بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی

در این صفحه تعداد 85 مقاله تخصصی درباره بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Multi-echelon inventory system; Periodic review; Randomized ordering policy; Stationary and non-stationary demand patterns; Simulation-based optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Model calibration; Urban microclimate; Uncertainty; Online hyper-heuristics; Evolutionary algorithm; Simulation-based optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Automated vehicles; Traffic flow; Weaving sections; Multiclass hybrid model; Simulation-based optimization; Lane change positions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Production-inventory system; Lot sizing; Quality control; Condition-based maintenance; Simulation-based optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Nitrogen liquefier; Particle swarm optimization; Operation under disturbances; Simulation-based optimization; Industrial application;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; simulation-based optimization; multi-family building; social housing; TRNSYS; GenOpt; particle swarm; sensitivity analysis; flats;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Simulation-based optimization; Archived genetic algorithm; Road traffic controls; Traffic light control; Object-oriented software framework;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Solar community; Simulation-based optimization; Neural network; Seasonal storage; Solar district heating; Solar assisted heat pump;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Dynamic facility layout problem; Simulation-based optimization; Manufacturing system; Non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Multi-objective optimization; Derivative-free optimization; Global optimization; Deterministic particle swarm optimization; Simulation-based optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Simulation; Agent-based model; Municipal solid waste treatment system; Market competition; Simulation-based optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Production Planning and Control; On-time delivery; Modeling and simulation; Simulation-based optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; simulation-based optimization; multi-family building; social housing; TRNSYS; GenOpt; particle swarm; flats; operational costs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Perishable Inventory Management; Food Waste; Base-Stock Policy; Constant Order Policy; Heuristics; Simulation-based Optimization; Stochastic Dynamic Programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Stochastic inventory model; Autocorrelation; Simulation-based optimization; Simulated annealing; Ranking and selection methods; Pattern search;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Cost-effectiveness; Simulation-based optimization; Energy efficiency; Renewable energy system; Heat pump system; Educational building;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Outpatient and surgery scheduling; Simulation-based optimization; Mathematical programming; Multiobjective Tabu search; Multiagent optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Supply chain; Ordering policy; Agent based simulation; Reinforcement learning; Markov decision process; Simulation-based optimization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Non-parametric stochastic subset optimization; Optimization under uncertainty; Kernel density estimation; Adaptive kernel sampling density; Stochastic sampling; Simulation-based optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Simulation-based optimization; Supply chain management; Agent-based modeling; Cutting plane algorithm; Statistical hypothesis tests
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Container terminal; Integrated scheduling; Mixed integer programming; Energy consumption; Simulation-based optimization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Genetic algorithm; Particle swarm optimization; Simulation-based optimization; Energy system optimization; Geothermal power plant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Simulation-based optimization; Building energy optimization; EnergyPlus; GA; Parallel; Distribute; HTCondor; SiPESC.OPT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Metaheuristics; Genetic algorithm; Simulation; Simulation-based optimization; Feasibility determination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Revenue management; Strategic alliances; Capacity control; Real options; Simulation-based optimization; Transfer price optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Outpatient surgery scheduling; Simulation-based optimization; Mathematical programming; Tabu search;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی; Reinforcement learning; Inventory management system; Simulation-based optimization; Ordering management; Perishable item;