تعامل ساختار خاک

در این صفحه تعداد 184 مقاله تخصصی درباره تعامل ساختار خاک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعامل ساختار خاک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; Traveling wave effect; Winkler springs; Soil-structure interaction; Multi support excitation; Displacement loading; Static correction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; Lateral loading capacity; Soil-structure interaction; Monopile-friction wheel foundation; 3-D FE modelling; Parametric study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; Soil-structure interaction; Transverse isotropy; Layered half-space; Rigid circular disc; Integral least-square; Imperfect interface; Vertical and torsional vibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; Offshore wind turbine; Soil-structure interaction; Non-linear dynamical analysis; Blade slotted flaps; Probabilistic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; Soil-structure interaction; Underground reservoir structures; Centrifuge testing; Equivalent linear soil; Domain reduction method; Perfectly matched layer; Principal component analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; Offshore wind turbine; Pile foundation; Soil-structure interaction; Foundation damping; Load calculation methods; Macro-element model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; FFT; fast Fourier transform; MEMS; micro-electrical-mechanical system; OWT; offshore wind turbine; SSI; soil-structure interaction; Centrifuge modelling; Wind turbine foundation; Monopile; Natural frequency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; Exact stiffness matrix method; Foundations; Layered systems; Poroelasticity; Soil-structure interaction; Vibrations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; Soil-structure interaction; Nonlinear soil-structure interaction analysis; Earthquake engineering; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; Building damage; Building stiffness; Masonry structures; Relative stiffness; Soil settlements; Soil-structure interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; Seismic earth pressure; Relative horizontal displacement; Retaining wall rotation; Seismic inertia force; Seismic input motion frequency content; Soil-structure interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; Soil-structure interaction; Soil-structure interface; Strain-softening; Plasticity; Cyclic loading; Constitutive model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ساختار خاک; Soil-structure interaction; Substructure method; Soil-foundation interface flexibility; Reduced-order models; Modal impedance function; Nodal impedance function;