آشنایی با موضوع

ظرفیت گیاه برای انجام فعالیت‌های فتوشیمیایی محدود است و به فاکتورهای متعددی از جمله تنش‌های محیطی بستگی دارد. انرژی نورانی که مازاد بر مصرف فیتوشیمیایی گیاه جذب شده است در فرآیندهای غیر فیتوشیمیایی به هدر می‌رود. این فرآیندها شامل انتشار گرما و انتشار مجدد مقادیر قابل ملاحظه‌ای از اشعه تابیده شده با طول موج طویل (قرمز و قرمز دور) می‌باشد. این باز نشر نور به فلورسانس کلروفیل معروف است.

در این صفحه تعداد 813 مقاله تخصصی درباره فلورسانس کلروفیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فلورسانس کلروفیل
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس کلروفیل; Fs; chlorophyll fluorescence in steady state conditions; Fo, Fo′; minimal fluorescence from dark- and light-adapted leaves, respectively; Fm, Fm′; maximal fluorescence from dark- and light-adapted leaves, respectively; Fv, Fv′; variable fluorescence
مقالات ISI فلورسانس کلروفیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس کلروفیل; Chl; chlorophyll; Fv/Fm; potential quantum yield; NPQ; non-photochemical dissipation of absorbed energy; Pfr/Ptotal; proportion of phytochrome in its far-red light absorbing form; PPFD; photosynthetic photon flux density; ΦPSII; quantum yield of photosys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس کلروفیل; ANT; antheraxanthin; BC; β-carotene; Chla; chlorophyll a; Chlb; chlorophyll b; DM; dry biomass; FM; fresh biomass; Fo; chlorophyll minimum fluorescence; Fv; variable fluorescence; Fm; chlorophyll maximum fluorescence; GS; glucosinolate; HPLC; high-perfor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس کلروفیل; Noninvasive sensor; Chlorophyll fluorescence; Brown rust; Fungal infection; Puccinia recondita f. sp. tritici; Polyphenols; DAI; days after inoculation; F; chlorophyll fluorescence; exc; excitation; ru; relative units; dm; dry mass;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس کلروفیل; PSII; photosystem II; DAG; after seed germination; Pn; photosynthesis; gs; stomatal conductance; STI; stress tolerance index; SSI; stress susceptibility index; RWC; leaf relative water; Fv/Fm; maximum quantum yield of PSII; NPQ; non-photochemical quenchin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس کلروفیل; Vegetable freshness; Chlorophyll fluorescence; Food measurement; Fo; minimum ChlF intensity in the dark-adapted state; Fj; ChlF intensity at the J step on the well known OJIP ChlF kinetics; Fi; ChlF intensity at the I step on the well known OJIP ChlF kine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس کلروفیل; ΨP; turgor potential; ΦPSII; photochemical efficiency of PSII; Ψw; leaf water potential; Ψπ; osmotic potential; ABA; abscisic acid; ACO2; net assimilation of CO2; Ci; intercellular CO2 concentration; Fv'/Fm'; antennas efficiency in the PSII react
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس کلروفیل; Leaf pigments; Chlorophyll fluorescence; Indole acetic acid; Oxidative stress; Antioxidative response; Lipid peroxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس کلروفیل; Chl; chlorophyll; Fv/Fm; potential quantum yield; NPQ; non-photochemical dissipation of absorbed energy; Pfr/Ptotal; proportion of phytochrome in its far-red light absorbing form; PPFD; photosynthetic photon flux density; ΦPSII; quantum yield of photosys