1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

در این صفحه تعداد 65 مقاله تخصصی درباره 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [C4mim][NTf2]; 1-butyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; [C5mim][NTf2]; 1-pentyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; [C2mim][NTf2]; 1-ethyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; [C4mim][Trifla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; AC; acetanilide; ACE; affinity capillary electrophoresis; AGP; human alpha (α1)-acid glycoprotein; BMImBr; 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide; BMImCl; 1-butyl-3-methylimidazolium chloride; BMImBF4; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; DMImCl;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; Reactive extraction; Ionic liquids; Carbamazepine; 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 1-Butyl-3-methyl-imidazolium hexafluoro phosphate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; AYL; type AY from Candida cylindracea; BDO; 1,4-butanediol; [C4mim][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [C4mim][NTf2]; 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide; [C4mim][PF6]; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; Absorption cycle; Ionic liquid; Mixing enthalpy; VLE; EOS; Activity coefficient model; Cycle d'absorption; Liquide ionique; Enthalpie de mélange; Équilibre liquide-vapeur; Équation d'état; Modèle de coefficient d'activité; C-C; Clausius-Cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; Polyaniline; Biomaterials; Electrical conductivity; Biocompatibility; Electrical stimulation; aECM; artificial extracellular matrix; AFM; atomic force microscopy; ALP; alkaline phosphatase; APS; ammonium persulfate; [BMIM][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazoliu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [(EO)-3C-im][NTf2]; 1-(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-1-ium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide; [2PentMIM][BF4]; 3-methyl-1-(2-pentyl)-imidazolium tetrafluoroborate; [BMIM][Ace]; 1-butyl-3-methylimidazolium acesulfamate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [2-HC2C2A][HCO2]; 2-hydroxydiethylammonium formate; [C6C6C6C14P][Cl]; trihexyltetradecylphosphonium chloride; [C6C6C6C14P][NTf2]; trihexyltetradecylphosphoniumbis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; [C4C1C1im] [PF6]; 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; AOC; azide-olefin cycloaddition; APSiO2; 3-aminopropyl-functionalized silica; AscNa; sodium ascorbate; aterpy; 4′-azido-2,2′:6′,2″-terpyridine; bipy; 4,4′-bipyridine; BMIM BF4; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; bpoh; (N1E,N2E)-N1,N2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [BMIM][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [BSmim]HSO4-porous carbon; honeycomb-like hierarchically ion liquidsporous carbon composite; AChE; Acetylcholinesterase; AgNC; Silver nanocluster; AgNPs; Silver nanoparticles; AgNWs; Silver nanow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; ILs; Ionic Liquids; IL; Ionic Liquid; AAs; Amino acids; AA; Amino acid; CT; α-chymotrypsin; Mb; Myoglobin; BSA; Bovine serum albumin; HSA; Human serum albumin; PGA; Penicillin G acylase; ADH; Alcohol dehydrogenase; CALB; Candida antarctica lipase B; rPA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; CQDs; Carbon quantum dots; CNDs; carbon nanodots; SQDs; semiconductor quantum dots; CQDGs; carbon quantum dot hydrogels; p-CQDs; passivated carbon quantum dots with carboxylic moieties; t-CQDs; thiol-functionalized carbon quantum dots; a-CQDs; amine-funct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [DMPI]Im; 1,2-dimethyl-3- propylimidazoliumbis(trifluorosulfonyl)imide; [BBIM][NTf2]; 1,3-dibutylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide; [C4mpyrr][NTf2]; 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide; [BMIM][NTf2]; 1-butyl-3-methy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; ACC; Annual Capital Cost; AOC; Annual Operating Cost; [bpy][BF4]; 1-butylpyridinium tetrafluroborate; [bheaa]; Bis(2-hydroxyethyl) ammonium acetate; [bmim][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [bmim][DCA]; 1-butyl-3-methylimidazolium dicya
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; Static-synthetic; Carbon dioxide; n-methyl-2-pyrrolidone; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; n-hexane; Phase equilibrium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; DMF; N,N-dimethylformamide; DPA; docose hexaenoie acid; EPA; eicosapntemacnioc acid; FAMEs; fatty acid methyl esters; IL; ionic liquid; MEP; molecular electrostatic potential; MMA; methylene methacrylate; UFAMEs; unsaturated fatty acid methyl esters; [EMI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; PAL; phenylalanine ammonia lyase; [BMIM][MeSO4]; 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate; [BMIM][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [BMIM][PF6]; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; [BMIM][lactate]; 1-butyl-3-methylimidazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; Phaeodactylum tricornutum; 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 1-Octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; Reactive oxygen species (ROS); Antioxidant enzymes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; PMAPTAC; Poly(methacryloylamino propyl trimethylammonium chloride); PDMAAm; poly(dimethylacrylamide); DN; double network; , [P222(1O1)][Inda]; triethyl(2-methoxymethyl)phosphonium indazole; GHG; greenhouse gas; RTIL; room-temperature ionic liquid; SILM; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; NAs; naphthenic acids; ILs; ionic liquids; [BMIM][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; CHCA; cyclohexanecarboxylic acid; CPCA; cyclopentanecarboxylic acid; BA; benzoic acid; CHPA; cyclohexanepentanoic acid; CHDCA; 1,4-cyclohexanedicarboxyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [C4mim][NTf2]; 1-butyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; [C2mim][NTf2]; 1-ethyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; [C4mim][Triflate]; 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate; [C2mim][BF4]; 1-ethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; ILs; ionic liquids; SIA; sequential injection analysis; CytCox; cytochrome c oxidase; FeC; ferrocytochrome c; emim [BF4]; 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; emim [Tf2N]; 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide; emim [Ms];
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; BACK; Boublik-Alder-Chen-Kreglewski; Hcb; hard convex body; SAFT; Statistical Associating Fluid Theory; [C2mim][BF4]; 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [C4mim][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [C6mim][BF4]; 1-hexyl-3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; Ionic liquids; Composites; Perovskites; 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; Impedance spectroscopy; Electrical properties; Grain-boundary impedance; Total conductivity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; Diiodomethane; Marcus–Hush quadratic activation; Dissociative electron transfer; Room temperature ionic liquid; Cyclic voltammetry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [(CF3SO2)2N]; bistrifluoromethanesulfonate; [BF4]; tetrafluoroborate; [BMIM][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [BMIM][Cl]; 1-butyl-3-methylimidazolium chloride; [BMIM][PF6]; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; [CF3SO3]; tri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; Binodal curves; Liquid–liquid equilibrium; 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; Organic salt; Aqueous two-phase systems
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 1-بوتیل-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; EMImBF4; 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; BMImBF4; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; BMImPF6; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; OMImBF4; 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; HMImBF4; 1-hexadecyl-3-methyl