کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
276346 1429672 2015 12 صفحه PDF 28 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Project success analysis framework: A knowledge-based approach in project management
ترجمه فارسی عنوان
چارچوب تجزیه تحلیل ارزیابی موفقیت پروژه: رویکردی دانش محور در مدیریت پروژه
کلمات کلیدی
چارچوب تحلیل موفقیت پروژه - پروژه مدیریت دانش
فهرست مطالب مقاله
چکیده
واژگان کلیدی
1.مقدمه
2. بررسی ادبیات موضوع
2.1 مدیریت دانش پروژه- مزایا و چالشها
2.2 تجزیه تحلیل موفقیت پروژه
3. چارچوب تجزیه تحلیل موفقیت پروژه
3.1 تعریف CSFهای یک پروژه
3.2 تعریف KPIهای یک پروژه
3.3 سنجش موفقیت پروژه براساس KPIهای تعریف شده و مستندسازی نتایج سنجش موفقیت
3.4 ارزیابی نهایی موفقیت پروژه و ایجاد گزارش نهایی پروژه
4. روش تحقیق
4.1 طراحی پرسشنامه
4.1.1 متغیرهای مستقل
4.1.2 متغیر مستقل
4.2 توصیف نمونه
شکل1. چارچوب تجزیه تحلیل موفقیت پروژه باهدف تقویت مدیریت دانش در محیط پروژه
5. تجزیه‌تحلیل داده‌ها و نتایج
5.1 پایایی داده‌ها
5.2 همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی
جدول1: همبستگی میان متغیرهای وابسته و عناصر تجزیه‌تحلیل موفقیت پروژه.
جدول2: تجزیه‌تحلیل رگرسیون دررابطه با عناصر تجزیه‌تحلیل موفقیت پروژه
جدول3: همبستگی میان متغیر وابسته و مزایای دانش بدست‌آمده از پروژه‌های قبلی
جدول4: تجزیه تحلیل رگرسیون در رابطه با مزایای دانش بدست‌‌آمده در پروژه‌های قبلی
6.مباحثه
6.1 ارتباط عناصر در تجزیه تحلیل موفقیت پروژه
6.2 تاثیر تجزیه تحلیل موفقیت پروژه بر عنصر مدیریت دانش در محیط پروژه
6.3 بررسی همبستگی میان مزایای دانش جمع‌آوری شده از پروژه‌های قبلی و راههای ارائه شده برای جمع‌آوری و انتقال دانش
7. نتیجه‌گیری
8. سهم این تحقیق و محدودیتهای مطالعه
 
ترجمه چکیده
یکی از موضوعات اصلی مدیریت دانش در محیط یک پروژه تجزیه تحلیل ضعیف موفقیت پروژه و فقدان مستندات مناسب درباره نتیجه پروژه های قبلی است. ما در این تحقیق روشی را بررسی می کنیم که تجزیه تحلیل موفقیت پروژه در آن انجام می شود، این روش بشکل یک چارچوب نشان داده می شود و می تواند منجر به بهبود مدیریت دانش در محیط پروژه شود. یک تحقیق تجربی بمنظور تعریف نقش چارچوب تجزیه تحلیل موفقیت پروژه برای مدیریت دانش در محیط پروژه انجام شده است. داده ها از 103 مدیر پروژه در صنایع مختلف صربستان درسال 2013 جمع آوری شد. نتایج تحقیق تایید کرد که تجزیه تحلیل موفقیت پروژه که از طریق تعریف عوامل حیاتی موفقیت نشان داده شده است، شاخصهای کلیدی عملکرد و فرآیند سنجش عملکرد تاثیر بسیار مثبتی بر کسب و انتقال دانش در محیط پروژه دارند. این مقاله چارچوب یکپارچه‌ای را برای تجزیه تحلیل موفقیت پروژه بعنوان یک رویکرد دانش محور جدید در مدیریت پروژه ارائه می دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی
One of the major issues for knowledge management in a project environment is the poor project success analysis and the lack of proper documentation on the results of the previous projects. In this research, we investigate in which way project success analysis, presented as a framework, can improve knowledge management in project environment. An empirical research was conducted in order to define the contribution of project success analysis framework to knowledge management in project environment. The data was gathered from 103 project managers in different industries in Serbia during 2013. Research results have confirmed that project success analysis, presented through the definition of critical success factors, key performance indicators and performance-measuring process has a very positive influence on knowledge acquisition and transfer in project environment. This paper presents an integrated framework for project success analysis as a new knowledge-based approach in project management.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Project Management - Volume 33, Issue 4, May 2015, Pages 772–783
نویسندگان
, , , , ,