آشنایی با موضوع

شاخص نوعی نسبت است که از تقسیم دو عدد a و b به دست می آید، در حالتی که a و b مقادیر مشابه ولی از جامعه های متفاوتی باشند می توانیم شاخص های مناسبی را تعریف کنیم. یکی از شاخص هایی که در مطالعات اپیدمیولوژیک کاربرد وسیعی دارد، شاخص خطر نسبی می باشد. این شاخص برای مقایسه دو گروه یا جمعیت با توجه به یک پیشامد (مانند بیماری یا مرگ) مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص خطر نسبی فقط برای مطالعات آینده نگر به کار می رود و شکل کامل آن از تقسیم میزان بروز بیماری در دو گروه به دست می آید: 1- میزان بروز بیماری در گروه یک 2- میزان بروز بیماری در گروه دو. در مطالعات کوهورت گروه 1 در معرض یک عامل خاصی قرار دارد و گروه 2 به عنوان گروه شاهد ودر معرض عامل مورد نظر قرار ندارند. یک مقدار خطر نسبی بزرگ تر از یک نشان دهنده اثر زیان آور عامل در معرض می باشد و بر عکس آن، خطر نسبی کمتر از یک نشان دهنده اثرات مفید آن عامل در معرض می باشد. همانند میزان بروز، خطر نسبی را نمی‌توان در یک مطالعه مقطعی اندازه گیری کرد. اگر مقدار خطر نسبی برابر یک شود معنای آن این است که احتمال بروز بیماری در گروه مواجهه یافته برابر گروه مواجهه نیافته است و یا به تعبیری دیگر افراد چه با این عامل خاص مواجه شوند و چه مواجه نگردند احتمال یکسانی برای بیمار شدن خواهند داشت. هرچه مقدار به دست آمده خطر نسبی از یک بزرگتر باشد نشان دهنده افزایش بیشتر احتمال بروز بیماری در مواجهه با آن عامل در مقایسه با عدم مواجهه، همین طور استحکام بیشتر رابطه آنها است. اگر مقدار خطر نسبی کمتر از یک باشد نشان دهنده اثر محافظتی مواجهه با آن عامل در بروز بیماری خواهد بود. زمانی که در مطالعات اپیدمیولوژی و با استفاده از نمونه برداری خطر نسبی را محاسبه می‌کنیم لازم است که 95 درصد حدود اطمینان برای آن نیز محاسبه و گزارش کنیم. همانند قسمت قبل توضیحات بیشتر در قسمت کاربرد آمار در اپیدمیولوژی، ارائه خواهد شد. در مطالعات مورد شاهدی نمی‌توان خطر نسبی را اندازه گیری کرد. امّا در صورتی که شروط ذیل تامین شود نسبت شانس می‌تواند برآورد تقریبی مناسبی از خطر نسبی در جامعه باشد: 1- زمانی که بیماری مورد نظر در مطالعه شیوع زیادی در جامعه نداشته باشد. 2- هنگامی که مورد های مطالعه شده از نظر سابقه مواجهه، نماینده واقعی کل افراد مبتلا به بیماری در جمعیت انتخاب شده باشند. 3- زمانی که شاهد های مطالعه شده از نظر سابقه مواجهه، نماینده واقعی کل افراد غیر بیمار در جمعیت انتخاب شده برای مطالعه باشند.
در این صفحه تعداد 1089 مقاله تخصصی درباره خطر نسبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده خطر نسبی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; PM10; particulate matter of aerodynamic smaller than 10 µm; SPM; suspended particulate matter, particulate matter with aerodynamic diameters of 7 µm or less; EPA; Environmental Protection Administration; RR; relative risk; Q-AIC; quasi-Akaike inform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; Radiotherapy; Cardiovascular diseases; Cardiotoxicity; Cardiac imaging; Biomarkers; Radiothérapie; Maladies cardiovasculaires; Cardiotoxicité; Imagerie cardiaque; Biomarqueurs; CI; confidence interval; Gy; Grays; MRI; magnetic resonance imaging; RR; rel
مقالات ISI خطر نسبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; CAMS; continuous air monitoring station; CI; confidence interval; CVD; cardiovascular disease; IQR; interquartile range; NO2; nitrogen dioxide; OR; odds ratio; PPB; parts per billion; RR; relative risk; SO2; sulfur dioxide; WHO; World Health Organization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; FGR; fetal growth restriction; SGA; small-for-gestational age; LBW; low birthweight; ICD9; International Classification of Diseases-9; CMAQ; Community Multiscale Air Quality Model; SO2; sulfur dioxide; O3; ozone; NOX; nitrogen oxides; NO2; nitrogen dioxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; academic achievement; attendance; chronic illness; CKD; Chronic kidney disease; CKiD; Chronic Kidney Disease in Children; eGFR; Estimated glomerular filtration rate; GFR; Glomerular filtration rate; RR; Relative risk; UTI; Urinary tract infection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; CI; confidence interval; dGIF; distant Genealogic Index of Familiality; HSCR; Hirschsprung disease; GIF; Genealogic Index of Familiality; ICD; International Classification of Diseases; IM; Intermountain Healthcare; RR; relative risk; MEN-IIa; multiple end
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; CAR; conditional autoregressive model; CI; credible interval; EMR; electronic medical records; MCMC; Markov chain Monte Carlo; MHLW; Ministry of Health, Labour and Welfare; SAR; standardized adoption ratio; SMR; standardized mortality ratio; SMSA; seconda
