مواد افزودنی سیمان

در این صفحه تعداد 90 مقاله تخصصی درباره مواد افزودنی سیمان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مواد افزودنی سیمان
مقالات ISI مواد افزودنی سیمان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Natural perlite powder; Supplementary cementitious materials; Concrete mass transport properties; Concrete corrosion; Natural pozzolan reactivation; Chloride ion ingress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Petroleum coke fly ash; Nitrogen oxides; Carbon dioxide; Particulate matters; Surface coverage model; Supplementary cementitious materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Self-consolidating concrete; Vibrated rubberized concrete; Crumb rubber; Silica fume; Supplementary cementitious materials; Fresh properties; Mechanical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; BBCB; binary blended cementitious binder; HCFA; high calcium fly ash; LDPA; Laser Diffraction Particle Analyser; LOI; loss on ignition; MDD; maximum dry density; OMC; optimum moisture content; OPC; Ordinary Portland cement; POFA; palm oil fuel ash; PSD; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Recycled aggregate concrete; Supplementary cementitious materials; Service-life prediction; Chloride-induced corrosion; Numerical modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Concrete; Supplementary cementitious materials; Life cycle assessment; Allocation approach; System expansion; Environmental impacts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Marine exposure site; Durability; Chloride diffusion coefficient; Linear polarization resistance; Chloride bulk diffusion; Supplementary cementitious materials; Corrosion inhibitors; Hydrophobic materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Carbonation modelling; Mathematical formulation; Service life; Reinforced concrete; Supplementary cementitious materials; Durability design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Construction and demolition waste; Waste estimation; Recycled aggregates; Supplementary cementitious materials; Concrete properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Cement; CO2 reduction; Supplementary cementitious materials; Rice husk ash; Superplasticizers; Hydration; Rheology; Yield stress; Plastic viscosity; Slump flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Supplementary cementitious materials; Mechanical strength; Durability; Microstructures; Rapid Chloride Permeability Test; Sulphate attack;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Crushed concrete aggregates (CCA); recycled concrete aggregate (RCA); Durability; Performance; Microstructure; Supplementary cementitious materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Supplementary cementitious materials; Lightweight aggregate concrete; Silica fume; Fly ash; Blast furnace slag; Mechanical properties; Durability properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Recycled aggregates; Fly ash; Concrete; Fresh state; Air content; Fresh density; FA; fly ash; NA; natural aggregates; OPC; Ordinary Portland cement; RCA; recycled concrete aggregate; SCM; supplementary cementitious materials; SP; superplasticizers; w/b; w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Self-consolidating concrete; Recycled asphalt pavement (RAP); Recycled concrete aggregate (RCA); Supplementary cementitious materials; Fly-ash and slag;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; Comparison index; Global warming potential; Life-cycle assessment (LCA); Mechanical properties; Concrete mixture proportioning; Supplementary cementitious materials
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد افزودنی سیمان; High-strength cementitious matrix; Supplementary cementitious materials; Engineered cementitious composite; PVA-steel hybrid fibers