کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
275750 1429674 2015 9 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Identifying organizational variables affecting project management office characteristics and analyzing their correlations in the Iranian project-oriented organizations of the construction industry
ترجمه فارسی عنوان
شناسایی متغیرهای سازمانی تأثیرگذار بر ویژگی های اداری مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل همبستگی آنها در سازمان های پروژه محور ایرانی صنعت ساخت و ساز
کلمات کلیدی
اداره مدیریت پروژه (PMO)؛ سازمان های پروژه محور؛ صنعت ساخت و ساز؛ ویژگی های اداره مدیریت پروژه
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

1-1- ویژگیهای دفاتر مدیریت پروژه

1-2- متغیرهای زمینه سازمانی

جدول 1- طبقهبندی توابع PMOها از دیدگاه این مطالعه.

جدول 2- ویژگیهای ساختاری PMOها از دیدگاه این مطالعه.

2- روش تحقیق

2-1- مرحله اولویتبندی متغیرهای زمینه سازمانی از دیدگاه کارشناسان

2-1-1- ابزار گردآوری دادهها و جمعیت آماری

2-1-2- روش تجزیه و تحلیل در این مرحله

2-2- مرحله ارزیابی همبستگی بین متغیرهای زمینه سازمانی و خصوصیات دفاتر مدیریت پروژه

2-2-1- روش جمعآوری دادهها و نمونه پژوهش در این مرحله

شکل 1- متغیرهای زمینه سازمانی.

جدول 3- متغیرهای زمینه سازمانی تأثیرگذار بر ویژگیهای دفتر مدیریت پروژه در صنعت ساخت و ساز ایران.

2-2-2- تکنیک و نتیجه ارزیابی همبستگی بین متغیرهای پژوهش

شکل 2- مشخصات پاسخدهندگان در مرحله 1.

3- نتایج و بحث

3-1- حمایت مدیران ارشد سازمانی

3-2- ساختار مدیریت پروژه در سازمان

جدول 5- ضرایب همبستگی و اندازهگیری نرخ خطای آنها. 3-3- حضور متخصصان مدیریت پروژه در سازمان

شکل 3- راهنمای جدول 5.

3-4- میزان فرآیندهای مدیریت پروژه مورد نیاز توسط سازمان

شکل 4- همبستگی معناداری بین متغیرهای زمینه سازمانی و ویژگیهای اداره یا دفتر مدیریت پروژه یافت شد.

3-5- رابطه بین استراتژیهای سازمان با توسعه مدیریت پروژه

3-6- اندازه پروژه سازمان بر حسب مدت زمان

3-7- اندازه پروژه سازمان بر حسب تعداد کارکنان

3-8- تعداد پروژههای همزمان در سازمان

3-9- توزیع جغرافیایی پروژههای سازمان

4- نتیجه گیری
ترجمه چکیده
امروزه، استفاده از دانش مدیریت پروژه توسط سازمان های پروژه محور برای استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری اجتناب ناپذیر است. یک نهاد سازمانی که معمولاً "اداره مدیریت پروژه" نامیده می-شود، می تواند مسئول دانش مدیریت پروژه و توسعه دهنده سیستماتیک باشد، که می تواند مدیریت آن پروژه ها را تحت حوزه خود متمرکز و هماهنگ کند. از آنجا که سازمان ها دارای ابعاد مختلف زمینه ای و ساختاری هستند، ادارات مختلف مدیریت پروژه ای را از نظر ویژگی های ساختاری و عملکردی آنها انتظار داریم. این مقاله به جستجوی متغیرهای موجود در زمینه سازمان های صنعت ساخت و ساز می پردازد، که روابط معنی داری با ویژگی های دفاتر مدیریت پروژه دارند. بطوریکه با تجزیه و تحلیل این روابط، می توانیم دفاتر مدیریت پروژه کارآمدتری را طراحی و پیاده سازی کنیم. در نهایت، از 29 متغیر زمینه سازمانی که تأثیر تعیین کننده ای بر ویژگی های ادارات مدیریت پروژه داشته اند، تنها 9 متغیر تأثیر معنی داری بر آنها داشتند، که در این مقاله بر آنها تمرکز می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی


• Classifying Project Management Offices’ Characteristics.
• Compiling important Organizational Variables affecting PMOs’ Characteristics.
• Analyzing correlations between Organizational Variables and PMOs’ Characteristics.
• Founding the most important Organizational variable for PMO.

Today, applying project management knowledge by project oriented organizations for optimal use of resource and increasing productivity is inevitable. An organizational entity generally called “Project Management Office” can be responsible for project management knowledge and systematic developer of it which can centralize and coordinate management of those projects under its domain. Since organizations have different contextual and structural dimensions, we expect different project management offices in terms of their structural and functional characteristics. This article is searching for variables in the context of organizations in construction industry which have significant relationships with project management offices' characteristics. So that by analyzing these relations we can design and implement more efficient project management offices. Finally, from 29 organizational context variables which had been thought to have decisive impact on project management offices' characteristics only 9 variables had significant impact on them in which this paper focuses on.

Figure optionsDownload as PowerPoint slide

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Project Management - Volume 33, Issue 2, February 2015, Pages 458–466
نویسندگان
, ,