بازده کولومیک

در این صفحه تعداد 133 مقاله تخصصی درباره بازده کولومیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بازده کولومیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کولومیک; AD; Anaerobic Digestion; ADMEC; Anaerobic Digestion & Microbial Electrolysis Cell; ADMFC; Anaerobic Digestion & Microbial Fuel Cell; AOP; Advanced Oxidation Process; BES; Bioelectrochemical System; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CE; Coulombic Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کولومیک; MDC; microbial desalination cell; CEM; cation exchange membranes; AEM; anion exchange membranes; IER; ion exchange resin; HFM; hollow fiber microfiltration membrane; AD; aeration diffuser; ACG; activated carbon granules; RO; reverse osmosis; MBR; membrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کولومیک; Bio-oil; Pyrolysis oil; pH neutralization; Electrosorption; Capacitive deionization; Microbial electrolysis; AqBO; aqueous bio-oil; ASTM; American Society for Testing and Materials; BET; Brunauer-Emmet-Teller; BJH; Barrett-Joyner-Halenda; BOAP; bi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کولومیک; ESC; electrochemical supercapacitor; CV; cyclic voltammetry; GCD; galvanostatic charge/discharge; LC; leakage current; NaCMC; carboxymethyl cellulose sodium salt; PEDOT; poly(3,4-ethylenedioxythiophene); SC; specific capacitance; SD; self-discharging; SR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کولومیک; COD; chemical oxygen demand; MPD; maximum power density; CE; coulombic efficiency; CCE; corrected coulombic efficiency; rCOD; the COD excluding the COD removed by the denitrification of nitrate; Microbial fuel cells; Single-chamber; Nitrate; Denitrificati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کولومیک; AEM; Anion exchange membranes; Ag/AgCl; Silver/Silver chloride; BES; Bioelectrochemical system; BESA; 2-bromoethanesulfonic acid; BET; Bioelectrochemical treatment system; CE; Coulombic efficiency; CEM; Cation exchange membrane; COD; Chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کولومیک; PEMFC; Proton Exchange Membrane Fuel Cells; AFC,; Alkaline Fuel Cells; PAFC; Phosphoric Acid Fuel Cells; MCFC; Molten Carbonate Fuel Cells; SOFC; Solid Oxide Fuel Cells; DMFC; Direct Methanol Fuel Cells; DFAFC; Direct Formic Acid Fuel Cells; MFC; Microbia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کولومیک; Acid-base junction flow battery; ABJFB; Anion exchange membrane; AEM; Anion exchange layer; AEL; Bipolar membrane; BPM; Cation exchange layer; CEL; Cation exchange membrane; CEM; Junction potential; JP; Reduction oxidation; Redox; Reverse electrodialysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کولومیک; A; the anode biofilm; AC; the air cathode; AOB; ammonia oxidation bacteria; AS; activated sludge process; CAC; the center of the air cathode; CE; coulombic efficiency; COD; chemical oxygen demand; CP/EA mixture; Acetone/Ethyl alcohol mixture; CVs; cyclic