کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
232460 465288 2016 9 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Melanoidin removal from molasses effluents by adsorption
ترجمه فارسی عنوان
حذف ملانوییدین از پساب های ملاس بوسیله فرآیند جذب
کلمات کلیدی
کربن فعال؛ فاضلاب های مخمر نان؛ ADMI؛ بازیابی Melanoidin ؛ بستر ثابت
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

شکل 1. قسمت 1. اثر pH جذب بر رنگ باقی مانده و درصد حذف رنگ برای فاضلاب های شبیه سازی شده، تحت درمان و دست نخورده. [PAC] = 4 g/L, t = 24 h.;. قسمت 2. پتانسیل z PAC نسبت به pH.

2.آزمایش

2.1 مواد

2.1.1 پساب های ملاس صنعتی

2.1.2 سنتز فاضلاب ملاس شبیه سازی شده

2.1.3 ماده جاذب

جدول a1. پارامترهای مدل سینتیکی شبه درجه دوم برای جذب پساب های شبیه سازی شده، تحت درمان و دست نخورده، بر روی کربن فعال.

2.2 روش شناسی

2.2.1 آنالیزمنالوئیدین

2.2.2 مطالعه ی اثرات pH جذب دسته ای

2.2.3 مطالعه ی اثرات pH جذب سطحی دسته ها در زمان تماس، مدل سینتیکی

شکل 2. اثر زمان تماس در بار جذب، برای  پساب های (a)  شبیه سازی شده، (b) درمان شده و (c) دست نخورده. خطوط جامد نشان دهنده مدل شبه مرتبه اول هستند: PAC] = 4 g/L, pH 2, 4, 6, t = 7 h.

مقدار جذب ملانوئیدین qt (g / g) با استفاده از معادله 1 محاسبه شد. معادله شبه مرتبه دوم، معادله 3))، برای تطابق با داده های سینتیکی تجربی مورد استفاده قرار گرفت (14). 

2.2.4 مطالعه اثرات جذب دسته ای دوز جاذب، مدل تعادلی

جدول b1. پارامترهای سینتیکی ثابت گزارش شده برای جذب ملانوییدین از مدل شبه مرتبه دوم 

2.2.5 مطالعات جذب – واجذب دسته ای، استفاده مجدد از جاذب، بازیابی ملانوئیدیین

2.2.6 مطالعات جذب/واجذبی دینامیک بستر ثابت

2.2.7 طیف سنجی FT-IR

2.2.8 تعیین پارامترهای نمونه با استفاده از رگرسیون غیرخطی

3. نتیجه گیری و مباحثه

3.1 مطالعات مربوط به تاثیرات جذب دسته ای pH

3.2 مطالعات مربوط به تاثیرات جذب دسته ای زمان تماس، مدل سینتیکی

جدول 2a.ثابت های ایزوترم Freundlich ،KF  و n، برای جذب پساب های شبیه سازی شده، درمان شده و دست نخورده بر روی کربن فعال 

جدول 2b. ثابت های ایزوترم  Freundlichگزارش شده از جذب ملانوییدین 

3.3 مطالعات مربوط به تاثیرات جذب دسته ای دوز جاذب، مدل تعادلی

شکل 3. اثر غلظت PAC در رنگ باقی مانده و درصد جذب برای پسابهای (a) شبیه سازی شده، (b) درمان شده و (c) دست نخورده. علاوه بر ایزوترمهای مربوطه (d-e)، خطوط جامد نشان دهنده مدل ایزوترم Freundlich هستند.

3.4 آزمایش های جذب/واجذب دسته ای، استفاده مجدد جاذب، بازیابی ملانوییدین

3.5 مطالعات جذب/واجذب دینامیک بستر ثابت

 شکل 4. عکس پساب های اولیه و نهایی پس از جذب، پساب های (a) شبیه سازی شده، (b) درمان شده و (c) دست نخورده

شکل 5. استفاده مجدد از جاذب در چرخه های عملیاتی پی در پی، که با درصد جذب/واجذب (R%) برای پساب های (الف) شبیه سازی شده، (ب) درمان شده و (ج) دست نخورده نشان داده شده است.

 شکل 6. منحنی های پیشرفت برای ملانوئیدیین در ستون PAC: (i) جذب از پساب های (a) شبیه سازی شده، (b) درمان شده و (c) دست نخورده: Q = 24 میلی لیتر در ساعت، mPAC = 5 گرم. خطوط جامد نشان دهنده مدل سینتیکی توماس و (ii) مربوط به واجذب ها (d-f) Q = 24 mL / h ، [SO] = 1000 mg / L است. 

جدول 3. پارامترهای آزمایش های دینامیک و مدل توماس برای جذب پساب ها بر کربن فعال.

شکل 7. طیف FT-IR ملانوییدین بارگذاری شده بر روی PAC از پسابهای (a) شبیه سازی شده، (b) درمان شده و (c) دست نخورده.

3.6 طیف سنجی FT-IR ملانوئیدین و PAC حاوی ملانوئیدین

شکل 8. فعل و انفعالات مربوط به جذب ملانوئیدیین ها بر روی کربن فعال

4. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
ملانوئیدین ها، که به عنوان بیوپلیمرهای قهوه ای نیتروژنی طبقه بندی می شوند، در فاضلاب صنایع تخمیر حضور دارند که از ملاس به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند. در اين مطالعه حذف ملانوئيدينها از پسابهاي ملاس شبیه سازی شده و واقعی (دست نخورده و زیستی شده)، با جذب بر زغال فعال پودرشده (PAC) مورد بررسي قرار گرفت. تأثیرpH محلول، زمان تماس و غلظت جذب در آزمایش های جذب دسته ای مورد بررسی قرار گرفت. به ترتیب ایزوترم Freundlich و مدل شبه درجه دوم برای مطابقت داده های تعادلی و سینتیکی مورد استفاده قرار گرفتند. حداکثر ظرفیت جذب آزمایشی حدود 10 تا 12 گرم در گرم بود. ملانوئیدین لخته شده PAC می تواند توسط Oleate سدیم احیا شود و بدین وسیله بازیابی معقول ملانوئیدین را برای 7 چرخه ی موفق جذب-واجذب، محیا کند. مطالعات دینامیکی بستر ثابت نشان داد که منحنی های جذب ملانوئیدین، شکل “S” را دنبال می کنند که با مدل توماس هم خوانی دارد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی مهندسی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی

Melanoidins, classified as nitrogenous brown biopolymers, are present in the wastewaters of fermentation industries, which use molasses as feedstock. In this study, removal of melanoidins from simulated and real (untreated and biologically treated) molasses effluents was investigated by adsorption onto powdered activated charcoal (PAC). The influence of solution pH, contact time and adsorbent concentration was evaluated in batch adsorption experiments. The Freundlich isotherm and the pseudo-second order model were used to fit equilibrium and kinetic data, respectively. The maximum experimental adsorption capacity was found to be approximately 10–12 g/g. Melanoidin loaded PAC can be regenerated by sodium oleate, providing reasonable melanoidin recovery for seven successive cycles of adsorption–desorption. Fixed bed dynamic studies showed that the breakthrough curves of melanoidin adsorption followed the characteristic “S” shape with good fit of the Thomas model.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Water Process Engineering - Volume 10, April 2016, Pages 156–164
نویسندگان
, ,