طیف سنجی فلورسانس اتمی

در این صفحه تعداد 171 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی فلورسانس اتمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی فلورسانس اتمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; Non-aqueous phase hydride generation; Solid reductant; Atomic fluorescence spectrometry; Rapid cloud point extraction; Bismuth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; Dielectric barrier discharge; Arsenic hydride; Hydride generation atomic absorption spectrometry; Atomic fluorescence spectrometry; Atomic emission spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; Non-aqueous phase cold vapor generation; Media; Atomic fluorescence spectrometry; Ultrasound-assisted rapidly synergistic cloud point extraction; Cadmium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; Atomic absorption spectrometry; Atomic fluorescence spectrometry; Furnace; UV spectrophotometry; History;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; Chemical speciation; Trace elements; Nanosized materials; Nanosorbents; Optical nanoprobes; Nanocatalysts; Applications; AAS; atomic absorption spectrometry; AFS; atomic fluorescence spectrometry; APDC; ammonium pyrrolidinedithiocarbamate; CD; carbon dot;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; Metal-containing nanoparticles analysis; Determination; Characterization; Separation; Environmental waters; Analytical method validation; Nanoparticle reference materials; AAS; atomic absorption spectrometry; AF4; asymmetric flow field flow fractionation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; Mercury trace analysis; NMs as analytical tools; Environmental monitoring; Natural water; Drinking water; Mercury species; Sensors; Solid phase extraction; A-L-A; aptamer-linker-aptamer; AAS; atomic absorption spectrometry; AFS; atomic fluorescenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; HPLC; high pressure liquid chromatography; HG; hydride generation; AFS; atomic fluorescence spectrometry; Arsenic; Nitrification; Ammonium; Mining; Nitrifying microbial communities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; Low temperature plasma; Chemical vapor generation; Atomic Fluorescence Spectrometry; Arsenic speciation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; Soil; Heavy metal contamination; Inductively coupled plasma spectroscopy; Atomic fluorescence spectrometry; X-ray fluorescence spectrometry; Atomic absorption spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; Rhodanine; Functionalized gold nanoparticles; Mercury; Colorimetric sensor; R; rhodanine; AuNPs@R; gold nanoparticles capped with R; T; thymine; LOD; limit of the detection; AAS; atomic absorption spectrometry; AFS; atomic fluorescence spectrometry; ICP-M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; Phenyl arsenic compounds; Livestock feed samples; Microwave assisted extraction; Atomic fluorescence spectrometry; Reversed phase chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فلورسانس اتمی; Liquid-phase microextraction (LPME); Dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME); Ferrofluid; Vortex-assisted liquid-liquid microextraction (VALLME); Environmental pollutants; AA-DLLME; Alcoholic-assisted dispersive liquid-liquid microextractio