زیرکونیا تثبیت کننده Yttria

در این صفحه تعداد 185 مقاله تخصصی درباره زیرکونیا تثبیت کننده Yttria که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زیرکونیا تثبیت کننده Yttria (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیرکونیا تثبیت کننده Yttria; YSZ; yttria-stabilized zirconia; SOFC; solid oxide fuel cell; PMMA; polymethyl methacrylate; SEM; scanning electron microscopy; XRD; X-ray diffraction; DC; direct current; TPB; triple-phase boundaries; Plasma spray; Tubular SOFC; Anode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیرکونیا تثبیت کننده Yttria; APS; atmospheric plasma spraying; EB-PVD; electron beam/physical vapour deposition; DHR; directional hemispherical reflectance; EDS; energy dispersive X-ray spectroscopy; HCF; high cycle fatigue; LCF; low cycle fatigue; LOM; light optical microscope; LP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیرکونیا تثبیت کننده Yttria; Density functional theory; Yttria-stabilized zirconia; Elastic constants; Ideal strength; Dopant-enhanced hardness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیرکونیا تثبیت کننده Yttria; DBD; dielectric barrier discharge; VOC; volatile organic compounds; SS; stainless steel; HV; high voltage; MFC; mass flow controller; LV; low voltage; YSZ; yttria-stabilized zirconia; VITO; flemish institute for technological research; GC; gas chromatogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیرکونیا تثبیت کننده Yttria; Yttria-stabilized zirconia; Dielectric nanoparticle; Rapid sintering; Radiation heat transfer; Local electromagnetic field enhancement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیرکونیا تثبیت کننده Yttria; PV; Pervaporation; MFI; mordenite framework inverted; YSZ; yttria-stabilized zirconia; TPABr; tetran-propylammonium bromide; EPD; electrophoretic deposition; DC; direct current; XRD; X-ray diffraction; SEM; scanning electron microscopy; Silicalite-1 zeoli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیرکونیا تثبیت کننده Yttria; Solid oxide fuel cells; Surface modification; Yttria-stabilized zirconia; Lanthanum strontium manganite cathode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیرکونیا تثبیت کننده Yttria; CTAB; cetyltrimethyl ammonium bromide; CVD; chemical vapor deposition; EP; electroless plating; GHSV; gas hourly space velocity; GSR; glycerol steam reforming; IUPAC; international union of pure and applied chemistry; MR; membrane reactor; PEMFC; polymer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیرکونیا تثبیت کننده Yttria; Yttria-stabilized Zirconia; Soot combustion; Fuel-cell type mechanism; Diesel particulate filters; Surface oxygen exchange;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیرکونیا تثبیت کننده Yttria; Yttria-Stabilized Zirconia; Oxygen vacancies; Ionic conductor; Soot combustion; Fuel-cell-type mechanism; Diesel Particulate Filters
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیرکونیا تثبیت کننده Yttria; LSM; strontium-doped lanthanum manganite; SOFC; solid oxide fuel cell; TPB; three-phase boundary; YSZ; yttria-stabilized zirconia; Solid oxide fuel cell (SOFC); Cell-level modeling; Numerical reconstruction; Electrode microstructure; Anode-supported Jüli