الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده

در این صفحه تعداد 97 مقاله تخصصی درباره الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Object-oriented manufacturing control; Object-oriented design; Multi-objective flexible job-shop scheduling; Simulated annealing algorithm
مقالات ISI الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Piezoelectric composite material; Particle swarm algorithm; Simulated annealing algorithm; Parameter characterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Hydro-governors; Frequency control; Primary control; Replicator dynamics; Non-synchronous generation; Wind power; Simulated Annealing Algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Passive radiative cooling; Thin film multilayer structures; Genetic algorithm; Simulated annealing algorithm; Structure & material optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Induction motor; Fault diagnosis; Artificial intelligence; Simulated annealing algorithm; Oblique random forests; IM; induction motor; CBM; condition based monitoring; MCSA; motor current signature analysis; BRB; broken rotor bar; ANN; artificial neural n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Selective laser sintering; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Simulated annealing algorithm; Grey relational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Fluorescence spectra of liquor; Correlation analysis; Simulated annealing algorithm; Partial least square method; Year forecast;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Drilling rate index; Artificial neural network; Simulated annealing algorithm; Firefly algorithm; Invasive weed optimization algorithm; Shuffled frog leaping algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Production planning; Closed-loop supply chain; Sequence dependent setup; Rolling horizon; Simulated annealing algorithm; Flow shop;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Humanitarian relief logistics; Robust stochastic optimization; ε - constraint exact method; Non-dominant sorting genetic algorithm; Simulated annealing algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Single cultivar extra virgin olive oil; Sensory intensity perception classification; Potentiometric electronic tongue; Linear discriminant analysis; Simulated annealing algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Olive oils; Physicochemical quality parameters; Electronic tongue; Multiple linear regression; Simulated annealing algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Optimal design; Two-dimensional acoustic diffusion model; Simulated Annealing algorithm; Passive treatments
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Subway network; First train timetabling; Transfer waiting time; Simulated annealing algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Total weighted completion time; Two-agent scheduling; Job-dependent aging ratio; Position-based processing time; Branch and bound; Simulated annealing algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Free space optical communication; Atmospheric turbulence; Simulated annealing algorithm; Global optimization; Coupling efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Stop-skipping approach; Train timetable patterns; Robust mathematical model; Decomposition-based heuristic algorithm; Simulated annealing algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Flexible flow shop; Dedicated assembly lines; Two-process components; Imperialist competitive algorithm; Simulated annealing algorithm; Taguchi design of experiment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Extra virgin olive oil; Single olive cultivar; Potentiometric electronic tongue; Linear discriminant analysis; Simulated annealing algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Sugar sweetened beverages; Glycemic load; Fructose-intolerance index; Electronic tongue; Linear discriminant analysis; Simulated annealing algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Optimización mixta de estructuras; Algoritmo de recocido simulado; Análisis de sensibilidad; Torres de transporte de energíaStructural mixed optimization; Simulated annealing algorithm; Sensitivity analysis; Power transmission towers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Optimized scheme; Explicit finite-difference; Numerical dispersion; Maximum norm; Simulated annealing algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Viscoacoustic finite-difference simulation; Continuous random source; Cross-correlation; Simulated annealing algorithm; Pipeline leak location
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; ABC inventory classification; Multiple criteria decision analysis; Clustering; Simulated annealing algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; Pulsed laser welding; Response Surface Methodology (RSM); Regression modeling; Simulated annealing algorithm; AISI316L stainless steel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم آنیلینگ شبیه سازی شده; C1; C2; C4; C5; C8; Approximate point optimal test; Marginal likelihood based tests; Simulated annealing algorithm; Monte Carlo simulations; Generalized Neyman-Pearson lemma; Nuisance parameters;