سیتوکین های التهابی

در این صفحه تعداد 413 مقاله تخصصی درباره سیتوکین های التهابی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیتوکین های التهابی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین های التهابی; Bis-quaternary ammonium compounds; Inflammatory cytokines; Antiseptics; Cytotoxicity assay; Reconstructed human epidermis; Keratinocytes; BAC; benzalkonium chloride; bis-QACs; bis-quaternary ammonium compounds; CCK-8; Cell Counting Kit-8; CHG; chlorhexidi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین های التهابی; Hyperglycemia; Placenta; Inflammatory cytokines; Inflammasome; IL-1β; interleukin-1β; IL-6; interleukin-6; MCP-1; monocyte chemoattractant protein-1; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; IL-10; interleukin 10; iNOS; inducible nitric oxide synthase; TLR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین های التهابی; TRAP; Tartrate resistant acid phosphatase; BSP; bone sialoprotein; RANKL; receptor activator of nuclear factor-kappaB ligand; OPG; osteoprotogerin; OC; osteoclast; OB; osteoblast; LPS; lipopolysacharide; MPLA; monophosphoryl Lipid A; F(A)SLE; fetal (adult
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین های التهابی; GF; Garcinia morella fruit methanol extract; GFCH; G. morella fruit chloroform fraction; GFHEA; G. morella fruit hexane: ethyl acetate (9:1) fraction; GFEA; G. morella fruit ethylacetate fraction; GFMC; G. morella fruit methanol: chloroform (1:1) fraction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین های التهابی; Chinese herbal medicine formula; Acute asthma; Randomized controlled trial; Inflammatory cytokines; Proof-of-concept; ASHMI; antiasthma simplified herbal medicine intervention; CRP; C-reactive protein; ELISA; enzyme - linked immunosorbent assay; ERS; Euro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین های التهابی; Chondroitin sulfate; Sulfation degree; Vascular endothelial growth factor; Inflammatory cytokines; Matrix metalloproteinase; Artificial extracellular matrix;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین های التهابی; Rats; Oral warfarin intake; Skin; Epidermal cells; Dinitrochlorobenzene; Inflammatory cytokines; Interleukin-10;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین های التهابی; Spironolactone; Methotrexate; Collagen-induced arthritis; Inflammation; Inflammatory cytokines; Oxidative stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین های التهابی; IBS; irritable bowel syndrome; QoL; quality of life; IBSSS; IBS severity score system; IBS-QoL; IBS specific QoL; GI; gastrointestinal; IBS-D; diarrhea-predominant; IBS-C; constipation-predominant; IBS-A; alternating bowel habits; TNFα; tumor necrosis fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین های التهابی; C-reactive protein; dental pulp stem cells; diabetic neuropathy; hyperalgesia; inflammatory cytokines; intramuscular administration; nerve conduction velocity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین های التهابی; Deoxynivalenol; Anorexia; Hypothalamus; Intestine; Inflammatory cytokines; CholecystokininAGRP, agouti-related peptide; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; CART, cocaine-and amphetamine-regulated transcript; CaSR, calcium-sensing receptor; CCK, chole