ایسپروتورون

در این صفحه تعداد 125 مقاله تخصصی درباره ایسپروتورون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایسپروتورون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپروتورون; CHL; chlorpyrifos; IPU; isoproturon; TBZ; tebuconazole; TCP; 3,5,6-trichloro-2-pyridynol; MD-IPU; mono-demethylated isoproturon; DD-IPU; di-demethylated isoproturon; TPs; transformation products; AOB; ammonia-oxidizing bacteria; AOA; ammonia-oxidizing arc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپروتورون; IPU; isoproturon; TCZ; tebuconazole; CHL; chlorpyrifos; MD-IPU; monodesmethyl-isoproturon; DD-IPU; didesmethyl-isoproturon; 4-IA; 4-isopropylaniline; TCP; 3,5,6-trichloro-2-pyridinol; Isoproturon; Tebuconazole; Chlorpyrifos; Dissipation; Adsorption; Lab-t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپروتورون; CHL; chlorotoluron; DHA; dehydrogenase activity; DOC; dissolved organic carbon; DT50; time to reach the 50% of the initial pesticide amount; IPU; isoproturon; k; kinetic degradation constant; Kf; Freundlich sorption constant; MQ; Milli Q water; OC; organi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپروتورون; NaCl; Heptylbutyrate; Hexylsalicylate; Butylmethacrylate; Isoproturon; Bentazon; DEHP; Methylisothiazolinone (MI); Folpet; 1-Bromohexane; Methylchloroisothiazolinone (MCI/MI); Sodiumlaurylsulfate; Irritation scale; Draize test; Episkin®; Epiderm®;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپروتورون; AO7; acid orange 7; AR18; acid red 18; BF; fuchsin; BPA; bisphenol-A; CH3CHO; acetaldehyde; CIP; ciprofloxacin; CNT; carbon nanotube; CDts; carbon nanodots; CR; congo red; CV; crystal violet; 4CP; 4-chlorophenol; 2,4-DBP; 2,4-dibromophenol; 2,4-DCP; 2,4-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپروتورون; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; MCPA; 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid; DCSA; 3,6-dichlorosalicylic acid; DCGA; 3,6-dichlorogentisate; DCMP; 3,6-dichloromaleylpyruvate; THF; tetrahydrofolate; ALS; acetolactate synthase; AHAS; acetohydroxyacid sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپروتورون; PSII-biosensor; Biotest; Herbicide; Atrazine; Diuron; Isoproturon; Desmodesmus; EC50; LODAtrazine, 1-chloro-3-ethylamino-5-isopropylamino-2,4,6-triazine; Diuron, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1′-dimethylurea; Duroquinone, tetramethyl-p-benzoquinone; EC50, effe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایسپروتورون; PRE; pre-emergence; POST; post-emergenceHerbicide resistance; Synthetic auxinic herbicides; Sulfonylurea herbicides; Acetolactate synthase (ALS) inhibiting herbicides2,4-D; Beflubutamid; Bromoxynil; Florasulam; Ioxynil; Isoproturon; Linuron; Mecoprop; Pen