آزمون پاسخ گرما

در این صفحه تعداد 99 مقاله تخصصی درباره آزمون پاسخ گرما که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آزمون پاسخ گرما (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Thermal response test; Distributed temperature sensing; Thermal conductivity; Heterogeneous geology; Fiber; Optics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Thermal response test; Multilayer-concept; Thermal conductivity; Ground source heat pump system; Fiber-optic distributed temperature sensor; Convergence analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Thermal response test; Grout thermal conductivity and diffusivity; Thermal parameter estimation; Ground-coupled heat pump system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Ground-source heat pump; Ground heat exchanger; Thermal response test; Borehole thermal resistance; Borehole heat transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Thermal response test; Ground thermal properties; Ground heat exchanger; Time derivative of the temperature; Parameter estimation; Transient needle probe;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Geothermal energy; Seasonal ground temperature; Undisturbed ground temperature; Thermal response test; Dimensionless analysis; COMSOL multiphysics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Ground-source heat pump; Ground heat exchanger; Thermal response test; Temperature derivative curve; Parameter estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Thermal response test; TRNSYS; Thermal-dissipation-correction; Borehole heat exchanger; Thermal physical property; Numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; TRT; thermal response test; M-TRT; thermal response test machine; ILS; infinite line source; GSHP; ground source heat pump; ASHP; air source heat pump; COP; coefficient of performance; EER; energy efficiency ratio; SPF; seasonal performance factor; GHE; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; GHG; greenhouse Gas; CO2; carbon dioxide; HVAC; heating ventilation and air conditioning; BEM; building energy model; BEPS; Building Energy Performance Simulation; ECM; Energy Conservation Measure; GSHP; Ground-source Heat Pump; RF; radiant floor; ASHRAE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; ASHRAE; American society of heating refrigerating and air conditioning Engineers; BHE; borehole heat exchanger; COP; coefficient of performance; EST; entering source temperature to the heat pump; GLD; ground loop design; GSHP; ground source heat pumps; HV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Ground thermal properties; Thermal response test; Distributed thermal response test; Direct thermal properties measurement; Borehole heat exchanger; Clastic sediment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Ground source heat pump systems; Ground heat exchangers; Borehole heat exchangers; Natural convection heat transfer; Borehole thermal resistance; Thermal response test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Standing column well; Thermal response test; Parametric study; Thermal diffusivity; Enhanced thermal conductivity; Finite element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Ground source heat pump; Ground heat exchanger; Thermal response test; Ground temperature profile; Multi-layer cylindrical source model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Short-time simulation; Spectral method; Quasi-3D TRCM; Thermal response test; Ground coupled heat pump system; Ground or borehole heat exchanger
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون پاسخ گرما; Ground source heat pump; Thermal response test; Thermal property; Undisturbed initial ground temperature; Bland-Altman analysis;