کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
2734681 1147673 2016 9 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Radiography of the knee joint: A comparative study of the standing partial flexion PA projection and the standing fully extended AP projection using visual grading characteristics (VGC)
ترجمه فارسی عنوان
رادیوگرافی مفصل زانو : مطالعه مقایسه ای عکس PA خمش موضعی ایستاده و عکس AP کاملا باز ایستاده با استفاده از ویژگیهای درجه بندی بصری (VGC)
کلمات کلیدی
اشعه ایکس تشخیصی ؛ مفصل زانو؛ بیماری های استخوان؛ آرتروز؛ آرتروزی زانو AP، قدامی خلفی؛ سطح زیر منحنی؛ مشخصه های بصری درجه بندی سطح زیر منحنی ؛ آرتروز؛ خلفی؛ درجه بندی بصری
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلید واژه ها

مقدمه

بررسی پژوهش های پیشین

جدول 1. معیارهای تشریحی رادیوگرافی زانو.

شکل 1: تصویری از ViewDex 2.0.

روش

شکل 2: منحنی VGC برای 5 ناظر برای مقایسه AP عکس و PA عکس زانو. نتیجه AUCVGC 0.583 است.

شکل 3 a. منحنی VGC برای مشاهده کننده شماره 1که به مقایسه عکس AP و عکس PA زانو میپردازد. نتیجه AUCVGC 0.541 است. b منحنی VGC برای مشاهده کننده شماره 2 که به مقایسه عکس AP و عکس PA زانو میپردازد.. نتیجه AUCVGC 0.583 است. c منحنی VGC برای مشاهده کننده شماره 3 که به مقایسه عکس AP و عکس PA زانو میپردازد.. نتیجه AUCVGC 0.406 است. d منحنی VGC برای مشاهده کننده شماره 4 که به مقایسه عکس AP و عکس PA زانو میپردازد.. نتیجه AUCVGC 0.624 است. e منحنی VGC برای مشاهده کننده شماره 5 که به مقایسه عکس AP و عکس PA زانو میپردازد.. نتیجه AUCVGC 0.729 است.

جدول 2. آزمون آماری t-test نمونه برای هر معیار و برای معیار کلی

نتایج

مقایسه تصویرهای AP و PA برای همه ناظران

مقایسه تصویرهای AP و PA برای هر یک از ناظران به صورت جداگانه

شکل 4. a. منحنی VGC برای معیار 1 و مقایسه AP و PA برای ناظر 1. نتیجه AUCVGC 0.608 است. b منحنی VGC برای معیار 1 و مقایسه AP و PA برای ناظر 1. نتیجه AUCVGC 0.637 است. c منحنی VGC برای معیار 1 و مقایسه AP و PA برای ناظر 1. نتیجه AUCVGC 0.559 است. d منحنی VGC برای معیار 1 و مقایسه AP و PA برای ناظر 1. نتیجه AUCVGC 0.640 است. e منحنی VGC برای معیار 1 و مقایسه AP و PA برای ناظر 1. نتیجه AUCVGC 0.634 است.

شکل 5. a. منحنی VGC برای معیار 2 مقایسه AP و PA برای ناظر1. نتیجه AUCVGC 0.555 است. b منحنی VGC برای معیار 2 مقایسه AP و PA برای ناظر2. نتیجه AUCVGC 0.606 است. c منحنی VGC برای معیار 2 مقایسه AP و PA برای ناظر3. نتیجه AUCVGC 0.585 است. d منحنی VGC برای معیار 2 مقایسه AP و PA برای ناظر1. نتیجه AUCVGC 0.634 است. e منحنی VGC برای معیار 2 مقایسه AP و PA برای ناظر1. نتیجه AUCVGC 0.587 است.

بحث

شکل 6. a. منحنی VGC برای معیار 3 برای مقایسه AP و PA برای ناظر 1. نتیجه AUCVGC 0.578 است. b منحنی VGC برای معیار 3 برای مقایسه AP و PA برای ناظر 2. نتیجه AUCVGC 0.512 است. c منحنی VGC برای معیار 3 برای مقایسه AP و PA برای ناظر 3. نتیجه AUCVGC 0.256 است. d منحنی VGC برای معیار 3 برای مقایسه AP و PA برای ناظر 4. نتیجه AUCVGC 0.696 است. e منحنی VGC برای معیار 3 برای مقایسه AP و PA برای ناظر 5. نتیجه AUCVGC 0.687 است.

شکل 7. a. منحنی VGC برای معیار 4 برای مقایسه AP و PA برای ناظر1. نتیجه AUCVGC 0.602 است. b ممنحنی VGC برای معیار 4 برای مقایسه AP و PA برای ناظر 2. نتیجه AUCVGC 0.565 است. c منحنی VGC برای معیار 4 برای مقایسه AP و PA برای ناظر3. نتیجه AUCVGC 0.328 است. d منحنی VGC برای معیار 4 برای مقایسه AP و PA برای ناظر4. نتیجه AUCVGC 0.638 است. e منحنی VGC برای معیار 4 برای مقایسه AP و PA برای ناظر5. نتیجه AUCVGC 0.687 است.

