کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6860101 1438737 2014 13 صفحه PDF 34 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On modeling and control of advanced aircraft electric power systems: System stability and bifurcation analysis
ترجمه فارسی عنوان
بحث روی مدلسازی و کنترل سیستم‌های پیشرفته‌ی توان الکتریکی هواپیما: پایداری سیستم و تجزیه و تحلیل انشعاب
کلمات کلیدی
تجزیه و تحلیل انشعاب، ثبات ولتاژ، AAPS،انشعاب هاف ، نوسانات، سیستم های چند مبدل
فهرست مطالب مقاله
چکیده
مقدمه
شکل1. مدل مداری طرحوار سیستم توان الکتریکی پیشرفته‌ی هواپیمای بوئینگ 767.
سیستم تولیدی
واحد یکسوساز
بارهای DC/AC
اینورتر توان
مدل ریاضی سیستم توان الکتریکی هواپیما
سیستم ژنراتور سنکرون
شکل2. مدل مدار تحریک ژنراتور سنکرون با سیستم پسخورد حلقه بسته.
جدول1: پارامترهای سیستم
جدول2: پارامتر بارهای دینامیکی
شکل3. واحد کنترل معادل ساده شده برای تنظیم ولتاژ DC.
معادلات دینامیکی لینک DC
کانورتر باک DC/DC
مشخصه‌ی انشعاب‌محور سیستم الکترونیک قدرت متصله
شکل4. حرکت مقادیر ویژه‌ی ماتریس ژاکوبین در اثر تغییر مشخصات بار.شکل5. منحنی‌های صفحه‌ی فازی برای CVBC با (الف) خازن فیلتری 75/0 میلی‌فاراد و (ب) خازن فیلتری 5/1 میلی‌فاراد
تحلیل انشعاب سیستم الکتریکی هواپیما
تحلیل انشعاب برای CVBC با خازن متغیر فیلتر
شکل6. منحنی‌های حوزه‌ی زمان خروجی CBC (الف) ولتاژ و (ب) جریان با خازن فیلتری با مقدار 75/0 میلی‌فاراد.
 ناحیه‌ عملکرد پایدار
شکل7. نقطه‌ی کار پایدار یکسوساز 12 پالسه.
شکل8. (الف) اسیلوگرام و (ب) منحنی صفحه‌فازی ولتاژ و جریان ژنراتور سنکرون.
شکل9. دیاگرام‌های حوزه‌ی زمان (الف) ولتاژ و (ب) جریان خروجی dc یکسوساز.
شکل10. دیاگرام‌های منحنی صفحه‌ی فازی مربوط به سیستم AC/DC ژنراتور سنکرون برای (الف) ولتاژ dc در برابر جریان dc، (ب) ولتاژ فیلتر در برابر جریان، (ج) ولتاژ ژنراتور در برابر جریان و (د) ولتاژ dc در برابر خطای ژنراتور سنکرون.
شکل11. (الف) منجنی صفه‌ی فازی و (ب) پاسخ حوزه‌ی زمان ولتاژ خروجی یکسوساز برای تغییر پارامتر Ki در واحد کنترل PI (ج) شبیه‌سازی حوزه‌ی زمان ولتاژ فیلتر.
شکل12. دیاگرام صفحه‌ی فازی فیلتر ژنراتور سنکرون.
ارزیابی پایداری در برابر تغییر شرایط بارگذاری
شکل13. پاسخ سیستم به تغییر پله در توان بار (الف) ولتاژ در HVDC (ب) ولتاژ در پایانه‌‌های فیلتر هارمونیکی ژنراتور سنکرون.
تحلیل انشعاب با در نظر گرفتن افزایش شیب توان در پیکربندی بارگذاری
شکل14. دینامیک سیستم برای تغییر پله در تقاضای توان (الف) ولتاژ در لینک HVDC (ب) جریان سلف در HVDC (ج) دیاگرام انشعاب برای صفحه‌ی فازی ولتاژ و جریان در HVDC (د) دیاگرام انشعاب متناظر با صفحه‌ی فازی در پایانه‌ی فیلتر هارمونیکی ژنراتور سنکرون.
شکل15. شبیه‌سازی رایانه‌ای در محیط PSIM (الف) ولتاژ فیلتر ژنراتور سنکرون (ب) ولتاژ در HVDC (ج) جریان سلف در لینک HVDC (د) توان بار تحویلی توسط منبع تغذیه‌ی 12 پالسه.
