کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6766697 512455 2015 11 صفحه PDF 23 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Voltage stability constrained multi-objective optimal reactive power dispatch under load and wind power uncertainties: A stochastic approach
ترجمه فارسی عنوان
توزیع توان راکتیو بهینۀ چندهدفۀ مقید به پایداری ولتاژ تحت عدم قطعیت‌های بار و توان بادی: یک رویکرد تصادفی
کلمات کلیدی
تلفات برق فعال ، توزیع راکتیو چندهدفه بهینه (MO-ORPD)، مدل سازی عدم قطعیت مبتنی بر سناریو، برنامه نویسی تصادفی، ثبات ولتاژ، مزارع بادی (WFS)
فهرست مطالب مقاله
چکیدهکلیدواژه‌ها
مقدمه
مروری بر ادبیات فنی
اهداف این مقاله
سازماندهی مقاله 
مدلسازی عدم قطعیت شکل
تولید سناریوهای تابع چگالی احتمال بار و عدم قطعیت بار.
مدلسازی عدم قطعیت تولید توان بادیشکل 2. منحنی توان یک توربین بادی (نواحی کنترل سرعت روتور). 
چراچوب بهینه‌سازی تصادفی دو مرحله‌ای
فرمولبندی مساله
توابع هدف
حداقل‌سازی تلفات کلی توان توان اکتیو 
حداقل‌سازی شاخص پایداری ولتاژ (شاخص L)
روش قید ε
تصمیم‌گیر فازی
قیود
قیود برابری (معادلات تعادل توان AC)
قیود نابرابری روی متغیرهای کنترلی/ وابسته
مطالعۀ موردی و نتایج عددیشکل 4. شمای تک خطی سیستم تست 57 شینۀ IEEE
توصیف سیستم 57 شینۀ IEEE
 تولید سناریوجدول 1 : سناریوهای باد/ بار با احتمال‌های متناظر منفردو ترکیبی. جدول 2 : پاسخ‌های بهینۀ پارتوبرای DMO-ORPD بدون مزارع بادی (حالت الف). مقادیر پررنگ متناظر با پاسخ بهینۀ پارتو هستند.جدول 3: متغیرهای کنترلی بهینه برای بهترین پاسخ (یعنی Solution#4) در حالت الف. 
حالت الف: DMO-ORDP بدون مزرعۀ بادیشکل 5. جبهۀ بهینۀ پارتو برای مسالۀ DMO-ORDP (حالت الف). شکل 6. مقایسۀ تلفات توان اکتیو بدست آمده با مقادیر گزارش شده در نوشته‌های فنی (حالت الف). جدول 4 : پاسخ‌‌های بهینۀ پارتو برای SMO-ORDP (حالت ب). مقادیر پررنگ متناظر با پاسخ بهینۀ پارتو هستند. جدول 5 : مقادیر بهینه برای متغیرهای کنترلی اینجا و اکنون در بهترین پاسخ (یعنی Solution#5) در حالت ب
 حالت ب: SMO-ORDP با مزرعۀ بادیشکل 7. جبهۀ پارتوی SMO-ORDP (حالت ب). شکل 8. تولید توان اکتیو در شینۀ اسلک (یعنی شینۀ 1) در همۀ سناریوها (برحسب مگاوات). شکل 9. توان اکتیو و راکتیو خروجی مزرعۀ بادی (واقع در شینۀ 52) در همۀ سناریوها (برحسب مگاوات و مگاوار).شکل 10. گام‌های کلیدزنی در شینه‌های جبرانسازی وی ای آر شماره‌های 18، 25 و 53 در سناریوهای مختلف نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
مسالۀ توزیع بهینۀ توان راکتیو (ORPD) یک مسالۀ مهم در بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت است که مساله‌ای با برنامه‌نویسی غیرخطی و عدد صحیح ترکیبی است و مقادیر بهینه را برای پارامترهای کنترلی رویه‌های توان راکتیو تعیین می‌کند تا توابع هدف خاصی را بهینه کرده و در عین حال چندین قید فنی را برآورده کند. در این مقاله، مسالۀ ORPD چندهدفۀ تصادفی در یک سیستم قدرت با ترکیب توان بادی و با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های بار و تولید توان بادی بررسی می‌شود. مسالۀ بهینه‌سازی چندهدفۀ ارائه شده با استفاده از روش قید ε حل شده، و رویکرد ارضای فازی به منظور انتخاب بهترین پاسخ به کار گرفته می‌شود. دو تابع هدف مختلف به صورت ذیل مدنظر قرار می‌گیرد: 1) حداقل‌سازی تلفات توان اکتیو و 2) حداقل‌سازی شاخص پایداری ولتاژ (موسوم به شاخص L). در این مقاله، تجهیزات جبرانساز VAR به صورت متغیرهای گسسته مدل می‌شوند. علاوه بر این، به منظور ارزیابی عملکرد روش ارائه شده برای پاسخ مسالۀ چندهدفه، نتایج بدست آمده برای مورد قطعی (DMO-ORPD) با روش‌های موجود در نوشته‌های فنی مقایسه می‌شوند. روش ارائه شده روی سیستم 57 شینۀ IEEE آزموده می‌شود. مدل‌های ارائه شده در محیط GAMS پیاده‌سازی می‌شوند. نتایج عددی موید قابلیت بالای مسالۀ SMO-ORPD ارائه شده برای پرداختن به عدم قطعیت‌ها و تعیین بهترین تنظیمات برای متغیرهای کنترلی است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
چکیده انگلیسی
Optimal reactive power dispatch (ORPD) problem is an important problem in the operation of power systems. It is a nonlinear and mixed integer programming problem, which determines optimal values for control parameters of reactive power producers to optimize specific objective functions while satisfying several technical constraints. In this paper, stochastic multi-objective ORPD (SMO-ORPD) problem is studied in a wind integrated power system considering the loads and wind power generation uncertainties. The proposed multi objective optimization problem is solved using ε-constraint method, and fuzzy satisfying approach is employed to select the best compromise solution. Two different objective functions are considered as follow: 1) minimization of the active power losses and 2) minimization of the voltage stability index (named L-index). In this paper VAR compensation devices are modeled as discrete variables. Moreover, to evaluate the performance of the proposed method for solution of multi-objective problem, the obtained results for deterministic case (DMO-ORPD), are compared with the available methods in literature. The proposed method is examined on the IEEE-57 bus system. The proposed models are implemented in GAMS environment. The numerical results substantiate the capability of the proposed SMO-ORPD problem to deal with uncertainties and to determine the best settings of control variables.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Renewable Energy - Volume 85, January 2016, Pages 598–609
نویسندگان
, , ,