کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
398249 1438730 2015 10 صفحه PDF 28 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Generation expansion planning in electricity markets: A novel framework based on dynamic stochastic MPEC
ترجمه فارسی عنوان
برنامه ریزی توسعة تولید در بازار برق: یک چارچوب نوین بر اساس MPEC دینامیکی تصادفی
کلمات کلیدی
MPEC دینامیکی تصادفی – برنامه ریزی توسعة تولید – تولید کنندة استراتژیک – عدم قطعیت
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

معرفی

چارچوب پیشنهادی

شکل 1. شماتیک چارچوب پیشنهادی

فرمولبندی ریاضی

شاخصها

پارامترها

متغیر تصمیم

مدل دو سطحی

MPEC

خطی سازی

مطالعات موردی

نمونة مطاعاتی اول: سیستم 6 شینه

شکل 2. شبکه آزمایشی شش شینه [9]

جدول 1. نتایج توسعه ظرفیت تولید

شکل 3. تأثیر توسعه تولیدکنندگان دیگر بر قیمت متوسط

شکل 4. سرمایه‌گذاری‌های تولید کننده استراتژیک در هر شین

مطالعة موردی 2: شبکة MREC

شکل 5. دیاگرام تکخط شبکه انتقال MREC

جدول 2. داده واحدهای تولید موجود

جدول 3. سوسپتانس ترانسفورماتور 230/400 کیلو ولت

جدول 4. نتایج شبیهسازی برای شبکه MREC

دوره زمانی پیک

دوره میانباری

دوره غیر پیک

شکل 6. تسویه بازار در دورههای زمانی پیک، کمباری و میانباری (تقاضای غیر کششپذیر).

دورة زمانی پیک

دورة زمانی میانباری

دورة زمانی کمباری

شکل 7. تسویه بازار در دورههای زمانی پیک، کمباری و میانباری (تقاضای کششپذیر).

جدول 5. شاخصهای اطمینانپذیری شبکه MREC (تقاضای کششپذیر)

مطالعة موردی 3: سیستم آزمایشی اطمینانپذیری 24 شینة IEEE

شکل 8. نتایج سرمایهگذاری در شبکه MREC

شکل 9. سیستم RTS IEEE

شکل 10. سهم تولیدکنندگان در بازار در دورة زمانی برنامهریزی

شکل 11. قیمت متوسط بازار بر حسب ظرفیت انتقال

شکل 12. شاخصهای بازار بر حسب محدودیتهای انتقال

جدول 7. زمان محاسباتی برای موارد مطالعاتی

نتیجه گیری
ترجمه چکیده
این مقاله یک چارچوب نوین را برای برنامه ریزی توسعة تولید (GEP) سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته، در حضور عدم قطعیت در افق چند دوره ای، ارائه می دهد که شامل یک سرمایه گذاری تولید از دیدگاه یک شرکت تعیین کنندة قیمت می باشد. مسئلة سرمایه گذاری به عنوان یک مسئلة بهینه سازی دو سطحی مدلسازی می-شود. مسئلة سطح اول شامل تصمیم های مرتبط با سرمایه گذاری است که هدف آن، بیشینه کردن سود کل در افق برنامه ریزی است. مسئلة سطح دوم، شامل بیشینه کردن رفاه اجتماعی است که در آن بازار برق، تسویه شده است. عدم قطعیت های شرکت های رقیب در پیشنهاد قیمت و سرمایه گذاری با استفاده از مجموعه ای از سناریوها مدل شده است. این مسئلة بهینه سازی دو سطحی، سپس به یک MPEC تصادفی دینامیکی تبدیل می شود و پس از خطی سازی به صورت یک برنامه ریزی آمیختة صحیح خطی (MILP) بیان می شود. چارچوب پیشنهادی بر روی یک شبکة قدرت 6 شینه شبکة انتقال شرکت برق منطقه ای مازندران (MREC) که بخشی از سیستم قدرت بهم پیوستة ایران است و همچنین بر روی شبکة 24 شینة RTS IEEE تست شده است. نتایج بهینه سازی تأیید می کنند که چارچوب پیشنهادی می تواند ابزاری مناسب برای تحلیل رفتار سرمایه گذاری در بازارهای برق باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی


• Presenting a novel multi-period bi-level framework solving GEP.
• Obtaining more realistic results through dynamic MPEC than static approach.
• Investing more peak technologies in energy only markets than base technologies.
• Enforcing inelastic demands to cap market prices.
• Influencing admissible loading of transmission network on market indicators.

This paper presents a novel framework for generation expansion planning (GEP) of restructured power systems under uncertainty in a multi-period horizon, which includes generation investment from a price maker perspective. The investment problem is modeled as a bi-level optimization problem. The first level problem includes decisions related to investment in order to maximize total profit in the planning horizon. The second level problem consists of maximizing social welfare where the power market is cleared. Rival uncertainties on offering and investment are modeled using sets of scenarios. The bi-level optimization problem is then converted to a dynamic stochastic MPEC and represented as a mixed integer linear program (MILP) after linearization. The proposed framework is examined on a typical six-bus power network, MAZANDARAN regional electric company (MREC) transmission network as an area of IRAN interconnected power system and IEEE RTS 24-bus network. Simulation results confirm that the proposed framework can be a useful tool for analyzing the behavior of investments in electricity markets.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 70, September 2015, Pages 108–117
نویسندگان
, ,