آشنایی با موضوع

سنسور فلورسنت می تواند برای مطالعه کلروفیل و برای اندازه گیری غلظت اکسیژن محلول استفاده شوند. سنسورهای فلورسانس متکی بر پیشرفت های اخیر و فن آوری های در حال ظهور با بیشترین تأثیرات هستند.
در این صفحه تعداد 414 مقاله تخصصی درباره سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس ; Fluorescent sensor; Heavy metals; Environmental pollutants; Rhodamine; Detection; Colorimetric;
مقالات ISI سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس ; Wireless chemical sensor; Fluorescent sensor; Radio-frequency identification; Paper-based sensor; Chloride sensor; Wearable sensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس ; Fluorescent sensor; Viscosity sensor; Intermolecular charge transfer; DFT; Rotaxane; Host-guest chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس ; Fluorescent sensor; Palladium sensor; Rhodamine; Coordination of palladium ions; Palladium induced reactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس ; Gold nanoparticles; Carbon quantum dots; Fluorescence resonance energy transfer; Organophosphate pesticide; Fluorescent sensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس ; Fluorescent probe; Mitochondria selective probe; Fluorescent sensor; Mitochondria staining probe;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس ; N-doped graphene quantum dots; Fluorescent sensor; Enzymatic inhibition; Fenoxycarb; Acetylcholinesterase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس ; Fluorescent sensor; Probe targeting; pH sensing; Protein labeling; Fluorogenic labeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس ; Calix[4]arene; Amino thiadiazole ligand; Fluorescent sensor; Cation receptor; Silver(I) recognition; DFT studies; Physiological environment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس ; Zinc-selective chemosensor; Fluorescent sensor; Rhodamine; 1,2,3-Triazole; Cell imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس ; Functionalized carbon dots; Electrochemical carbonization; One-pot synthesis; Fluorescent sensor; Mercury ions; Real water samples
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنسور فلورسنت یا حسگر فلورسانس ; (UO22+); Uranyl ion; (THF); tetrahydrofuran; (TCPP-PNIPAM); 5,10,15,20-tetrakis(4-carboxyphenyl)-porphyrin terminated poly(N-isopropylacrylamide); (EPA); Environmental Protection Agency; (PNIPAM); poly(N- isopropylacrylamide); (TCPP); 5,10,15,