شکل16. دیاگرام انشعاب برای ولتاژ خروجی dc یکسوساز 12 پالسه در برابر (e) جریان dc و (f) تقاضای توان (g) سیگنال خطای زنراتور سنکرون. همچنین دیاگرام فازی مربوط به ولتاژ فیلتر هارمونیکی ژنراتور سنکرون در برابر جریان در (h) تشریح شده است.
تغییر در فرکانس باس اصلی AC ناشی از تغییر در سرعت موتور ژنراتور سنکرون
شکل17. پایداری سیستم در برابر تغییر فرکانس عملکردی (الف) ولتاژ در لینک DC اصلی (ب) پروفیل ولتاژ سه فاز در پایانه‌های فیلتر هارمونیکی.
شکل18. عملکرد گذرای سیستم اینورتر (الف) صفحه‌ی فازی مربوط به باس AC اصلی (ب) شکل موج حوزه‌ی زمان مربوط به جریان ورودی موتور القائی.شکل19. دینامیک سیستم در برابر تغییر پارامتر انشعاب (الف) شکل موج جریان مربوط به پروفیل ورودی IM (ب) صفحه‌ی فازی مربوط به ولتاژ فاز در برابر جریان باس AC اصلی
نتیجه‌گیری
جدول3:پارامترهای سیستم
پیوست A
ترجمه چکیده
این مقاله یک مدل جامع انشعاب دینامیکی و بررسی پایداری سیستم پیشرفته‌ی توان الکتریکی هواپیما (AAEPS) را ارائه می‌دهد. مدل انشعابی ارائه شده، به منظور بررسی پایداری سیستم توان الکتریکی هواپیما تحت پیکربندی‌های مختلف سیستم و انواع شرایط بارگذاری به کار گرفته می‌شود. بررسی‌های بیشتری انجام می‌شود تا دوام و استحکام سیستم و زیرسیستم‌های توان الکتریکی هواپیما در برابر تغییرات وابسته به زمان که در دینامیک سیستم و به دلیل تغییرات پارامترهای حلقه‌ی کنترلی و تغییرات شرایط بارگذاری و تقاضای توان رخ می‌دهند، ارزیابی شود. علاوه براین، تحلیل پایداری برای تغییرات فرکانس کار کانال AC سیستم توان الکتریکی هواپیما گزارش می‌شود. نشان داده شده است که نقاط تعادل متناظر با معادلات مختلف سیستم‌های توان الکتریکی هواپیما، وقتی پارامترهای کاری سیستم در معرض تغییرات قرار گیرند، رفتارهای انشعابی گوناگون از خود بروز می‌دهند. در نهایت، چندین مدل مطالعه‌ی موردی گسترش یافته و پیاده سازی شد و دیاگرام‌های دوبعدی انشعاب متناظر با آن مدل‌ها به همراه نتایجی که توسط اندازه گیری‌های آزمایشگاهی موجود تأیید می‌شوند، بدست آمد. مطالعه‌ی پایداری سیستم پیشرفته توان الکتریکی هواپیما و تحلیل انشعاب می‌تواند به مهندسان در شناسایی نواحی مطلوب عملکرد و طراحی حاشیه‌ی اطمینان بر اساس تغییر بارگذاری و پارامترهای سیستم، کمک کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
This paper presents a comprehensive dynamic bifurcation model and stability study of advanced aircraft electric power system (AAEPS). The proposed bifurcation model is utilized to investigate the aircraft electric power system stability under various system configurations and loading conditions. Further investigations are performed to verify the sustainability and robustness of the aircraft electric power system and subsystems to time-dependent changes occurring in the system dynamics due to variations in control loop parameters and changes in the loading conditions and power demand. Moreover, stability analysis for changes in operating frequency of the aircraft electric power system’s AC channel is reported. It has been demonstrated that equilibrium points corresponding to the differential equations of the aircraft electric power systems undergo different bifurcation behaviors when the system’s operating parameters are subjected to variations. Finally, several case-study models are developed and implemented and the corresponding two-dimensional bifurcation diagrams were obtained with results verified using available experimental measurements. The AAEPS stability study and bifurcation analysis can assist engineers in identifying preferred regions of operation and safe margin design based on the variation of the system’s loading and parameters.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 63, December 2014, Pages 246–259
نویسندگان
, ,