آشنایی با موضوع

اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری به اکسید شدن در اثر اکسیژن فعال شده توسط ترکیبات رنگی مانند کلروفیل و هموگوبین و غیره گفته می شود. اکسیداسیون نوری می تواند به یکی از این دو مفهوم اشاره داشته باشد: ـ در فیزیک و شیمی به معنی از دست دادن یک الکترون از یک گونه اکسید نوری شده؛ ـ در شیمی به معنی واکنش چیزی با اکسیژن در حضور نور.
در این صفحه تعداد 557 مقاله تخصصی درباره اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Photooxidation; Conjugated materials; Organic solar cells; Degradation; Organic electronics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Helicenes; Photooxidation; Photolysis; Enantiomeric resolution; Photophysical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Mercury; Photoreduction; Photooxidation; Dissolved organic carbon (DOC); Particulates; Kejimkujik National Park;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Acrylic intraocular lenses; Photooxidation; Surface roughness; Protein sorption; Biocompatibility kinetic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Glycol ether; Molecular structure; Consumer products; Photooxidation; Secondary organic aerosol; NOX; HR-ToF-AMS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Extracellular matrix; Decellularization; Photooxidation; Crosslinking; Tumor engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Chloroplast ultrastrucure; Light-harvesting chlorophyll-binding proteins; Norflurazon; Oxyfluorfen; Photooxidation; Photosynthetic genes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Photolysis; Cyclization; Photooxidation; UV-vis spectroscopy; Cyclic voltammetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Aromatic hydrocarbon; Methyl substitute; Isotope; Photooxidation; Secondary organic aerosol; HR-ToF-AMS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Biobased epoxy resin; Epoxidized linseed oil; Photooxidation; Degradation mechanism; Mechanical properties; Atomic force microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Amorphous; Critical micelle concentration; Crystalline; Drug development; Photooxidation; Stability; Surface activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Carbon dot; Petroleum coke; Surface structure; Electron transfer; Photooxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Phthalocyanine; Nanoparticles; Photobleaching; Photooxidation; Dimethylanthracene; Tryptophan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Artemisinin; Photooxidation; Singlet and Triplet Oxygen; Process analytical tools (PAT); Peroxide chemistry; Safety aspects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Colloidal crystal; Photooxidation; Micro/nanopatterning; Colloidal lithography; Surface characterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Etodolac; Photooxidation; Indoles; Acute and chronic toxicity; Mutagenesis; Genotoxicity; NSAIDs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Oil spill; Photooxidation; Sunlight; UV; Artificial lamp; AM; Air mass; ASTM; American society for testing and materials; CIE; International commission on illumination; HP Hg; High pressure mercury; IR; Infrared; LP Hg; Low pressure mercury; MP Hg; Medium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Parametrized field-based multiscale solar-cell algorithm; Inter-mixing of polymer blend components; Exciton dissociation process; Charge transport process; Photooxidation; Polyfluorene-based bulk heterojunction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Phenicol antibiotics; Photolysis; Competition kinetics; Photooxidation; Transformation products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Chitosan; Silk fibroin; Polymer mixtures; Thermal properties; Mechanical properties; UV-irradiation; Photodegradation; Photooxidation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; photooxidation; tryptophan; methionine; light-exposed; reactive oxygen species; surfactant; alkyl glucoside; alkyl maltoside; hexyl glucoside; hexyl maltoside; Mab; monoclonal antibody; CMC; critical micelle concentration; ROS; reactive oxygen species; SO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Photooxidation; Oil spills; Oil fingerprinting; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Triaromatic steranes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Wastewater; Aromatics; Photooxidation; Mechanistic modeling; Structural-relationship modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون نوری یا فوتو اکسیداسیون یا اکسایش نوری; Photooxidation; Poly(3-hexylthiophene); Side chain; Polymer solar cells; Fourier transform infrared spectroscopy;