کاتتر مرکزی را وارد کنید

در این صفحه تعداد 69 مقاله تخصصی درباره کاتتر مرکزی را وارد کنید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاتتر مرکزی را وارد کنید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; thrombosis; peripherally inserted central catheters; central venous line; infant leukemia; ALL; Acute lymphoblastic leukemia; AML; Acute myeloid leukemia; CAT; Catheter-associated thrombosis; CVL; Central venous line; L-ASP; L-asparaginase; LMWH; Low-mole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; Satiety; Sodium caseinate; Casein hydrolysate LFC25; GLP-1; Food intake; Simulated gastro-duodenal digestion; AA; amino acid; ANOVA; one-way analysis of variance; CCK; cholecystokinin; DPP-IV; dipeptidyl peptidase-IV; GI; gastrointestinal; GLP-1; glucagon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; bedside procedure; central lines; lidocaine; pain; PICC; peripherally inserted central catheter; VAS; visual analog scale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; CVC; central venous catheter; CECT; contrast-enhanced computed tomography; PICC; peripherally inserted central catheter; TIVAP; totally implantable venous access ports; SVC; superior vena cava; PIPICC; power injectable peripherally inserted central cathet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; ANC; absolute neutrophil count; AROC; average receiver operating characteristic curves; AUC; area under the curve; BSI; bloodstream infections; CDI; Clostridium difficile infection; CI; confidence intervals; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; AVF; arteriovenous fistula; AVG; arteriovenous graft; CKD; chronic kidney disease; EJV; external jugular vein; GFR; glomerular filtration rate; IJV; internal jugular vein; IR; interventional radiology; K/DOQI; Kidney Disease Outcomes Quality Initiative; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; CFU; colony-forming unit; CT; computed tomography; ICD; implantable cardioverter device; LVAD; left ventricular assist device; MRI; magnetic resonance imaging; NYHA; New York Heart Association; PICC; peripherally inserted central catheter; Hematogenous; V
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; BPU; bordered polyurethane; BSI; bloodstream infection; CI; confidence interval; IQR; interquartile range; IR; incidence rate; ISD; integrated securement dressing; PICC; peripherally inserted central catheter; SSD; sutureless securement device; TA; tissue
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; Catheter-related bloodstream infection; Colonization; Peripherally inserted central catheter; Roll-plate technique; Slicing; Sonication;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; Central venous catheterization; Peripherally inserted central catheter; Central venous catheter thrombosis; Deep vein thrombosis; Catheter-associated infection; Adverse event;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; Botulism; Clinical suspicion; Antitoxin; Intensive respiratory care; BoNT; botulin neurotoxins; EMG; electromyography; AN; artificial nutrition; PICC; peripherally inserted central catheter; SpO2; arterial oxygen saturation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; Ultrasonography; Peripherally inserted central catheter; Hemorrhagic complications; Thrombopenia; Disseminated intravascular coagulation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; CF; cystic fibrosis; LTx; lung transplantation; CT; computed tomography; CVP; central venous pressure; ECMO; extracorporeal membrane oxygenation; LMWH; low-molecular-weight heparin; IVC; inferior venal cava; PICC; peripherally inserted central catheter; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; CD; catheter-day; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CLABSI; central line-associated bloodstream infection; CRI; catheter-related infection; CVC; central venous catheter; PICC; peripherally inserted central catheter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; Peripherally inserted central catheter; Catheter insertion; Vascular access; Fine-tipped; Technique; Introducer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; antimicrobial; bundle; CLABSI; long-term acute care hospital; peripherally inserted central catheter; vascular access
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; central venous catheters; enoxaparin; inflammatory bowel diseases; thrombophilia; venous thrombosis; AT; Anticoagulant thromboprophylaxis; CVC; Central venous catheter; DVT; Deep vein thrombosis; IBD; Inflammatory bowel disease; PICC; Peripherally inserte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; IF; intestinal failure; PN; parenteral nutrition; CVC; central venous catheter; PICC; peripherally inserted central catheter; CLABSI; central line-associated bloodstream infection; CVT; central venous thrombosis; Central venous catheter; Intestinal failur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; Catheter-related blood stream infection; Hickman™; Home parenteral nutrition; Intestinal failure; Peripherally inserted central catheter; PICC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; DVT; deep vein thrombosis; CVC; central venous catheter; PICC; peripherally inserted central catheter; TL; tunneled lines; CHLA; Children's Hospital Los Angeles; ICD-9; International Classification of Disease, 9th revision; CPT; current procedural termi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتتر مرکزی را وارد کنید; Centers for Disease Control and Prevention; central venous catheter; Clinical Excellence Commission; National Institute Clinical Excellence; peripherally inserted central catheter; video sharing networks