منطقه انتقال متقابل

در این صفحه تعداد 177 مقاله تخصصی درباره منطقه انتقال متقابل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI منطقه انتقال متقابل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; CH; Calcium hydroxide; C-S-H; Calcium silicate hydrate; FA; Fly ash; ITZ; Interfacial transition zone; GGBFS; Ground granulated blast furnace slag; GWC; Ground waste ceramic; NP; Nanoparticle; OPC; Ordinary portland cement; RHA; Rice husk ash; SSA; Specif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; PQC; pavement quality concrete; RCA; recycled concrete aggregate; NAC; natural aggregate concrete; RAC; recycled aggregate concrete; CA; coarse aggregate; FA; fine aggregate; IS; Indian standards; IRC; Indian Road Congress; ITZ; interfacial transition zon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; Interfacial transition zone; Carbon nanofiber; Cement concrete; Effective aggregate model; Quantitative nanomechanical property mapping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; CH; calcium hydroxide; CRCA; coarse recycled concrete aggregate; C-S-H; calcium silicate hydrate; FRCA; fine recycled concrete aggregate; ISAT; initial surface absorption; ITZ; interfacial transition zone; NFA; natural fine aggregate; NCA; natural coarse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; ACI; American Concrete Institute; ASR; Alkali-Silica Reaction; ASTM; American Society for testing Materials; BCA; Benefit-Cost Analysis; BFB; asalt Fiber; CH; Calcium Hydroxide; C-S-H; Calcium Silicate Hydrate; CTE; Coefficient of Thermal Expansion; DHE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; Recycled concrete aggregate; Bio-deposition treatment; CaCO3 precipitation; Properties; RCA; recycled concrete aggregate; B-RCA; bacteria-treated RCA; C-RCA; RCA treated but not with bacteria; U-RCA; untreated RCA; ITZ; interfacial transition zone; EDS; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; FEM; finite element method; LSM; lattice spring model; LBM; lattice beam model; RPM; random particle model; CSL; confinement-shear lattice model; LCM; lattice-cell model; DLSM; distinct lattice spring model; VCPM; volume-compensated particle model; DPM; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; Silicate-based composite; Aggregate; Interfacial transition zone; Finite element method; Crack propagation direction; (generalized) MTS criterion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; Reclaimed asphalt pavement; Concrete; Interfacial transition zone; Backscattered electron microscopy; Image analysis; Calcium hydroxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; CA; coarse aggregate; Ec; modulus of elasticity; FA; fine aggregate; ITZ; interfacial transition zone; LAC; concrete made using Lytag aggregate; LWA; conventional volcanic lightweight aggregate; LWC; concrete made using conventional lightweight aggregate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; ITZ; interfacial transition zone; CPV; Type Cement Portland according to Brazilian standard ABNT NBR 5733:1991; NBR; Brazilian standard; VSA; volumetric surface area; BET; Brunauer-Emmett-Teller; XRF; X-ray fluorescence; ABNT; Brazilian National Standards
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; FA; fly ash; ITZ; interfacial transition zone; LF; lime filler; LWA; lightweight aggregate; NA; normal weight aggregate; NWC; normal weight concrete; RH; relative humidity; SF; silica fume; SFAA; sintered fly ash aggregate; SP; superplasticizer; SLWAC; st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; Nanoindentation; Steel-polypropylene fiber; Interfacial transition zone; Microstructure; ITZ formation mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; Interfacial transition zone; Asphalt mixture; Nanoindentation; Energy dispersive X-ray spectrometer (EDS); Image processing technique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; Cement paste microstructure; Interfacial transition zone; ITZ thickness; Numerical analyses; Simulated microstructures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; Silica-alumina based concrete; Mechanical properties; Durability; Interfacial transition zone; Environmental friendly performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; Mechanical properties; Interfacial transition zone; Chloride penetration resistance; Shrinkage; Scanning electron microscopy; X-ray diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه انتقال متقابل; Mesoscale modeling; Unit cell approach; Numerical investigation; Interfacial transition zone; Compressive mechanical response; Material non-linearity