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; bone density; densitometry; lung diseases; osteoporosis; questionnaires; radiograph; ultrasonography; BMD; bone mineral density; BMI; body mass index; BUA; broadband ultrasound attenuation; CI; confidence interval; DXA; dual-energy x-ray absorptiometry; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; NIV; noninvasive ventilation; ACCI; age-adjusted Charlson comorbidity index; CCI; Charlson comorbidity index; COPD(e); chronic obstructive pulmonary disease (exacerbation); ACPE; acute cardiogenic pulmonary edema; APACHE; Acute Physiology and Chronic Heal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; RR; Relative risk; ARF; Attributable risk fraction; CVD; Cardiovascular; DLNM; Distributed-lag non-linear model; BLUP; Best linear unbiased prediction; MMP; Minimum mortality percentiles; Mortality burden; Extreme heat; Climate change; Attributable mortal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; AF; attributable fraction; AN; attributable number; CI; confidence intervals; DLNM; distributed lag non-linear model; EA; emergency admissions; RR; relative risk; Attributable risk to hot temperature; Distributed lag non-linear model; Epidemiology; Multiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; A.F; Alexander Falk; ADT; Androgen Deprivation Therapy; AMSTAR; Assessing the Methodological Quality of Systematic Reviews; BED; Biological Effective Dose; b-PFS; Biochemical Progression-Free Survival; BT; Brachytherapy; CI; Confidence Interval; CONSORT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; pituitary surgery; brain tumor; sodium abnormalities; ACTH; Adrenocorticotropin hormone; ADH; Antidiuretic hormone; BMI; Body mass index; CSF; Cerebrospinal fluid; CSW; Cerebral salt wasting syndrome; DI; Diabetes insipidus; GH; Growth hormone; NIH; Natio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; CHI; Closed head injury; CI; Confidence interval; CPSC; United States Consumer Product Safety Commission; ED; Emergency department; NEISS; National Electronic Injury Surveillance System; RR; Relative risk; US; United States; Stairs; Stairways; Injury; Eme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; AKI; acute kidney injury; BMD; bone mineral density; CAP; community-acquired pneumonia; CDI; Clostridium difficile infection; CKD; chronic kidney disease; FDA; Food and Drug Administration; NSAID; nonsteroidal anti-inflammatory drug; OR; odds ratio; PPI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; ASM; antiseizure medication; ED; emergency department; EMS; emergency medical services; GABA; gamma-aminobutyric acid; IV; intravenous; OR; odds ratio; RR; relative risk; SE; status epilepticus; Pediatric status epilepticus; Quality improvement; Seizure m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; DLNMs; distributed lags non-linear models; Q-AIC; quasi-Akaike score; BLUP; best linear unbiased prediction; MMT; minimum mortality temperature; MMP; minimum mortality percentile; AF; attributable mortality fractions; CI; confidence interval; RR; relative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; HAP; household air pollution; GBD; Global Burden of Diseases; PM2.5; fine particulate matter with an aerodynamic diameter smaller than 2.5 μm; PWE; population-weighted annual mean exposure to PM2.5; DALYs; disability-adjusted life years; HD; number of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; Hemodialysis; Protein energy wasting; Subjective global assessment; Malnutrition inflammation score; Elderly; 7p-SGA; 7 point subjective global assessment; MIS; malnutrition inflammation score; BIA; bioelectrical impedance analysis; RR; relative risk; 95%
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; CI; confidence interval; DBCP; dibromochloropropane; DDE; dichlorodiphenyldichloroethylene; DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane; FSH; follicle-stimulating hormone; GED; General Educational Development; GM; geometric mean; HCB; hexachlorobenzene; HCH; hex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; Obstetrics; gynaecology; resident; complications; patient safety; NOS; Newcastle-Ottawa risk of bias scale; OB/GYN; obstetrics and gynaecology; RR; relative risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; ACEi; angiotensin converting enzyme inhibitors; ARB; angiotensin receptor blockers; BCC; basal cell cancer; CCB; calcium channel blockers; CI; confidence intervals; NMSC; non-melanoma skin cancer; RR; relative risk; SCC; squamous cell cancer; SRR; summary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; TB; tuberculosis; M.tb; Mycobacterium tuberculosis; PM; particulate matter; PM10; particulate matter with an aerodynamic diameter of <10 μm; PM2.5; Particulate matter with an aerodynamic diameter of <2.5 μm; CO; carbon monoxide; NO2; nitrogen dioxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; cardiac surgical procedures; delirium; postoperative complications; AUROC; area under the receiver operating characteristic curve; CABG; coronary artery bypass grafting; CAM; Confusion Assessment Method; CAM-ICU; CAM for the intensive care unit; FTF; fast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; Krüppel-like factor 4; Meta-analysis; Prognosis; Cancer; Tumor; Carcinoma; TNBC; triple-negative