نیترید بور بور شش ضلعی

در این صفحه تعداد 164 مقاله تخصصی درباره نیترید بور بور شش ضلعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نیترید بور بور شش ضلعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترید بور بور شش ضلعی; a-C; amorphous Carbon; a-Si; amorphous silicon; a-Si:H; hydrogenated amorphous silicon; AgNC; silver nanocomposite; AgNW; silver nanowires; APTES; 3-Aminoproplytriethoxysilane; AZO; aluminium zinc oxide; BLG; bilayer graphene; BIPV; building integrated ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترید بور بور شش ضلعی; GB; grain boundary; OGB; overlapped grain boundary; CGB; conventional grain boundary; TMDCs; transition metal dichalcogenides; h-BN; hexagonal boron nitride; CVD; chemical vapor deposition; PBC; periodic boundary conditions; Sheet resistance model; Mobili
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترید بور بور شش ضلعی; Kapton type polyimide; Hexagonal boron nitride; Composite; Thermal conductivity; Bruggeman model; Hamilton-Crosser model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترید بور بور شش ضلعی; LDPI-MS; laser desorption postionization mass spectrometry; VUV; vacuum ultraviolet; CNTs; carbon nanotubes; BNNTs; boron nitride nanotubes; IR; infrared; g-C3N4; graphitic carbon nitride; h-BN; hexagonal boron nitride; PALDI-MS; plasma assisted laser des
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترید بور بور شش ضلعی; Graphene; Hexagonal boron nitride; Two-dimensional heterostructures; Interfacial thermal conductance; Molecular dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترید بور بور شش ضلعی; AF; antifouling; AIJFA; Azadirachta indica juss Fatty amide; APDP; anodic potentiodynamic polarization; APM-DMS; amino-propyl methyl siloxane-dimethyl siloxane; APS; ammonium persulfate; APTMS; 3‑aminopropyltrimethoxysilane; APT-PDMS; amino-propyl t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترید بور بور شش ضلعی; Thermal modulator; Van der Waals materials; Hexagonal Boron Nitride; Hyperbolic surface phonon polaritons; Near-field radiative transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترید بور بور شش ضلعی; Solid acid-base catalyst; Hexagonal boron nitride; Ball milling; Nitroaldol reaction; Knoevenagel condensation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترید بور بور شش ضلعی; Hexagonal boron nitride; Through-plane thermal conductivity; Polymer-based composites; Thermal interface materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترید بور بور شش ضلعی; Two-dimensional material; Graphene; Transition metal dichacogenide; Hexagonal boron nitride; Energy applications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیترید بور بور شش ضلعی; Thermal conductivity; Hexagonal boron nitride; Polymer composites; Magnetic alignment; Mechanical vibration;