاری یک طرفه; Data mining; Support vector machines; Sensitivity analysis; Soft-soil; Soil cement mixtures; Soil improvement; Jet grouting; Uniaxial compressive strength