آشنایی با موضوع

روش پراش الکترون های به عقب رانده شده (EBSD) تکنیک میکروساختار کریستالوگرافی برای مطالعه هر ماده بلوری یا پلی کریستالی است. این تکنیک شامل درک ساختار، جهت گیری کریستال و فاز مواد در میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM) می شود. از روش پراش الکترون های به عقب رانده شده به طور معمول برای کشف میکروارگانیسم ها، آشکار سازی بافت، نقص ها، مورفولوژی دانه و تغییر شکل استفاده می شود.
در این صفحه تعداد 360 مقاله تخصصی درباره روش پراش الکترون های به عقب رانده شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده روش پراش الکترون های به عقب رانده شده
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; ODS ferritic steel; Friction stir welding; Recrystallization behavior; Electron backscatter diffraction; Vickers hardness;
مقالات ISI روش پراش الکترون های به عقب رانده شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Cold spraying; Mechanical milling; Nanocrystalline material; Pure iron; Microstructure; Electron backscatter diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; ZrO2 coating; Martensitic transformation; Electron backscatter diffraction; Nanoindentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Ti metal; Microstructure; Hardness; Laser surface treatment; Electron backscatter diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Hydrogen induced cracking; Crystallographic texture; X-ray diffraction; Pole figure; Electron backscatter diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Copper metallization; Thermo-mechanical fatigue; Microstructure; Laser heating; Electron backscatter diffraction; Atomic force microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Inclusion; Crystallographic texture; Electron backscatter diffraction; Energy dispersive spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; AE; Acoustic emission; AHP; Analytic hierarchy process; CCD; Charge coupled device; CIGS; Copper-indium-gallium-selenide; DLIT; Dark lock-in thermography; EBIC; Electron beam induced current; EBSD; Electron backscatter diffraction; EDX; Energy-dispersive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Duplex stainless steel; Welded interface; Secondary austenite; Electron backscatter diffraction; Orientation relationships; Hardness measurement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Water-stabilized plasma (WSP); Gas-stabilized plasma (GSP); Suspension injection; Columnar microstructure; Two-zones microstructure; Electron backscatter diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Tin bronze; Microstructure; Annealing twins; Grain boundary character distribution; Electron backscatter diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Microstructure; Grain boundary engineering; Electron backscatter diffraction; Spinodal copper alloy; Annealing twin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Asymmetric rolling; Polycrystalline copper; Electron backscatter diffraction; Microstructure refinement; Finite element method; Deformation model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Ti-foam; Freeze-casting; Plastic deformation; Young׳s modulus; Yield strength; Dislocations; EBSD; electron backscatter diffraction; XLPA; X-ray line profile analysis; SEM; scanning electron microscope; LAGB; low-angle grain boundary;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Bragg-edge; Neutron imaging; Neutron diffraction; Electron backscatter diffraction; Bent steel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Hard coatings; Advanced characterization; Thermo-physical properties; Atom probe tomography; Electron backscatter diffraction; Nanodiffraction; High-temperature nanoindentation; Time domain thermoreflectance; 3-ω technique; Coefficient of thermal expansio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Homogenization; Heterogeneous materials; Bulk properties; Microtexture; Polycrystalline microstructure; Electron backscatter diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; High entropy alloy; Brillouin light scattering; Sound velocity; Tensile test; Electron backscatter diffraction; Nanoindentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Electron backscatter diffraction; Cross-correlation; Olivine slip systems; Dislocation density; Geological materials; HR-EBSD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Stress heterogeneities; Dislocation field; Electron backscatter diffraction; Full-field modeling; Kink bands;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Solder; Electromigration; EM; Fixture; In situ; X-ray; Tomography; Microtomography; Micro-tomography; CT; XCT; Microct; Micro-CT; Lab-scale; Electron backscatter diffraction; EBSD; Orientation image mapping; OIM; Multi-modal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Refractories; Calcium zirconate; Titanium aluminides; Vacuum induction melting; Electron backscatter diffraction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Electron backscatter diffraction; Martensite; Aging; Dislocations; Grain boundaries; Recrystallization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Dynamic recrystallisation; Al-Cu-Li alloy; Microstructure evolution; Grain boundary; Electron backscatter diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Weld metal texture; Compliance tensor; Stiffness tensor; Elastic anisotropy; Electron backscatter diffraction; Non-destructive evaluation (NDE);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Microcompression; Ultrafine-grained materials; Severe plastic deformation; Electron backscatter diffraction; Grain boundaries
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پراش الکترون های به عقب رانده شده; Austenitic stainless steel; Dynamic recrystallization; Precipitates; Electron backscatter diffraction; Grain boundary characteristic distributions