فسفاتید اسید فسفاتاز

در این صفحه تعداد 32 مقاله تخصصی درباره فسفاتید اسید فسفاتاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فسفاتید اسید فسفاتاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; T; testosterone; IGF-I; insulin-like growth factor I; TG; triglyceride; HDL; high density lipoprotein; LDL; low density lipoprotein; LPS; lipase; LP (a); lipoprotein a; GCOS; GeneChip Operating Software; NCBI; National Center for Biotechnology Information
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; DPA; days post anthesis; PK; pyruvate kinase; G6PDH; glucose-6-phosphate dehydrogenase; PPase; phosphatidic acid phosphatase; Wm; the theoretical maximum oil concentration of the embryo; T; the duration of the rapid oil increase phase; Vm; the maximum rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; Phosphatidic acid; Diacylglycerol kinase; Phospholipase D; Membrane; Stress response; Hormonal regulation; ABA; abscisic acid; DGPP; diacylglycerol pyrophosphate; flg22; flagellin peptide; Gly3P; glycerol-3-phosphate; IAA; indol-3-acetic acid; LPP; lipid-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; TAG; Triacylglycerol; HTS; high throughput screening; G3P; glycerol-3-phosphate; GPAT; acyl-CoA:glycerol-3-phosphate acyltransferase; LPA; lysophosphatidic acid; LPAAT; acyl-CoA:lysophosphatidic acid acyltransferase; PA; phosphatidic acid; PAP; Phosphatid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; Docosahexaenoic acid; Eicosapentaenoic acid; Lipid droplets; Phaeodactylum tricornutum; Polyunsaturated fatty acid; Triacylglycerol; ACCase; acetyl-CoA carboxylase; ACP; acyl carrier protein; ALA; α-linolenic acid; ATS1; plastidic glycerol-3-phosphate ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; AAPT; CDP-aminoalcohol:DAG phosphoaminoalcohol-transferase; ACBP; acyl-CoA-binding protein; ALA; aminophospholipid ATPase; ALIS; ALA-interacting subunit; CCT; CTP: phosphocholine cytidyltransferase; CEK; choline/ethanolamine kinase; DAG; diacylglycerol; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; Apicomplexa; Toxoplasma gondii; invasion; microneme; regulated exocytosis; phosphatidic acid; diacylglycerol kinase; phosphoinositide-phospholipase C; phosphatidic acid phosphatase; pleckstrin homology domain; propranolol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; CDP-DAG; cytidine diphosphate diacylglycerol; DAG; diacylglycerol; ER; endoplasmic reticulum; mTORC; mammalian target of rapamycin complex; NES; nuclear export signal; NLS; nuclear localization signal; NEBD; nuclear envelope breakdown; PA; phosphatidic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACL; ATP:citrate lyase; ACP; acyl-carrier protein; AGPase; ADP-glucose pyrophosphate; AOX; acyl-CoA oxidase; ARA; arachidonic acid; BE; branching enzymes; CDP-DAG; CDP-diacylglycerol; DAG; diacylglycerol; DGAT; diacylglycerol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; ACAA; 3-ketoacyl-CoA thiolase; ACAT; acetyl-CoA acetyltransferase; ACP; acyl carrier protein; CACT; carnitine-acylcarnitine translocase; CCT; CTP:phosphocholine cytidylyltransferase; CDP-DAG; cytidyldiphosphate-diacylglycerol; CDP-EtA; cytidyldiphosphate-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; Aa; amino acid; bp; base pair; BLA-Pss; bacterial-like animal Pss; CDP; cytidine diphosphate; CA-PPS; CDP-alcohol dependent phospholipid phosphodiester synthase; Cds; CDP-DAG synthase; Cept; CDP-ethanolamine:diacylglycerol phosphotransferases; Chka;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; ACS; acyl-CoA synthetase; CFA; conjugated fatty acid; CoA; Coenzyme A; CPT; cholinephosphotransferase; DAG; sn-1,2-diacylglycerol; DGAT; diacylglycerol acyltransferase; ER; endoplasmic reticulum; EST; expressed sequence tag; FA; fatty acid; FAD; fatty aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; PCR; polymerase chain reaction; RT; reverse transcription; PAP; phosphatidic acid phosphatase; PDP; prenyl diphosphate phosphatase; GGOH; geranylgeraniol; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; Croton stellatopilosus; Euphorbiaceae; Acyclic diterpenoids; Plaun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; ABA; abscisic acid; BL; 24-epibrassinolide; BY-2; Bright Yellow 2; BODIPY; 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene; D609; tricyclodecan-9-yl-xanthogenate; DAG; diacylglycerol; DGDG; digalactosyldiacylglycerol; DGK; diacylglycerol kinase; EDTA; ethylene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; AP; aminopentol; aSMase; acid sphingomyelinase; FB1; fumonisin B1; JNK; c-Jun N-terminal kinase; CYP; cytochrome P450 superfamiliy; ERK; extracellular regulated kinase; GCS; glucosylceramide synthase; GSH; glutathione; HFB1; hydrolyzed FB1; MAPK; mitogen-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; Drought; Lipid phosphate phosphatase; Phosphatidic acid phosphatase; Vigna unguiculata; ABA; abscisic acid; DAG; diacylglycerol; DGK; diacylglycerolkinase; DGPP; diacylglycerol pyrophosphate; JA; jasmonic acid; LPP; lipid phosphate phosphatase; PA; phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفاتید اسید فسفاتاز; Eimeria tenella; Apicomplexa; Secretory proteins; AMA1; apical membrane protein 1; AN; accession number; bp; base pair; CN; contig number; ER; endoplasmic reticulum; EST; expressed sequence tag; Lag1; longevity assurance homolog 1; MIC; micronema protein;