نتیجه

شکل 8. a. منحنی VGC برای معیار 5 برای مقایسه AP و PA برای ناظر1. نتیجه AUCVGC 0.605 است. b منحنی VGC برای معیار 5 برای مقایسه AP و PA برای ناظر 2. نتیجه AUCVGC 0.516 است. c منحنی VGC برای معیار 5 برای مقایسه AP و PA برای ناظر3. نتیجه AUCVGC 0.309 است. d منحنی VGC برای معیار 5 برای مقایسه AP و PA برای ناظر4. نتیجه AUCVGC 0.646 است. e منحنی VGC برای معیار 5 برای مقایسه AP و PA برای ناظر5. نتیجه AUCVGC 0.687 است. 

شکل 9. a. منحنی VGC برای معیار 6 برای مقایسه AP و PA برای ناظر1. نتیجه AUCVGC 0.697 است. b منحنی VGC برای معیار 6 برای مقایسه AP و PA برای ناظر2. نتیجه AUCVGC 0.427 است. c منحنی VGC برای معیار 6 برای مقایسه AP و PA برای ناظر3. نتیجه AUCVGC 0.364 است. d منحنی VGC برای معیار 6 برای مقایسه AP و PA برای ناظر4. نتیجه AUCVGC 0.503 است. e منحنی VGC برای معیار 6 برای مقایسه AP و PA برای ناظر5. نتیجه AUCVGC 0.682 است. 

 
ترجمه چکیده
اهداف: مقايسه اطلاعات تشخيصي در تشخيص و ارزيابي پاتولوژي زانو از راديوگرافي زانو با استفاده از عکس PA خمش موضعی ایستاده و عکس AP کاملا باز ایستاده. روش: مجموعه ای از 32 رادیوگرافی زانو از 16 فرد بالغ تصویربرداری شده با استفاده از دو تصویر در یک دوره 2 ساله (PA: n = 16 و AP: n = 16) جمع آوری گردید. تکرار رادیوگرافی (n = 6) به مجموعه تصویر اضافه شده است که قابلیت اطمینان بین و درون ناظر را تسهیل میکند. ارزيابي تصوير توسط 5 جراح ارتوپد انجام شد که تحليل مطلق نماهاي بصري را انجام دادند که به ارزيابي کيفيت تصوير بر اساس 6 معيار کيفيت تصوير آناتوميک اختصاص داده شد که به منظور ارزيابي و مقايسه دو تصویرارائه شده بود. نمرات کیفیت تصویر به دست آمده با استفاده از ویژگی های درجه بندی ویژوال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. يافته ها: نمرات كيفيت تصاوير براي تصویر PA بيشتر بود، اما تفاوت بين دو پيش بيني معني دار نبود (05/0 p>). تصویر PA به طور معنی داری (p <0.05) در تجسم 2 معیار کیفیت تصویر آناتومیک بهتر بود که شامل عرض فضای مفصلی و ستون فقرات درشت نی بود. نتيجه گيري: هر دو پيش بيني مي توانند براي ارزيابي كلي مفصل زانو مورد استفاده قرار گيرند، اما براي تصویر PA خمش موضعی مورد توجه قرار گرفته است. توصیه هایی برای به حداقل رساندن تغییرات در روش موقعیت یابی رادیوگرافی نیز برجسته شده است.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی رادیولوژی و تصویربرداری
چکیده انگلیسی


• AP/PA radiographic knee projections are comparable for most clinical indications.
• PA knee projection is better in visualizing joint space/tibial spines.
• PA projection is more standardized if used with a positioning frame.
• Use of anatomical criteria facilitates evaluation of quality of knee radiographs.

ObjectivesTo compare the diagnostic information in detection and assessment of knee pathology from knee radiographs using either the PA standing with partial flexion projection or AP fully extended standing projection.MethodA set of 32 knee radiographs was retrospectively compiled from 16 adult patients imaged using both projections over a 2-year period (PA: n = 16 and AP: n = 16). Repeat radiographs (n = 6) were added to the image set facilitating inter and intra observer reliability. Image evaluation was performed by 5 orthopaedic surgeons performing Absolute Visual Grading Analysis assessing image quality based on 6 anatomical image quality criteria specifically developed to evaluate and compare the two projections. The resulting image quality scores were analysed using Visual Grading Characteristics.ResultsImage quality scores were higher for the PA projection but variation between the two projections was not significant (p > 0.05). The PA projection was significantly (p < 0.05) better in the visualization of 2 anatomical image quality criteria involving the joint space width and tibial spines.ConclusionBoth projections can be used for general evaluation of the knee joint, however the PA partial flexion projection is preferred for the investigation of specific knee pathology. Recommendations for minimizing variations in radiographic positioning technique are also highlighted.

Figure optionsDownload high-quality image (115 K)Download as PowerPoint slide

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Radiography - Volume 22, Issue 2, May 2016, Pages 152–160
نویسندگان
, ,