گیرنده LDL

در این صفحه تعداد 276 مقاله تخصصی درباره گیرنده LDL که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گیرنده LDL (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; Anthocyanins; Cholesterol; Sterol; Hypercholesterolemia; ABCG5 and 8; ATP binding cassette transporter 5 and 8; ACAT2; acyl CoA:cholesterol acyltransferase2; CYP7A1; cholesterol-7α-hydroxylase; CrA; cranberry anthocyanins; HMG-CoA-R; 3-Hydroxy-3-methylgl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; Estrogen; Insulin resistance; Cholesterol/metabolism; Sex differences; Reverse cholesterol transport; ERα; estrogen receptor alpha; LKO-ERα; deletion of hepatocyte estrogen receptor alpha; CHD; coronary heart disease; SR-BI; scavenger receptor class B m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; Familial hypercholesterolemia; Low density lipoprotein cholesterol; LDL receptor; LDLR mutation; APOB mutation; Next generation sequencing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; ANCHOR; Effect of AMR101 (Icosapent Ethyl) on Triglyceride Levels in Patients on Statins With High Triglyceride Levels (≥200 and <500 mg/dL); Apo; apolipoprotein; ASAP; Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention; CANTOS; Canakinumab Ant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ApoB; apolipoprotein B; ApoCII; apolipoprotein C-II; APPL-1; adaptor protein containing pleckstrin homology domain, phosphotyrosine binding domain and a leucine zipper motif; CD36; fatty acid translocase; CETP; cholesteryl est
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; BAL; bronchoalveolar lavage; LDL; low-density lipoprotein; SMC; smooth muscle cell; TNF-; tumor necrosis factor-; LDLr; LDL receptor; Apoe; apolipoprotein E; OVA; ovalbumin; IMT; intima-media thickness; SMCs; smooth muscle cells; CI; confidence interval;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; Familial hypercholesterolemia; Diagnostic tools; Functional assay; Mutation pathogenicity; LDLR; APOB; PCSK9; ADH; autosomal dominant hypercholesterolemia; FH; familial hypercholesterolemia; LDLR; LDL receptor; APOB; apolipoprotein B-100; PCSK9; proprotei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; familial hypercholesterolemia; genetics; LDL receptor; lipoproteins; statinsADH, autosomal dominant hypercholesterolemia; APOB, apolipoprotein B; CAD, coronary artery disease; CHD, coronary heart disease; FH, familial hypercholesterolemia; HeFH, heterozyg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; Lipid metabolism; Cholesterol; LDL; PCSK9; FCHL; FCHL; familial combined hyperlipidemia; LDLR; LDL receptor; PCSK9; proprotein convertase subtilisin kexin type 9; SREBP2; sterol regulatory element binding protein 2; LDL-C; LDL cholesterol; HDL-C; HDL chol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; Abc; ATP-binding cassette transporter; Fasn; fatty acid synthase; GDI; GDP dissociation inhibitor; GP; generalized polarization; HDL; high-density lipoprotein; HFHC; high-fat, high-cholesterol; Hmgcr; 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase; LDL; low-de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; Apolipoprotein E3; Helix bundle opening; LDL receptor; Hydrogen deuterium exchange mass spectrometry; Fluorescence spectroscopy; Lipoprotein binding; apoE3; apolipoprotein E3; CD; circular dichroism; CT; C-terminal; GdnHCl; guanidine hydrochloride; FI; fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; LDL receptor; Golden Syrian hamster; Hyperlipidemia; Atherosclerosis; CRISPR/Cas9; ApoB; apolipoprotein B; ApoE; Apolipoprotein E; CETP; cholesteryl ester transfer protein; CAD; coronary artery disease; CD; chow diet; CHD; cardiovascular heart diseases; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; NAFLD; non-alcoholic fatty liver disease; NASH; non-alcoholic steatohepatitis; Nrf2; nuclear factor erythroid-2 related factor 2; DIO; diet -induced obese; TGs; triglycerides; ROS; reactive oxygen species; Keap1; Kelch-like ECH-associated protein 1; NQO1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; RCT; Reverse cholesterol transport; LXRα; Liver X-receptor alpha; CpG islands; CG-dinucleotide-rich regions in the gene promoter; HDL; High-density lipoproteins; PPAR; Peroxisome proliferator-activated receptor; SRB-1; Scavenger Receptor class B, member
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; HCD; high-cholesterol diet; RCT; reverse cholesterol transport; HDL; high-density lipoprotein; LDL; low-density lipoprotein; VLDL; very low-density lipoprotein; CETP; cholesteryl ester transfer protein; LDLR; LDL receptor; SR-BI; scavenger receptor class
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; LDL cholesterol; LDL receptor; Neoagarooligosaccharides; PCSK9; SREBP-2; ALT; alanine aminotransferase; AOS; agaro-oligosaccharides; AST; aspartate aminotransferase; CHD; coronary heart disease; DNS; dinitrosalicylic acid; DP; degree of polymerization; HC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده LDL; ACOX-1; acyl-coenzyme A oxidase 1; ALT; alanine aminotransferase; apoE; apolipoprotein E; Arg-1; arginase-1; ASTX; astaxanthin; Casp; caspase; CVD; cardiovascular disease; CPT-1α; carnitine palmitoyltransferase 1α; CD68; cluster of differentiation 68; C