آشنایی با موضوع

امروزه روش های متعددی برای تعیین ساختار جوامع میکروبی بر اساس تکنیک های مولکولی به کار می رود. از جمله این روش ها استفاده از روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ (DGGE) است. این روش برپایه استفاده از تنوع در توالی نوکلئوتیدی ژنهای S rRNA 16 و S rRNA18 متمرکز است. این روش بر اساس پایداری جفت باز GC) سه پیوند هیدروژنی برای هر جفت) در مقابل جفتباز AT) دو پیوند هیدروژنی) عمل می کند. مخلوطی از قطعات DNA با توالی های متفاوت در یک ژل آکریلامید با شیب افزایش مواد دناتوره کننده DNA،الکتروفور می شوند. عموما قطعات DNA غنی از GC مقاومت بیشتری کرده و تا زمان رسیدن به غلظت بیشتری از مواد دناتوره کننده، دو رشته ای باقی می ماند. قطعات DNA دو رشته ای بهتر در ژل آکریلامید حرکت می کنند، در حالیکه مولکولهای DNA دناتوره شده بزرگتر شده و حرکت آنها در ژل کاهش یافته یا متوقف می شود. عمل الکتروفورز در یک ژل عمودی اکریل آمید در یک شیب غلظتی از دناتورانت ها صورت می گیرد. در این تکنیک مهم است که بافر در محفظه بالایی به خوبی سیرکوله شود تا از اتلاف اجزای آن جلوگیری گردد. بعلاوه، ژل باید در دمای ثابت و هموژن باشد (در اینجا مثلا 60 درجه سانتیگراد). برای تکمیل این عمل، ژل در یک اکواریوم شامل بافر قرار داده می شود. بافر با استفاده از پمپ ترموستات بین محفظه بالایی بافر و تانک سیرکوله می گردد. به منظور تسهیل جریان محلول مازاد از بخش بالایی دو سوراخ در قسمت بالایی تعبیه گردیده است. در بعضی سیستم ها، همزدن بافر و نیز ایجاد یکنواخت دمایی با استفاده از یک مگنت که توسط همزن قرار گرفته در زیر آن است، صورت می گیرد.
در این صفحه تعداد 132 مقاله تخصصی درباره روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Extracellular polymeric substances (EPS); Membrane bioreactor (MBR); Membrane fouling; In-situ fouling control; Wastewater treatment; AAL; Aleuria aurantia lectin; AFM; atomic force microscopy; AHL; N-acyl homoserine lactones; AI-2; autoinducer-2; ATR-FTI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; AECOPD; acute exacerbation of COPD; BAL; bronchoalveolar lavage; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; DNA; deoxyribonucleic acid; GI; gastrointestinal; NIH; National Institutes of Health; OTU; operati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; TC; total coliform; FC; fecal coliform; FS; faecal strepotococci; E. coli; Escherichia coli; BOD; biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; SCOD; soluble chemical oxygen demand; TDS; total dissolved solid; TSS; total suspended solid; SS; sus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Bacteria; Freshwater; Fouling community; Corrosion; Denaturing gradient gel electrophoresis; Confocal scanning laser microscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Microbial community; Bamboo; Phospholipid-derived fatty acidsl; Denaturing gradient gel electrophoresis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Microbial community; Bamboo; Phospholipid-derived fatty acids; Denaturing gradient gel electrophoresis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; GM; genetically modified; HSA; human serum albumin; NMR; nuclear magnetic resonance; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; SCFA; short chain fatty acids; PLS; partial least squares; PCA; principal component analysis; WBC; white blood cell count;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Fungal community; Nitrogen fertilization; Soil water control; Altitude; Denaturing gradient gel electrophoresis; DNA sequencing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Denaturing gradient gel electrophoresis; Laying hen; Microflora; Waste vinegar residue; Chyme characteristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Bacterial stability; Drinking water; Bio-enhance activated carbon; Denaturing gradient gel electrophoresis; Fluorescence in situ hybridization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; SHIME; simulator of the intestinal microbial ecosystem; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; qPCR; quantitative PCR; SCFA; short chain fatty acid; RWGE; red wine grape extract; Antimicrobial; Gut; Microbiota; Polyphenol; SHIME;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; 5-HIAA; 5-hydroxyindoleacetic acid; 5-HTT; 5-HT transporter; 5-HTTLPR; 5-HTT-linked promoter region; AAAH; aromatic amino acid hydroxylase; AADC; l-aromatic amino acid decarboxylase; AP2; Activator Protein-2; BDHI; Buss-Durkee Hostility Inventory; CB; cal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Denaturing gradient gel electrophoresis; Microbial diversity; Reverses transcription-PCR; Root endophytic fungus; Soil microorganisms; Sustainable agriculture
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; CFU; colony-forming units; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; Fungal biomass; Green manure; Hairy vetch; Soil management; Soil phosphatase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; BES; bioelectrochemical system; MEC; microbial electrolysis cell; MFC; microbial fuel cell; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; CEM; cationic exchange membrane; VS; volatile solids; HPLC; high perfor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Biodenitrification; Poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)/polylactic acid; Bacterial community; Denaturing gradient gel electrophoresis; 16S rRNA gene clone library;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; a; maximum potential of Fe(III) reduction; Vmax; maximum Fe(III) reduction rate; TVmax; time to maximum Fe(III) reduction rate; qPCR; real-time quantitative PCR; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; CCA; canonical correspondence analysis; Clostr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Bifidobacterium; ITF; SCFA; Gut microbiota; Obesity; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; GC; gas chromatography; ITF; inulin-type fructans; HOMA; homeostasis model assessment; LPS; lipopolysaccharide; short-chain fatty acids; SCFA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Nucleotides; Growth performance; Hybrid tilapia; Intestinal microbiota; Denaturing gradient gel electrophoresis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Bacteroides; Bacteroidetes; gut microbiota; obesity; Schisandra chinensis fruit; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; HDL; high-density lipoprotein; PCoA; principal coordinates anal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Biogas; Early warning indicator; High organic loading rates; Genetic fingerprinting; Microbial community; Reactor performance; CaO; calcium oxide; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; GC; gas chromatography; HRT; hydraulic residence time; IC; io
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; b.i.d.; lat. bis in die (two times per day); BMI; body mass index; CpG; cytosine-guanine dinucleotide; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; FFAR; free fatty acid receptor; FFQ; food frequency questionnaire; GLP-1; glucagon like peptide-1; GPR; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Anti-biofouling; Biofilm; Biological-based; Holistic control; Management; Membrane bioreactors; Membrane performance; Microbial community; AHL; acyl-homoserine lactone; AFM; atomic force microscopy; AIP; autoinducer peptide; ARDRA; amplified ribosomal deo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Arbuscular mycorrhizas; Bacterial community structure; Denaturing gradient gel electrophoresis; Diazotrophs; Denitrification; Nitrogen fixation; Plantago lanceolata
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ; Low-shear modeled microgravity culture; Screening method; Denaturing gradient gel electrophoresis; Rotating wall vessel; 0.2-μm-passable-microorganisms