کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
667052 1458499 2016 9 صفحه PDF 23 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Micromechanics modeling the solute diffusivity of unsaturated granular materials
ترجمه فارسی عنوان
مدل سازی میکرومکانیک ضریب پخش حل شده مواد دانه ای اشباع نشده
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2- مشخصات فیزیکی مواد دانه ای اشباع نشده

1-2- رژیم های اشباع

2-2- ضخامت فیلم آبی

شکل 1: تصویر شماتیک توزیع مایع درون ماده دانه ای اشباع نشده در رژیم های اشباع متمایز

3-2- نفوذ حل شده موضعی داخل فیلم آبی

3- چارچوب نظری

شکل 2: نمایش مورفولوژیکی هر فاز در مواد دانه ای اشباع نشده هنگامی که Sr > Srr (a) یا sr < Srr (b)؛ (b) می تواند رژیم اشباع کم را توسعه دهد (Sr < 1%) هنگامی که لایه خیس کننده متوسط (در کارمین ) ناپدید می شود؛ مسائل می توانند به سه بخش قسمت شوند،

4- کاربرد: نفوذ حل شده نان سوربینگ در ماسه های اشباع نشده

1-4 کسرهای حجمی فاز

جدول 2: پارامترهای تناسب برای دو نوع ماسه

1-1-4 لایه بین دانه ای، آب موئینی جداگانه، و لایه خیس کننده

شکل 3: متحتی های احتباس آب برای ماسه بیور کریک، ماسه رومکنز و ماسه شونای؛ مکش ماتریک با درجه¬های اشباع باقیمانده به ترتیب برای ماسه بیور کریک (%9)، ماسه رومکنز (%7) و ماسه شونای (%13) برابر -20 kPa، -30 kPa و -20 kPa است؛ نتایج تجربی پس از رومکنز و بروس (1964)، لیم و همکاران (1998) و مهتا و همکاران (1995) هستند.

2-1-4 فیلم آب

2-4- نتایج و بحث

1-2-4- ضخامت فیلم آب

جدول 3: پارامترها برای سیستم هوا-فیلم محلول آبی کوارتز-NaCl در T=293 K.

2-2-4- تکامل Dhom/Dτ با Sr (Sr   Srr)

شکل 4: رابطه ضخامت فیلم آبی با روطبت نسبی، M = mol.L-1؛ نتایج تجربی برای سیستم فیلم آب ترکیب شده با کوارتز پس از سامنر و همکاران (2004)، ضخامت لایه آب تکی برابر A° 8/2 است (بویرسکی و همکارات، 2002). 

شکل 5: تکامل Dhom/Dτ با Sr به هنگام Sr   Srr، twl صخامت لایه خیس کننده است، نتایج تجربی پس از رومکنز و بروس (1964) و لیم و همکاران (1998).

3-2-4 تکامل Dhom/Dτ با Sr (Sr < Srr)

شکل 6: تکامل Dhom/Dτ با Sr در ƞ مختلف به هنگام Sr < Srr، منحی سبزآبی خط تیره نقطه نفوذ حل شده توسط فیلم های آبی هستند. (برای بیان ارجاع به رنگ در این شکل، خواننده به نسخه وب این مقاله ارجاع داده می شود).

5- نتایج اظهار شده

ضمیمه A 
ترجمه چکیده
این کار به مدل سازی تکاملی ضریب نفوذ حل شده یکنواخت شده در داخل مواد دانه ای اشباع نشده با استفاده از روش میکرومکانیکی اختصاص یافته است. بر اساس نقش متمایز آن در نفوذ حل شده، آب مایع در داخل مواد دانه ای اشباع نشده به چهار دسته، یعنی لایه بین دانه ای (آب موئینی پیوسته)، آب موئینی جداگانه، لایه خیس کننده و فیلم آب تقسیم می شود. استفاده در دو نوع ماسه نشان دهنده توانایی مدل برای به دست آوردن دوباره نتایج تجربی به صورت دقیق است. هنگامی که درجه اشباع بالاتر از درجه اشباع باقیمانده Srr باشد، تکامل ضریب نفوذ حل شده یکنواخت شده با توجه به درجه اشباع به طور قابل توجهی به اتصال آب موئینی بستگی دارد. زیر Srr، بسته به اتصال لایه خیس کننده، ضریب نفوذ حل شده یکنواخت شده درون ماسه های اشباع نشده با توجه به آن در آب مخزن، 6-2 مرتبه کاهش می یابد. حد بالایی ضریب نفوذ حل شده توسط فیلم های آبی 6-4 مرتبه از مقادیر آن در آب مخزن پایین تر است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی


• Four types of liquid water are distinguished within unsaturated granular materials.
• A micromechanics model is developed to estimate the unsaturated solute diffusion coefficient.
• Below residual saturation degree, the solute diffusion coefficient decreases by 2–6 orders of magnitude of bulk water.
• The maximum solute diffusion contributed by water films will be 4–6 orders lower than that of bulk water.

This work is devoted to modeling the evolution of the homogenized solute diffusion coefficient within unsaturated granular materials by means of micromechanics approach. On the basis of its distinct role in solute diffusion, the liquid water within unsaturated granular materials is distinguished into four types, namely intergranular layer (interconnected capillary water), isolated capillary water, wetting layer and water film. Application on two sands shows the capability of the model to accurately reproduce the experimental results. When saturation degree is higher than the residual saturation degree Srr, the evolution of homogenized solute diffusion coefficient with respect to the saturation degree depends significantly on the connectivity of the capillary water. Below Srr, depending on the connectivity of the wetting layer, the homogenized solute diffusion coefficient within unsaturated sands decreases by 2–6 orders of magnitude with respect to that in bulk liquid water. The upper bound of the solute diffusion coefficient contributed by the water films is 4–6 orders of magnitude lower than that in bulk liquid water.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Multiphase Flow - Volume 79, March 2016, Pages 1–9
نویسندگان
, , , ,