استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA)

در این صفحه تعداد 104 مقاله تخصصی درباره استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Staphylococcus aureus; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA); Hospital; Infection; Livestock; Epidemiology; Mortality; Pathogenicity; Virulence; Clonal complex CC398;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Infected bone defect; Bone healing; Gelatin sponge with colloid silver; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Bright tree appearance (BTA); Acute encephalopathy with biphasic seizures and late reduced diffusion (AESD); Toxic shock syndrome (TSS); Burn; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); antibiotic stewardship; emergency department; methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); skin and soft tissue infection (SSTI); vancomycin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Hydrogels; Silver; Nanoparticles; Infections; Staphylococcus epidermidis; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Antimicrobial resistance; Occupational exposure; Zoonoses; Swine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Penicillin-binding protein (PBP); Biosensor; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA); Borderline oxacillin-resistant Staphylococcus aureus (BORSA); Surface plasmon resonance (SPR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Staphylococcus aureus; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Immune evasion; Lineage-specific; Host-adaptation; Mobile genetic element (MGE);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Vancomycin (VCM); Therapeutic drug monitoring (TDM); Trough concentration; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Impaired renal function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Basic reproduction number; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Transmission model; Long-term care facility; Hospital acquired infections;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Target-oriented photofunctional nanoparticles (TOPFNs); Photodynamic inactivation (PDI); Reactive oxygen species (ROS); Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Antibiotic resistance; Vancomycin-resistant Enterococci (VRE); Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Pharmacokinetics; CFU; colony forming unit; VRE; vancomycin-resistant Enterococci;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Pyrazole; Antimicrobials; Resistant; Hydrazone; Antibacterial; Acinetobacter baumannii; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Vancomycin; dosing algorithm; creatinine; cystatin C; estimated glomerular filtration rate (eGFR); goal trough concentration; methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); sepsis; intensive care unit (ICU); quality improvement project; renal functio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); MRSA; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; IHA; Illinois Hospital Association; OR; odds ratios; aOR; adjusted odds ratios; CA-MRSA; community-acquired MRSA; HA-MRSA; hospital acquired MRSA; LA-MRSA; livestock-associated MRSA; SSTI; skin and soft t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Community-acquired necrotizing pneumonia; Elderly infection; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); New York/Japan clone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); High Resolution Melting Typing (HRMT); Single-nucleotide polymorphisms (SNPs); Molecular-epidemiology; Cost and time reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Cross infection; Diagnosis related groups (DRG); Hospital information systems; Regression analysis; Population surveillance; Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM); Infection croisée
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Teicoplanin (TEC); Pharmacokinetics (PK); Intensive care units (ICU); Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Resistance surveillance programs; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Vancomycin-resistant enterococci; Penicillin-resistant S. pneumoniae
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Genotyping; Phage open-reading frame typing (POT); Skin and soft tissue infection (SSTI);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA); MLST; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Multiplex PCR; Nosocomial transmission; Outbreak; PFGE