آنتی بیوتیک β-لکتام

در این صفحه تعداد 99 مقاله تخصصی درباره آنتی بیوتیک β-لکتام که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنتی بیوتیک β-لکتام (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک β-لکتام; FQs; fluoroquinolones; BLs; β-lactams; OFL; ofloxacin; NOR; norfloxacin; ENR; enrofloxacin; PEF; pefloxacin; CEF; cephalosporin; AMOX; amoxicillin; ARGs; antibiotic resistance genes; MSW; municipal solid waste; AMR; antimicrobial resistance; TN; total ni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک β-لکتام; pH; Colorimetric; Alpha/beta hydrolase; AEH; CocE; 6-APA; 6-Aminopenicillanic acid; AEH; α-Amino acid ester hydrolase; APANiB; 5-(2-Amino-2-phenylacetamido)-2-nitrobenzoic; β-LA; β-Lactam antibiotics; °C; Degrees Celsius; CocE; Cocaine esterase; d-PG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک β-لکتام; AMX; amoxicillin; AMP; ampicillin; ASP; antimicrobial stewardship program; ATM; aztreonam; β-LA; β-lactam antibiotics; CAZ; ceftazidime; CI; continuous infusion; CLO; cloxacillin; CLSI; Clinical and Laboratory Standards Institute; CV; coefficient of var
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک β-لکتام; 6-APA; 6-aminopenicillianic acid; 7-ACA; 7-aminocephalosporanic acid; 7-ADCA; 7-amino-desacetoxycephalonsporic acid; AA; amino acid; AfPGA; PGA from A. faecalis; βLA; β-lactam antibiotics; BRP; bacteroicin release protein; CRP; cAMP receptor protein; D-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک β-لکتام; Escherichia coli; Bactéricidie; Ticarcilline; Pipéracilline; Acide clavulanique; Tazobactam; Cinétique de bactéricidie; Résistance; β-lactamines; Escherichia coli; Bactericidal activity; Ticarcillin; Piperacillin; Clavulanic acid; Tazobactam; Bacter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک β-لکتام; β-lactam antibiotics; Glomerular filtration; Cockcroft-Gault; MDRD; Critically ill patients; Antibióticos betalactámicos; Filtrado glomerular; Cockcroft-Gault; MDRD; Pacientes críticos;