سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

در این صفحه تعداد 126 مقاله تخصصی درباره سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; ADSCs; adipose derived stem cells; Ad-MSCs-SF; silk fibroin patches cellularized with human adipose-derived MSCs; BMSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; CXCR-4; C-X-C chemokine receptor type-4; D-Ad-MSCs-SF; silk fibroin patches decellularized with hu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; Bone marrow mesenchymal stem cells; Cardiomyocyte differentiation; Aspirin; Cardiovascular disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; SONFH; Steroid (glucocorticoid)-induced osteonecrosis of the femoral head; NONFH; nontraumatic osteonecrosis of the femoral head; GC; glucocorticoid; HSD1; hydroxysteroid dehydrogenase 1; PPARγ; peroxisome proliferator-activated receptor γ; LRP5; lipopr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; Chondrocyte; Cartilage; Osteoarthritis; Bone morphogenetic proteins; Matrix metalloproteinases; AC; articular cartilage; Ad.; adenoviral; ADSCs; adipose-derived stem cells; BMP; bone morphogenetic protein; BAMBI; BMP and Activin membrane combined inhibito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; A-DSCMs; Ascorbic derived extracellular matrix from mesenchymal stem cellS; aA-DSCMs; Ascorbic derived extracellular matrix from adipose tissue mesenchymal stem cells; aC-DSCMs; Chondrogenic derived extracellular matrix from adipose tissue mesenchymal ste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; BMP-7; bone morphogenetic protein-7; BMSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; BMP-7-BMSCs; BMSCs overexpress the BMP-7 gene by lentivirus transduction; FN; fibronectin; TGF-β1; transforming growth factor beta 1; SP-C; epithelial marker surfactant prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; BMSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; IACUC; Institutional Laboratory Animal Care and Use Committee; α-MEM; alpha-minimum essential medium; P; passage; ALP; alkaline phosphatase; CT; computed tomography; FGF-2; fibroblast growth factor 2; BMP-4; bon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; BMSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; AECs; alveolar epithelial cells; ATI; alveolar epithelial type I; ATII; alveolar epithelial type II; FN; fibronectin; SP-C; surfactant protein-C; AQP-5; aquaporin-5; HGF; hepatocyte growth factor; KGF; keratinocy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; Topography; Bone marrow mesenchymal stem cells; Endoplasmic reticulum stress; Unfolded protein response; Osteogenic differentiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; human bone morphogenetic protein 2; bone marrow mesenchymal stem cells; cell sheet; freeze-dried bone allograft; biological transport disc; transport distraction osteogenesis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; ADSC; Adipose stromal cells; Akt; protein kinase B; BM-MSC; bone marrow mesenchymal stem cells; CAF; cancer associated fibroblast; CRC; colorectal cancer; CSC; cancer stem cell; HCC; hepatocellular carcinoma; IGF; insulin-like-growth factor; IL-1; interle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; Mesenchymal stem cells; Hypoxia; Bone marrow mesenchymal stem cells; Adipose tissue mesenchymal stem cells; Cord blood mesenchymal stem cells; Amniotic mesenchymal stem cells; Tissue engineering; Regenerative medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; Ac-LDL; acetylated-low density lipoprotein; α-SMA; α-smooth muscle actin; BM-MSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; CD; cluster of differentiation; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DePV; decellularized pulmonary valve; DMEM; Dulbecco Modified E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; (BM-MSCs); bone marrow mesenchymal stem cells; (SCII); spinal cord ischemia-reperfusion injury; (tSCII); transplantation model of spinal cord ischemia-reperfusion injury; (uSCII); untreated SCII model; Mesenchymal stem cells; Spinal cord ischemia-reperfus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; ALF; acute liver failure; GSH; reduced glutathione; OLT; orthotopic liver transplantation; MSCs; mesenchymal stem cells; ASCs; adipose tissue mesenchymal stem cells; GFP; green fluorescent protein; 8-OHG; 8-hydroxyguanosine; BM-MSCs; bone marrow mesenchym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; BYHWD; Buyang huanwu decoction; BMSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; SCI; spinal cord injury; RST; rubrospinal tract; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CREB; cAMP-response element binding protein; RhoA; ras homolog gene family member A; NGF; ner
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; ROS; Reactive oxygen species; PTP1B; protein tyrosine phosphatase 1b; AMPK; adenosine monophosphate activated protein kinase; gluT1; glucose transporters; RANKL; Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand; NF-kB; NF-kappaB; BMSCs; bone marrow mes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; AMPA; 2-amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl) propanoic acid; BMSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; ChIP-qPCR; Chromatin immunoprecipitation and quantitative Polymerase Chain Reaction; CoCl2; cobalt chloride; Co-IP; co-immunoprecipitation; HIF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; Extracellular matrix; Bone marrow mesenchymal stem cells; Chondrocyte expansion; Redifferentiation; Chondrogenesis; Micromass; In vivo cartilage formation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; BM-MSCs; Bone marrow mesenchymal stem cells; MM; multiple myeloma; BTK; Bruton tyrosine kinase; MMSCs; multiple myeloma stem cells; OS; overall survival; PFS; progression-free survival; Bone marrow mesenchymal stem cells; Stemness; Bruton tyrosine kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان; BMSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; BMSCs-CM; conditioned medium of BMSCs; CHOP; C/EBP homology protein; ER; endoplasmic reticulum; H&E; hematoxylin and eosin; OGD; oxygen-glucose deprivation; SCI; spinal cord injury; Spinal cord injury; Bone mar