درجه اشباع

در این صفحه تعداد 15 مقاله تخصصی درباره درجه اشباع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درجه اشباع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درجه اشباع; Enhanced landfill mining; Recycling; Excavated plastics; Pyrolysis; ABS; acrylonitrile-butadiene-styrene; APCr; air pollution control residues; BOD; biological oxygen demand; BPA; bisphenol A; COD; chemical oxygen demand; DEHP; diethyl-hexyl phthalate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درجه اشباع; CN; cetane number; COD; chemical oxygen demand; DU; degree of unsaturation; EWW; effluent WW; FA; fatty-acids; FAME; fatty-acid methyl esters; IBL; culture collection IB/UFBA at Salvador, Brazil; IV; iodine value; IWW; influent WW; MUFA; mono-unsaturated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درجه اشباع; CCU; carbon capture and utilization; TAG; triacylglyceride; PDMS; polydimethylsiloxane; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl ester; SV; saponification value; CFPP; cold filter plug point; DU; degree of unsaturation; IV; iodine value; CN; cetane number;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درجه اشباع; ASTM; American Society for Testing and Materials; US EPA; United States Environment Protect Agency; GC; gas chromatograph; FID; flame ionization detector; LHV; lower heating value (kJ/kg); ppm; parts per million; rpm; revolution per minute; CO; carbon mon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درجه اشباع; SFA; saturated fatty acids; MUFA; monounsaturated fatty acids; PUFA; polyunsaturated fatty acids; DU; degree of unsaturation; SV; saponification value; IV; iodine value; CN; cetan number; LCSF; long-chain saturated factor; CFPP; cold filter point; CP; clo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درجه اشباع; AP; ascorbate peroxidase; β-Car; β-carotene; CAT; catalase; Chl.a; chlorophyll a; Chl.c; chlorophyll c; Con; control; Dd; Diadinoxanthin; DES; de-epoxydation state; Dt; Diatoxanthin; DU; degree of unsaturation; E; Irradiance; ETR; electron transport rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درجه اشباع; Biomass; Myo-inositol; Microalgae; Dunaliella; Lipid; CN; cetane number; DI; d-chiro-inositol; DU; degree of unsaturation; ESM; Erd-Schreiber's modified; FAME; fatty acid methyl ester; LI; l-chiro-inositol; LCSF; long-chain saturated factor; MI; myo-inosi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درجه اشباع; AP; ascorbyl palmitate; aw; water activity; CaA; carnosic acid; Cia; citric acid; DMDS; dimethyl disulfide; DUS; degree of unsaturation; ESR; electron spin resonance; IP; induction period; RE; rosemary extract; RH; relative humidity; TP; tocopherols extra