ایزوتوسیانات ها

در این صفحه تعداد 216 مقاله تخصصی درباره ایزوتوسیانات ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایزوتوسیانات ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; Canola; Crop rotation; Glucosinolates; Microbial community; PLFA; Wheat; AM fungi; arbuscular mycorrhizal fungi; BGA; β-glucosidase enzyme activity; CV; canonical variate; DEA; dehydrogenase enzyme activity; DFA; discriminant function analysis; Gram−;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; Cauliflower by-products; Apple juice; Ultrasound-assisted extraction; Isothiocyanates; Polyphenols; Antioxidant; New food products; Food composition; Food analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; Isothiocyanates; Breast cancer; Apoptosis; Autophagy; Radishes; ADRP; Adipose Differentiation-Related Protein; AO; acridine orange; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; EB; ethidium bromide; IC50; concentration required to reduce cell viability by 50%;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; GLS; glucosinolate; ITC; isothiocyanate; EPT; epithionitrile; ESP; epithiospecifier protein; PCA; principle component analysis; 3But; 3-butenyl; 4Pent; 4-pentenyl; 4MTB; 4-(methylsulfanyl)butyl; 5MTP; 5-(methylsulfanyl)pentyl; 1MP; 1-methylpropyl; 2OH3But
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; Isothiocyanates; Glioblastoma multiforme; Glucomoringin; Apoptosis; Oxidative stress; Anti-tumor effects; Moringa oleifera;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; ANOVA; analysis of variance; BITC; benzyl isothiocyanate; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DKO; mouse embryonic fibroblasts isolated from Bak and Bax double knockout mice; DMSO; dimethyl sulfoxide; Drp1; dynamin related protein 1; Fis1; mitochondria
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; Germination inhibition; Biodiesel by-products; Glucosinolate-myrosinase system; Isothiocyanates; Bio-based weed control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; ARE; antioxidant response elements; GLSs; glucosinolates; IL-1β; interleukin-1 beta; IL-6; interleukin-6; iNOS; inducible nitric oxide synthase; ITCs; isothiocyanates; Keap1; Kelch-like ECH-associated protein 1; MC; moringa concentrate; NF-κB; nuclear f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; Aβ; amyloid beta; AD; Alzheimer's disease; AICD; APP intracellular domain; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; APP; amyloid β precursor protein; Apo E; apolipoprotein E; BACE1; β-site APP converting enzyme 1; BDNF; brain derive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; ARE; antioxidant response element; APAP; acetaminophen; EGF; epidermal growth factor; ERK; Extracellular signal-regulated kinase; ECM; extracellular matrix; HO-1; heme oxygenase-1; HSC; hepatic stellate cells; HCC; hepatocellular carcinoma; ITC; isothiocy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; Isothiocyanates; Urinary tract infection; Multidrug resistance; Uropathogenic E. coli; CFU; colony-forming unit; ESBL; Extended-Spectrum-Betalactamase; ITC; natural isothiocyanates; MDR; Multidrug-resistant; MIC; minimal inhibitory concentration; UPEC; ur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; Chemoprevention; Isothiocyanate; 4-Methylthio-3-butenyl isothiocyanate; Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2; Reactive oxygen species; AITC; allyl isothocyanate; AP-1; activator protein-1; BITC; butyl isothiocyanate; ERK; extracellular signal-regul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; ALT; alanine amine transferase; AST; aspartate amino transferase; AFP; alpha fetoprotein; BITC; benzyl isothiocyanate; c-MET; mesenchymal-epithelial transition factor; DEN; diethylnitrosamine; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DMSO; dimethylsulfox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; 4-ABP; 4-aminobiphenyl; dG-C8-4-ABP; N-deoxyguanosine-C8-4-aminobiphenyl; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; NOCs; N-nitroso compounds; AAs; aromatic amines; CYP1A2; cytochrome P450 1A2; N-OH-ABP; N-hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; Sinigrin (PubChem CID: 23682211); Gluconapin (PubChem CID: 20843338); Glucoerucin (PubChem CID: 656539); Allyl isothiocyanate (PubChem CID: 5971); 3-Butenyl isothiocyanate (PubChem CID: 76922); 3-Butenenitrile (PubChem CID: 8009); 4-Pentenenitrile (PubChe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; Cytotoxicity; Functional food; Isothiocyanates; Raphanus sativus var. caudatus Alef; Thai rat-tailed radish; UHPLC-QToF-MS/MS; Sulforaphane (Pubchem CID: 5350); Sulforaphene (Pubchem CID: 6433206);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; AITC; allyl isothiocyanate; ALT; alanine transaminase; An V; annexin V; ANOVA; analysis of variances; APC; allophycocyanin; AST; aspartate transaminase; b.w.; body weight; BITC; benzyl isothiocyanate; BTMS; bromotrimethylsilane; BuITC; butyl isothiocyanat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; Ferulic acid (PubChem CID: 445858); 7-Hydroxycoumarin (PubChem CID: 5281426); Dimethyl sulphide (PubChem CID: 1068); Dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); Dimethyl disulphide (PubChem CID: 12232); 4-Oxohex-2-enal (PubChem CID: 6365145); 2,4-Hexadienal (P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; Nasturtium; Isothiocyanates; Anti-inflammatory effect in primary human PBMC; Cyclooxygenase-2; PGE2; LTB4LPS, lipopolysaccharide; AA, arachidonic acid; MAPK, mitogen-activated protein kinase; PBMC, primary human peripheral mononuclear cells; fMLP, N-formy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوسیانات ها; 1-Isothiocyanato-3-methylbutane (PubChem CID: 79086); Hexyl-isothiocyanate (PubChem CID: 78120); Pentyl isothiocyanate (PubChem CID: 69415); Iberverin (PubChem CID: 62351); (E)-4-oxohex-2-enal (PubChem CID: 6365145); 1-Penten-3-ol (PubChem CID: 12020); 1-