آشنایی با موضوع

منحنی کوزنتس زیست محیطی Environmental Kuznets curve به اختصار EKC، که اولین بار برای ارتباط درآمد سرانه و نابرابری اقتصادی در سال 1955 توسط کوزنتس مطرح شد، یک رابطه به شکل U وارونه بین آلودگی و درآمد است. این منحنی تعمیمی جالب در مورد شیوه تاثیر انتقال یک کشور از فقر به سوی رفاه نسبی روی تغییرات کیفیت محیط زیست به شمار می رود. EKC پیش بینی می کند که با افزایش درآمد یک کشور در مسیر توسعه، ابتدا آلودگی های محیط زیست افزایش می یابد، لیکن با افزایش درآمد سرانه به میزان کافی، آلودگی ها شروع به کاهش می کنند. از همان آغاز در سال 1992 که شروع بحث در مورد محیط زیست و رشد اقتصادی بود، منحنی محیط زیست کوزنتس شاهد موشکافی‌های علمی بسیاری قرار گرفت. از جمله جدیدترین انتقادات به تئوری محیط زیست کوزنتس عدم وجود اطمینان به آزمون‌های آماری است. خصوصاً با مطرح شدن مفهوم همجمعی در داده‌های سری زمانی، سؤال می شود که آیا تخمین‌های اقتصادسنجی بیان‌کننده یک رابطه بلندمدت به صورت U معکوس میان درآمد و آلودگی زیست‌محیطی است. در مطالعه‌ای که توسط استرن و پرمن و استرن وجود همجمعی در داده‌های تابلویی آزمون شد، شواهدی ارائه گردید که به شدت بیان‌کننده عدم وجود EKC است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در مراحل اولیه رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست کاهش یافته، اما به محض آنکه درآمد از یک آستانه معین تجاوز می‌کند، کیفیت محیط زیست نیز شروع به افزایش می‌کند. این ایده که رشد اقتصادی نهایتا به بهبود محیط زیست می‌انجامد، موجب شده تا برخی رشد اقتصادی را ضروری‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای حفظ و بهبود محیط زیست تلقی کنند. در واقع مشکلات زیست محیطی پدیده‌ای موقت بوده، چرا که رشد اقتصادی و نوآوری‌های فناورانه این مشکلات را به مرور زمان مرتفع می‌کنند. با این حال برخی بر این باورند که هیچ دلیلی وجود ندارد که رابطه میان کیفیت محیط زیست و درآمد، رابطه‌ای خودکار و از پیش تعریف شده باشد و هیچ دلیلی که نشان دهد رشد اقتصادی جانشین کاملی برای سیاست‌های زیست محیطی است وجود ندارد. همچنین این نکته که وضعیت محیط زیست در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است این ایده را در ذهن تداعی می‌کند که متغیرهای دیگری به غیر از سطح درآمد ممکن است بر وضعیت محیط زیست تاثیرگذار باشند.
در این صفحه تعداد 149 مقاله تخصصی درباره منحنی کوزنتس زیست محیطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده منحنی کوزنتس زیست محیطی
مقالات ISI منحنی کوزنتس زیست محیطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی کوزنتس زیست محیطی; C33; Q43; Q53; Q56; CO2 emissions; Energy use; Economic growth; Exports; Population density; Environmental Kuznets curve; Panel data; Asian populous countries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی کوزنتس زیست محیطی; Economic development; CO2 emissions; Production-based inventories; Carbon footprint; Income-elasticity; Environmental Kuznets curve; Threshold estimation; F18; F64; O44; Q54; Q56;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی کوزنتس زیست محیطی; IEA; International Energy Agency; WRI; World Resources Institute; GDP; Gross domestic product; FYP; Five-Year Plan; WBO; Weakening buffer operators; EIA; Energy Information Agency; IPCC; International Panel on Climate Change; WMO; World Meteorological Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی کوزنتس زیست محیطی; Foreign direct investment; Two-sector economic growth model; Environmental Kuznets curve; Optimal management of environmental resources; Optimal control problems
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی کوزنتس زیست محیطی; Pollution haven; Environmental Kuznets curve; Production offshoring; Toxics Release Inventory; Pollution release and transfer register; Porter hypothesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی کوزنتس زیست محیطی; Yangtze basin; Poverty alleviation; Agricultural intensification; Ecosystem services; Regime shift; Network connectivity; Environmental Kuznets curve; Paleoecological time series;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی کوزنتس زیست محیطی; Environmental Kuznets curve; Ecological footprint; Biocapacity; Spatial dependence; Spatial error model; Spatial Durbin model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی کوزنتس زیست محیطی; ASEAN; Association of Southeast Asian Nations; CCEEM; Common Correlated Effects Estimator; EKC; Environmental Kuznets Curve; EIA; Energy Information Administration; IPA; International Energy Agency; IPCC; Intergovernmental Panel on Climate Change; IRENA;