کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
276331 1429709 2010 12 صفحه PDF 23 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Patterns of empowerment and leadership style in project environment
ترجمه فارسی عنوان
الگوهای توانمندسازی و سبک رهبری در محیط پروژه
کلمات کلیدی
توانمند سازی - سبک رهبری - خدمات به مشتری - پروژه های بیشتر مجازی و مجازی کمتر - مدیریت پروژه موثر -
فهرست مطالب مقاله
چکیده
واژه‌های کلیدی
1.مقدمه
2.قاب‌بندی تئوری
2.1کارآیی مدیریت پروژه
2.2 سبک رهبری، معیاری برای مدیریت پروژه کارآمد
2.3 مجازی بودن به عنوان یک زنجیره و تعدیل کننده
شکل 1. مدل مدیریت کارآمد پروژه مجازی 
2.4 توانمندسازی 
2.5 رهبری و توانمندسازی
2.6 شرایط توانمندسازی و خدمات مشتری
3.روش‌ها
3.1. نمونه
3.2. سطح تحلیل
جدول 1. مشخصات پاسخ دهندگان
3.3. معیارها
4.نتایج
4.1. روش تحلیل
4.2آلفای کرونباخ
4.3هم بستگی متغیرهای مستقل
4.4نتایج هم بستگی
4.5نتایج رگرسیون خطی
4.6اثرات متقابل
جدول 2. میانگین‌ها، انحراف معیارها و هم‌بستگی ها          
جدول 3. نتایج تحلیل رگرسیون خطی
5.بحث و بررسی
شکل 2: تاثیر تعدیل مجازی بودن بر ارتباط بین شرایط توانمندسازی و توجه به وظیفه.
شکل 3. تاثیر تعدیل مجازی بودن بر ارتباط میان شرایط توانمندسازی و توجه به افراد.
6.مدل پیشنهادی
7.مفاهیم
7.1. مفاهیم نظری
شکل 4. مدل مدیریت کارآمد پروژه مجازی
7.2مفاهیم عملی
8.محدودیت‌ها
9. نتیجه
پیوست A
ترجمه چکیده
در این تحقیق به روابط میان توانمندسازی، سبک رهبری و خدمات مشتری به عنوان معیاری از مدیریت کارآمد پروژه با درجات مختلف مجازی بودن پرداخته می‌شود. در این تحقیق شرایط توانمندسازی در پروژه‌های کمتر مجازی و بیشتر مجازی مورد مقایسه قرار می‌گیرند. ما فرضیه خود را با داده‌های گردآوری شده از متخصصین مدیریت پروژه شاغل در پنج کشور با استفاده از رگرسیون خطی و تحلیل رگرسیون تعدیل شده برای تشریح فرضیه‌های پیشنهادی آزمایش می‌کنیم. نتایج ثابت می‌کنند که شرایط توانمندسازی تاثیر بارزی بر وظیفه‌گرایی، مردم‌گرایی و خدمات مشتری دارد و در پروژه های بیشتر مجازی نسبت به پروژه‌های کمتر مجازی بالاتر است بنابراین منجر به مدیریت موثر پروژه مجازی می‌شود. علاوه بر این فهمیدیم که مجازی بودن رابطه میان توانمندسازی و مردم‌گرایی را تعدیل می‌کند. با این تحقیق پیامدهای قابل توجهی برای رفتارهای رهبری و اجرای پروژه در محیط کار مدیریت پروژه حاصل می‌شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی
The current study explores the relationship of empowerment, leadership style and customer service as a measure of effective project management in projects with varying degree of virtuality. The study makes comparisons of empowerment climate in less and more virtual projects. Moreover, the study examines moderating effects of degree of virtuality on the relationship between empowerment and leadership style. We test our hypotheses with data collected from project management professionals working in five countries using linear regression and moderated regression analysis to analyze the proposed hypotheses. Results demonstrate that empowerment climate has a significant effect on concern for task, concern for people and customer service and is higher in more virtual than less virtual projects thus leading to effective virtual project management. Moreover, we found virtuality moderates the relationship between empowerment and concern for people. Findings of this study have significant implications for leadership behaviours and project performance at project management workplace.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Project Management - Volume 28, Issue 7, October 2010, Pages 638–649
نویسندگان
, , ,