الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات

در این صفحه تعداد 76 مقاله تخصصی درباره الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Order scheduling; Iterated greedy algorithm; Particle swarm optimization algorithm; Total completion time; Maximum tardiness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Parabolic trough solar collector; Optical efficiency; Fitting formula; Monte Carlo ray-tracing; Particle swarm optimization algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Minimum entropy deconvolution; Particle swarm optimization algorithm; Fault diagnosis; Railway; Rolling element bearing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Chaotic grey wolf optimization; Firefly algorithm; Flower pollination algorithm; Particle swarm optimization algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Partner selection; Virtual enterprise; Particle swarm optimization algorithm; Grey environment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; 00-01; 99-00; Unsupervised feature selection; Informative features; Particle swarm optimization algorithm; K-mean text clustering algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Monitoring model; Particle swarm optimization algorithm; Earth rock dam; Lagging effect; Typhoon; Seepage pressure; Mutation factor; Piezometric level;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Particle swarm optimization algorithm; Power ascension of boiling water reactors; Operating point searching strategy; ASCENTB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Distributed renewable resource; Electric vehicle; Power distribution network; Parking lot investor; Genetic algorithm; Particle swarm optimization algorithm; Multi-objective optimization; Smart distribution network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Cluster analysis; Ions motion algorithm; Weighted superposition attraction algorithm; Particle swarm optimization algorithm; Artificial bee colony algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Social spider optimization; Particle swarm optimization algorithm; Image enhancement; Image fusion; Histogram equalization; Linear contrast stretching;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Modified Region Growing method; Local Gabor XOR Pattern; Chaff points; Particle swarm optimization algorithm; Fuzzy vault;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Text classification; Text feature selection; Particle swarm optimization algorithm; Constriction factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Hammerstein model; System identification; Particle swarm optimization algorithm; Differential evolution; Cuckoo search algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Chaotic optimization algorithm; Particle swarm optimization algorithm; Least square-support vector machine (LS-SVM); Data classification; Generalization ability; Classification accuracy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Optimization version of an artificial immune network; Particle swarm optimization algorithm; Fuzzy neural network; Prostate cancer; Prognosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Dynamic construction site layout and security; Bilevel multi-objective model; Particle Swarm Optimization Algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Maximum power point tracking; Extension theory; Particle swarm optimization algorithm; Programmable system-on-chip;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Telecommunications industry prediction; Grey prediction model; Cubic spline function; Particle swarm optimization algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; EPBD recast; Cost optimal analysis; nZEB; Dynamic building simulation; Particle swarm optimization algorithm; France; Building elements cost function; Single family house; Design parameters
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; Supply chain management; Cross-dock; Mixed integer programming; Particle swarm optimization algorithm; Metaheuristic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; support vector machine; particle swarm optimization algorithm; grid search algorithm; hybrid algorithm; classification; optimization; parameters of the kernel function; regularization parameter; separating hyperplane; support vectors.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم بهینه سازی ذرات ذرات; EWPD; effective wind power density; WAT; wind available time; PD; population density; MM; method of moments; MLE; maximum likelihood estimation; PSO; particle swarm optimization algorithm; DE; differential evolution algorithm; ACO; ant colony algorithm; L