داروخانه بالینی

در این صفحه تعداد 52 مقاله تخصصی درباره داروخانه بالینی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI داروخانه بالینی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Clinical pharmacy; Emergencies; France; Pharmaceutical interventions; Prescription validation; France; Interventions pharmaceutiques; Pharmacie clinique; Urgences; Validation d'ordonnances;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Medical acceptance; Pharmaceutical analysis; Pharmaceutical interventions; Clinical pharmacy; Iatrogenic risk; High risk medication; Data analysis; Acceptation médicale; Analyse pharmaceutique; Intervention pharmaceutique; Pharmacie clinique; Risque iatr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Antibiotique; Grossesse; Intervention pharmaceutique; Pharmacie clinique; Pharmacien clinicien; Problème pharmacothérapeutique; Néonatologie; Antibiotics; Pregnancy; Pharmaceutical intervention; Clinical pharmacy; Clinical pharmacist; Pharmacotherapeut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Analyse de prescription; Coûts et analyse des coûts; Erreurs médicamenteuses; Intervention pharmaceutique; Médecine physique et de réadaptation; Pharmacie clinique; Rééducation neurologique; Prescription analysis; Costs and cost analysis; Medicatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Automatisation; Business Object; Indicateurs de pratique clinique; Iatrogénie; Java; Médicament potentiellement inappropriés; Outil de décision; Pharmacie clinique; Sujet âgé; Computer-assisted; Business Object; Clinical practice indicators; Iatroge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Pharmacie clinique; Intervention pharmaceutique; Prescription informatisée; Analyse pharmaceutique; Clinical pharmacy; Pharmaceutical intervention; Computerized prescription; Pharmaceutical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD); Gériatrie; Pharmacie clinique; Pluriprofessionnel; Prise en charge médicamenteuse; Réévaluation; Nursing home; Geriatrics; Clinical pharmacy; Multidisciplinary; Drug manageme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Anticoagulants oraux directs; AOD; Rivaroxaban; Dabigatran; Effet indésirable; Aide à la prescription; Pharmacovigilance; Pharmacie clinique; Hémorragie; Direct oral anticoagulants; DOAC; Prescription assistance; Rivaroxaban; Dabigatran; Adverse drug e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Pharmacie clinique; Intervention pharmaceutique; Pédagogie; Professionnalisme; Ressources documentaires; Clinical pharmacy; Pharmacist's intervention; Educational methods; Professionalism; Pharmaceutical information;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Information pharmaceutique; Interventions pharmaceutiques; Interactions médicamenteuses; Hôpital; Pharmacie clinique; Pharmaceutical information; Pharmaceutical interventions; Drug interactions; Hospital; Clinical pharmacy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Iatrogénie; Évènement iatrogène médicamenteux; Consultation pharmaceutique; Pharmacie clinique; Évitable; Iatrogenic; Medication error; Medication adverse event; Pharmaceutical consultation; Pharmaceutical care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Équipes pharmaceutiques mobiles; Optimisation de traitements; Pharmacie clinique; Intervention pharmaceutique; Services de soins hospitaliers; Mobile pharmaceutical teams; Prescription optimization; Clinical pharmacy; Pharmaceutical intervention; Hospita
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Pharmacie clinique; Outils documentaires; Base de données; Intervention pharmaceutique; Internet; Clinical pharmacy; Documentation tools; Drug database; Pharmacist's intervention; Internet;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; pharmacovigilance; pharmacie clinique; pharmacien; pharmacologue; déclaration d'un effet indésirable; pharmacovigilance; clinical pharmacy; pharmacist; pharmacologist; adverse drug reaction report; Afssaps; Agence française de sécurité sanitaire de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; hématologie clinique; pharmacie clinique; allogreffe de cellules souches hématopoïétiques; organisation; busulfan; sécurité du soin; clinical hematology; clinical pharmacy; allogenic hematopoietic stem cell transplantation; organization; busulfan; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Éducation thérapeutique; Pharmacien; Pharmacie clinique; Soin pharmaceutique; Patient Education; Pharmacist; Clinical Pharmacy; Pharmaceutical Care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Pharmacie clinique; Intervention pharmaceutique; Cancérologie; Clinical pharmacy; Pharmaceutical intervention; Cancerology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Circuit du médicament; pharmacien hospitalier; iatrogénèse médicamenteuse; délivrance des traitements; observance; pharmacie clinique; éducation thérapeutique; Drug supply chain; hospital pharmacist; drug-related problem; drug dispensation; complia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Pharmacie clinique; Apprentissage; Enseignement; Formation; Interaction médicamenteuse; Effet indésirable; Outil; Graphique; Clinical pharmacy; Learning; Teaching; Drug interactions; Adverse drug events; Tool; Graphic display;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داروخانه بالینی; Circuit du médicament; Hôpital; Iatrogénèse médicamenteuse; Dispensation; Pharmacie clinique; Drug supply chain; Hospital; Drug-related problem; Drug dispensation; Clinical pharmacy;