breast cancer; BC; breast cancer; CRC; colorectal cancer; ESCC; esophageal squamous cell carcinoma; GC; gastric cancer; HCC; hepatocellular carcinoma; NPC; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; complementary feeding; allergy; protection; atopy; aRR; Adjusted relative risk; BMI; Body mass index; MoBa; The Norwegian Mother and Child Cohort Study; NorPD; The Norwegian Prescription Database; RR; Relative risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; PIH; pregnancy-induced hypertension; GH; gestational hypertension; PE; preeclampsia; BMI; body mass index; BP; blood pressure; E; eclampsia; SGA; small-for-gestational age; SBP; systolic blood pressure; DBP; diastolic blood pressure; HELLP syndrome; hemol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; dB; A-weighted decibels; CIs; Confidence interval; OR; Odds ratio; RR; Relative risk; Environmental exposure; Noise exposure; Diabetes mellitus; Transportation noise; Traffic; Glucose homeostasis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; ARF; attributable risk fraction; DLNM; distributed lag non-linear model; RR; relative risk; Heat wave; Cold spell; Climate change; Mortality burden; Time-varying model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; AD; atmospheric dispersion; ADMS-Urban; atmospheric dispersion modeling system; COPERT; COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport; E&W; England and Wales; ESCAPE; European Study of Cohorts for Air Pollution Effects; GIS; geographic inf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; Food allergy; peanut allergy; egg allergy; allergy prevention; EAT; Enquiring about Tolerance Study; FA; Food allergy; ITT; Intention to treat; LEAP; Learning Early about Peanut Allergy; LEAP-On; Twelve-month extension of the LEAP study: Persistence of Or
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; Benefit and risk assessment; Intake estimates; Potassium; Sodium; Vulnerable groups; ACE; angiotensin-converting enzyme; AI; adequate intake; CI; confidence interval; CVD; cardiovascular disease; FFQ; food frequency questionnaire; HR; hazard ratio; KCl; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; NSCLC; non-small cell lung cancer; RCTs; randomized controlled trials; OS; overall survival; PFS; progression free survival; ORR; objective response rate; AEs; adverse effects; HR; hazard ratio; RR; relative risk; CI; confidence intervals; FDA; Food and D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; Essential Trace Elements; Dietary Intake; Esophageal Cancer; Dose-Response; Meta-Analysis; BMI; body mass index; CI; confidence interval; DHQ; Dietary History Questionnaire; EAC; esophageal adenocarcinoma; ESCC; esophageal squamous cell cancer; FFQ; Foo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; CD; Crohn's disease; CDAI; CD activity index; CDEIS; CD endoscopic index of severity; CLE; confocal laser endomicroscopy; CRP; C-reactive protein; IBD; irritable bowel disease; IQR; interquartile range; RR; relative risk; UC; ulcerative colitis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; Atopic march; asthma; allergic rhinitis; food allergy; atopic dermatitis; birth cohort; additive interaction; multiplicative interaction; aRR; Adjusted relative risk; CHILD; Canadian Healthy Infant Longitudinal Development; FLG; Filaggrin; RERI; Relative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; Asthma; Older adults; Elderly; Health care utilization; Environment; Cockroach; Mold; Cost; Chronic obstructive pulmonary disease; Depression; ACBS; Asthma Call-back Survey; BMI; Body mass index; BRFSS; Behavioral Risk Factor Surveillance System; CAD; Cor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; ADA; American Diabetes Association; CI; Confidence interval; Finnish DPS; Finnish Diabetes Prevention Study; HR; Hazard ratio; IDPP-1; Indian Diabetes Prevention Programme; IFG; Impaired fasting glucose; IGT; Impaired glucose tolerance; QALY; Quality-adju
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; CI; confidence interval; CLD; chronic lung disease; CRIB; clinical risk index for babies; DCC; delayed cord clamping; ECC; early cord clamping; ICC; immediate cord clamping; ILCOR; international liaison committee on resuscitation; IQR; interquartile range
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; extremely preterm infants; anthropometric charts; birth weight for gestational age; mortality; morbidity; AGA; Appropriate for gestational age; CLD; Chronic lung disease; EOS; Early-onset sepsis; GAM; Generalized additive model; LGA; Large for gestational
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطر نسبی; BIMA; bilateral internal mammary artery; CI; confidence interval; IRR; incident rate ratio; RCT; randomized controlled trial; RPF; rigid plate fixation; RR; relative risk; SWI; sternal wound infection; WC; wire cerclage;