کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
11004029 1466704 2019 17 صفحه PDF 18 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Ultrasonic grain refinement of die cast copper alloys
ترجمه فارسی عنوان
پالایش ذره ای فراصوت آلیاژهای مسی ریخته گری تحت فشار
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

2- روش آزمایشگاهی

1.2 آلیاژ مس- روی

جدول 1- ترکیب شیمیایی آلیاژ مس- روی

شکل 1- دیاگرافم فاز مس- روی با علامت دماهای انتخاب شده برای انجام پالایش گداز، برای تکنیک های مختلف.

2.2 تجهیزات آزمایشگاهی

شکل 2- تجهیزات آزمایشگاهی: (1) لوله سیالون؛ (2) ژنراتور MMM؛ (3) ژنراتور MMM/ تراگذر بازخوردی؛ (4) کنترل ترموکوپل، (5) ظرف مخصوص ذوب فلز با ظرفیت 20 کیلوگرم برنج گداز؛ (6) کوره الکتریکی.

3.2 فرآوری آلیاژ مس- روی

شکل 3- نمای مقطعی از قالب فلزی برای نمونه های تست کششی و خصوصیات ریزساختاری. 

4.2 توصیف آلیاژ مس- روی

3- نتایج و بحث

1.3 ریزساختار

شکل 4- نمونه ی ریزساختارهای کسب شده بدون و با پالایش شیمیایی. (a) و (b) بدون تیمار؛ (c) و (d) پالایش شیمیایی.

شکل 5- نمونه ی ریزساختارهای کسب شده با پالایش فراصوت: (a) 900 درجه؛ (b) 920 درجه، (c) 940 درجه.

شکل 6- توصیف ریزساختاری شرایط پردازش در (a) شکل فاز آلفا؛ (b) سختی نمونه ها

شکل 7- نرخ سرمایش نمونه های بدون تیمار (سیاه بار: منحنی قرمز) و نمونه های پالایش یافته با فراصوت (مورد پالایش فراصوت در 940 درجه: منحنی آبی).

2.3 خواص مکانیکی

جدول 2- خواص مکانیکی نمونه های برنجی ریخته گری برای تکنیک های پالایش

شکل 8- منحنی کرنش- تنش تست کششی برای شرایط مختلف پردازش

شکل 9- همبستگی بین تطویل و گردبودن فاز آلفا برای شرایط مختلف پردازش

شکل 10- سطح شکست نمونه های ریخته گری شده ارائه شده برای تست کششی: (a) بدون تیمار؛ (b) تیمار شیمیایی؛ (c) تیمار هم دما بمدت چهار دقیقه با فراصوت در 940 درجه.

نتیجه گیری ها

 
ترجمه چکیده
در این بررسی، تاثیر فراصوت بعنوان تکنیک جایگزین پالایش گداز از آلیاژهای برنجی موجود در بازار و تاثیر آن روی خواص ریزساختار و مکانیکی تحلیل می¬شود. آلیاژ مس- روی در شرایط مختلف ریخته گری شد: بدون تیمار گداز، پالایش شیمیایی و فراصوت در دماهای مختلف. تاثیر تیمار فراصوت نسبت به پالایش شیمیایی بیشتر بود، اندازه¬ی ذره کوچکتر شد، فاز آلفا گردتر شد و نسبت فازهای آلفا/ بتا کم شد. بهترین نتایج برای دمای پالایش گداز 940 درجه کسب شدند. مورفولوژی ریزساختار، خواص مکانیکی آلیاژ یعنی مقاومت کششی نهایی، تطویل و تنش تسلیم را بهبود داد که بترتیب 386 مگاپاسکال، 192 مگاپاسکال و 11.5 درصد بترتیب برای آن دمای پالایش گداز بدست آمد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی صنعتی و تولید
چکیده انگلیسی
In this study, the effect of ultrasound as an alternative melt refinement technique of commercially available brass alloys and its impact in the microstructural and mechanical properties is analysed. A Cu-Zn alloy was cast in different conditions: without melt treatment, chemically refined and ultrasonically refined at different temperatures. Ultrasonic treatment was found to be more efficient than chemical refinement, promoting lower grain size and higher roundness of the α-phase and decreased the ratio of the α/β phases. The best results were achieved for 940 °C melt refinement temperature. The microstructure morphology improved the alloy mechanical properties, namely ultimate tensile strength, yield stress and elongation, which attained 386 MPa, 192 MPa and 11.5%, respectively, for that melt refinement temperature.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Materials Processing Technology - Volume 263, January 2019, Pages 336-342
نویسندگان
, , , ,