خنک سازی غیر فتوشیمیایی

در این صفحه تعداد 212 مقاله تخصصی درباره خنک سازی غیر فتوشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خنک سازی غیر فتوشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; A; net photosynthetic rate; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; Ci; intercellular CO2 concentration; Cx + c; carotenoids; F0; minimal fluorescence level in the dark-adapted state; Fm; maximal fluorescence level in the dark-adapted state; Fv; var
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; Blueberry; Aluminium-stress; Antioxidant genes; Fluorescence parameters; Al; aluminium; Fv/Fm; maximum quantum yield; ϕPSII; effective quantum yield; ETR; electron transport rate; NPQ; non-photochemical quenching; PPF; photosynthetic photon flux; cDNA-AF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; Ek, inclination point of the light saturating curve; ETR, electron transport rate; LEDR, light enhanced dark respiration; LHC, light-harvesting complex; NPQ, non-photochemical quenchingEnergy; Non-photochemical quenching; Photosynthesis; Photorespiration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; Chlorophyll fluorescence; Cyclic-electron transport; FQR; NAD(P)H-dehydrogenase; Photosystems; Heat-stress; AL; actinic light; Chl; chlorophyll; CEF; cyclic electron flow; Cyt b6/f; cytochrome b6/f; e−; electron; ETR; electron transport rate; FA, FB, an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; CAB, chlorophyll a/b binding; DCMU, 3-(3, 4-dichloro-phenyl)-1, 1-dimethylurea; Lil, light-harvesting-like proteins; OCP, orange carotenoid protein; PS, Photosystem; SCP, small CAB-like proteinsPhotosystem II; Non-photochemical quenching; Light-harvesting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; PS1 and PS2; photosystem 1 and photosystem 2, respectively; P700; primary electron donor of PS1; P680; primary electron donor of PS2; ATP; adenosinetriphosphate; ADP; adenosinediphosphate; Pi; inorganic phosphate; BBC; Bassham-Benson-Calvin cycle; b6f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; A; gross photosynthesis minus photorespiration; ATP; adenosine-3-phosphate; ADP; adenosine-diphosphate; C; CO2 concentration; CA1P; 2-carboxyarabinitol1-phosphate; CRC; carbon reduction-oxidation cycle; e; inactive Rubisco enzyme; E; free active Rubisco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; LHCII, the main light harvesting complex of photosystem II; PSII, photosystem II; NPQ, non-photochemical quenching; qE, the rapidly relaxing component of NPQ dependent upon the thylakoid pH gradient ΔpHPsbS; Non-photochemical quenching; Thylakoid membrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; Car; carotenoid; Chl a; chlorophyll a; ETR; relative electron transport rate; GP; gross oxygen production; MCYST; microcystin; NP; oxygen production; PAR; photosynthetic active radiation; ΦM; maximum PSII quantum yield; Φ′M; operational PSII quantum y
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; Ozone; Visible injury; Oxidative stress; Photosynthesis; Modulated fluorescence; Rubisco; AA; Ascorbate; Asat; light saturated CO2 assimilation; AOT40; accumulated exposure over threshold 40 ppb; CF; Charcoal Filtered Air; Ci; intercellular CO2 concentra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; APC; allophycocyanin; APC-B; APC that contain modified α subunit, called αB; APC-LCM; core-membrane linker allophycocyanin; BL; blue-green light 500 nm; Chl; chlorophyll; DCMU; 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; Fo; F'o, dark fluorescence in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; Ax; antheraxanthin; Chl; chlorophyll; NPQ; non-photochemical quenching; PS II; photosystem II; qE; energy-dependent quenching; qI; photoinhibitory quecnhing; qT; state transition quenching; qZ; zeaxanthin-dependent quenching; Vx; violaxanthin; Zx; zeaxant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; Ice algae; Diurnal change; Photosynthesis; Non-photochemical quenching; Saroma-ko LagoonEk, light saturation index; ETR, electron transfer rate; F, measured fluorescence yield at a given time; Fm, maximal fluorescence yield of a dark-adapted sample; Fm′,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; Methyl viologen; Non-photochemical quenching; Oxidative stress; Thylakoid membrane; Xanthophyll cycleA, antheraxanthin; APX, ascorbate peroxidase; DEPS, deepoxidation state of the xanthophyll cycle pigment pool; GR, glutathion reductase; LHC, light-harves
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; Hordeum vulgare L.; Photosystem; Recovery; Temperature; Tolerance; Chl; chlorophyll; ETR; electron transport rate of PSII; NPQ; non-photochemical quenching; PAR; photosynthetic active radiation; PPFD; photosynthetic photon flux density; PSI; photosystem I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; VDE; violaxanthin de-epoxidase; NPQ; non-photochemical quenching; Fv/Fm; the maximum efficiency of PSII photochemistry; ZE; zeaxanthin epoxidase; V; violaxanthin; Z; zeaxanthin; A; antheraxanthin; MGDG; monogalactosyldiacylglycerol; DTT; dithiothreitol; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; APC; allophycocyanin; Chl; chlorophyll; DCMU; 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; F+BL,F−BL; fluorescence yields of cells treated (+BL) or not treated (−BL) with blue actinic light; LHCII; light harvesting complex II; NPQ; non-photochemical quenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; Antheraxanthin; Non-photochemical quenching; Zeaxanthin; Zeaxanthin epoxidase; Xanthophyll cycleAx, antheraxanthin; DTT, dithiothreitol; LHC, light-harvesting complex; NPQ, non-photochemical quenching of chlorophyll fluorescence; PAR, photosynthetically a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; A; net carbon dioxide uptake rate; Ci; intercellular carbon dioxide concentration; ETR; electron transport rate; Fv/Fm; maximal photochemical efficiency of photosystem II; F′v/F′m; photochemical efficiency of open PSII reaction centres; g; stomatal co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; Chlorophyll fluorescence; Imaging; Non-photochemical quenching; Photochemical quenching; Rose; Water stress; Chl; Chlorophyll; FM; maximum Chl fluorescence yield obtained with a dark-adapted sample; F′M; maximum Chl fluorescence yield in illuminated sam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; ACCase; acetyl-CoA-carboxylase; AGPase; ADP-glucose pyrophosphorylase; AMT; ammonium transporter family; Ax; antheraxanthin; CA; carboanhydrase; Car; carotenoid; CCM; carbon-concentrating mechanism; Chl; chlorophyll; CP; chlorophyll protein; DDE; diadinox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک سازی غیر فتوشیمیایی; NPQ; non-photochemical quenching; NPQf; rapidly reversible non-photochemical quenching; HL; high light; LL; low light; PSII; photosystem II; PSI; photosystem I; PAM; pulse amplitude modulated; Non-photochemical quenching; Light harvesting; Cyanobacteria;