همانطور که (III)

در این صفحه تعداد 87 مقاله تخصصی درباره همانطور که (III) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همانطور که (III) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانطور که (III); As(III); arsenite; As(V); arsenate; MMA; monomethylarsonic acid; Nox 2; NADPH oxidase; NOS; nitric oxide synthases; ETC; electron transport chain; WAT; white adipose tissue; BAT; brown adipose Tissue; UCP; uncoupling protein; α-KDGH; α-ketoglutarate deh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانطور که (III); As; Arsenic; As(III); Trivalent arsenic; APC; Adenomatous polyposis coli; BEAS-2B; Human bronchial epithelial cells; Cd; Cadmium; Cr; Chromate; C57B1/6; Mouse embryonic stem cell; ECM; Extracellular matrix; GILA; Grow in low attachment; IARC; Internationa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانطور که (III); As; arsenic; As(III); arsenite; As(V); arsenate; AsB; arsenobetaine; AsC; arsenocholine; CCCF; Codex Committee on Contaminants in Food; CRM; certified reference material; DMA; dimethylarsinic acid; DP%; degree of polishing; FAPAS; food analysis performanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانطور که (III); Toxic trace elements; Food; Transformations; Bioavailability; Intestinal absorption; Gastrointestinal toxicity; AECOSAN; Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición; AQP; Aquaglyceroporins; As(III); Arsenite; As(V); Arsenate; ATSDR; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانطور که (III); AO; acridine orange; ARE; antioxidant response element; As(III); sodium arsenite; CC; column chromatography; CHX; cycloheximide; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; DAPI; 6-diamidino-2-phenylindole; EB; ethidium bromide; γ-GCS; γ-glutamylcystei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانطور که (III); Arsenic (+3 oxidation state) methyltransferase; Methyltransferase activity; Alternative splicing; As(III); inorganic arsenite; DMA(V); dimethylarsinic acid; HPLC-ICP-MS; high-performance liquid chromatography−inductively coupled plasma mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانطور که (III); Tetrahymena pyriformis; Protozoan; Arsenic; Methyltransferase; Methylarsine; Heavy metal; As; Arsenic; As(III); arsenite; As(V); arsenate; MMA(III); monomethylarsenite; MMA(V); monomethylarsenate; DMA(III); dimethylarsenite; DMA(V); dimethylarsenate; TMA(
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانطور که (III); AP-1; activator protein 1; YAP; yeast activator protein; YRE; Yap recognition element; WGD; whole genome duplication; bZIP; basic leucine zipper; t-BOOH; tert-butyl hydroperoxide; As(III); arsenite; As(V); arsenate; Sb(III); antimonite; Arsenic; Metalloid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانطور که (III); AhR; aryl hydrocarbon receptor; ARE; antioxidant-responsive element; As(III); arsenite; CYP1A1; cytochrome P450 1A1; NQO1; NADP(H):quinone oxidoreductase; Nrf2; nuclear factor-erythroid 2 p45-related factor 2; SUL; sulforaphane; TCDD; 2,3,7,8-tetrachlorod