کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1009871 1482506 2012 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Reducing burnout and enhancing job satisfaction: Critical role of hotel employees’ emotional intelligence and emotional labor
ترجمه فارسی عنوان
کاهش فرسودگی و افزایش میزان رضایت شغلی: نقش مهم هوش هیجانی و کار احساسی کارکنان هتل
کلمات کلیدی
هوش عاطفی - نیروی کار احساسی - نا هنجاری هیجانی - تلاش عاطفی - فرسودگی شغلی - رضایت شغلی
فهرست مطالب مقاله

چکیده
مقدمه
زمینه مفهومی و فرضیات
هوش هیجانی
قوانین ظاهری و کار احساسی
بررسی اثر هوش هیجانی بر کار احساسی
فرسودگی و رضایت شغلی
بررسی اثر هوش هیجانی بر فرسودگی و رضایت شغلی
بررسی اثر ناهنجاری هیجانی بر فرسودگی و رضایت شغلی
بررسی اثر تلاش احساسی بر فرسودگی و رضایت شغلی
روابط میان ابعاد فرسودگی شغلی
بررسی اثر فرسودگی بر رضایت شغلی
اندازه گیری ها و توسعه ابزار
بررسی داده ها و نتایج بدست آمده
آزمون تک عاملی هارمن
مدل اندازه گیری و بررسی عامل تاییدی
مدل ساختاری و آزمون رابطه
 بررسی
 نتایج
 
ترجمه چکیده
با این که ارتباط نظری قوی میان کار احساسی و توانایی کارکنان در درک و تنظیم احساسات (ازقبیل هوش هیجانی(EI))، و خصوصاً چگونگی تاثیر آن بر رفتار کارکنان هتل در برابر قوانین ظاهری شرکت (مانند کار احساسی) و تجربه فرسودگی و رضایت شغلی وجود دارد، این مقوله بندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین، این مقاله اثرات مستقیم و غیر مستقیم EI کارکنان را بر دو صورت متفاوت کار احساسی ( مانند تلاش احساسی: EE؛ ناهنجاری هیجانی: ED) بررسی خواهد کرد که عبارتند از: فرسودگی و رضایت شغلی. داده ها از 309 تن از کارکنان و مدیران بخش تماس با مشتری هتل در امریکا جمع آوری شدند. نتایج مدلسازی معادله ساختاری نشان داد که EI اثر مثبت و مستقیمی بر EE و موفقیت فردی داشته و اثری مستقیم اما منفی بر ED و زوال شخصیتی دارد. همچنین مشخص شد که EI بطور غیر مستقیم و از طریق واسطه های دستاورد شخصی و ED بترتیب بر رضایت شغلی و فرسودگی احساسی اثر می گذارد. علاوه بر این، ED بطور مستقیم بر زوال شخصیتی اثر گذار بوده و بصورت غیر مستقیم از طریق فرسودگی احساسی بر میزان رضایت شغلی تاثیر می گذارد، درحالی که EE اثر مستقیم بر موفقیت شخضی داشته و بطور غیر مستقیم و از طریق موفقیت شخصی بر رضایت شغلی اثر گذار است. در نهایت، موفقیت شخصی بعنوان واسطه ای در رابطه زوال شخصیتی و رضایت شغلی استنباط گردید. مفاهیم مدیریتی مربوط به اقدامات منابع انسانی رارئه شده اند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری استراتژی و مدیریت استراتژیک
چکیده انگلیسی
Despite its strong theoretical relevance with emotional labor, employees’ ability to understand and regulate emotions (i.e., emotional intelligence, EI) has seldom been studied, especially how it affects hotel employees responding to the firm's display rules (i.e., emotional labor) and experiencing burnout and job satisfaction. Thus, this study investigated direct and indirect effects of employees’ EI on two different forms of emotional labor (i.e., emotional effort: EE; emotional dissonance: ED): burnout and job satisfaction. Data were collected from 309 customer-contact hotel employees and managers in the United States. Results of structural equation modeling showed that EI had a direct, positive effect on EE and personal accomplishment and a direct, negative effect on ED and depersonalization. EI was also found to indirectly affect job satisfaction and emotional exhaustion through the mediating roles of personal accomplishment and ED, respectively. Additionally, ED was found to directly affect depersonalization and indirectly affect job satisfaction through emotional exhaustion while EE directly affects personal accomplishment and indirectly affects job satisfaction through personal accomplishment. Finally, personal accomplishment was found to mediate the depersonalization–job satisfaction relationship. Managerial implications for human resource practices are provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Hospitality Management - Volume 31, Issue 4, December 2012, Pages 1101–1112
نویسندگان
, ,