کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
2433184 1106822 2008 8 صفحه PDF 18 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Effects of Rutin from Toona sinensis on the immune and physiological responses of white shrimp (Litopenaeus vannamei) under Vibrio alginolyticus challenge
ترجمه فارسی عنوان
اثرات ماده روتین استخراج شده از گیاه ماهون چینی درپاسخ های ایمنی و فیزیولوژیکی میگوی سفید (Litopenaeus vannamei) تحت چالش باکتری Vibrio alginolyticus
خدمات تولید محتوا

این مقاله ISI می تواند منبع ارزشمندی برای تولید محتوا باشد.

  • تولید محتوا برای سایت و وبلاگ
  • تولید محتوا برای کتاب
  • تولید محتوا برای نشریات و روزنامه ها
  • و...

پایگاه «دانشیاری» آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با استفاده از این مقاله علمی، برای شما به زبان فارسی، تولید محتوا نماید.

تولید محتوا
با 10 درصد تخفیف ویژه دانشیاری
کلمات کلیدی
ماهون چینی، روتین، میگو، فیزیولوژیکی، ایمنی غیر اختصاصی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه 

2- مواد و روش ها

2-1 کشت باکتری V. alginolyticus

2-2 ماده روتین

2-3 L. vannamei

2-4 اثر روتین بر حساسیت میگو  L. vannamei به باکتری V. alginolyticus

2-5 پارامترهای ایمنی میگوی L. vannamei به باکتری V. alginolyticus

جدول 1

اثر روتین استخراج شده از ماهون چینی (Toona sinensis) بر بقای میگوی سفید (L. vannamei) تحت چالش باکتری V. alginolyticus

2-6 پارامترهای فیزیولوژیکی میگوی L. vannamei به باکتری V. alginolyticus

2-7 تحلیل آماری

3-نتایج

3-1 اثر ماده روتین بر حساسیت میگوی L. vannamei به باکتری V. alginolyticus

3-2 پارامترهای فیزیولوژیکی میگوی L. vannamei تزریق شده با روتین

شکل 1: میانگین گلوکز همولنف  (a) لاکتات (b) و لیپیدها (cمیگوی  Litopenaeus vanname که روتین استخراج شده از گیاه Toona sinensis را در 10 ، 20 و 50 میکرو گرم در گرم و میگوهایی که محلول نمکی دریافت کردند و میگوهای کنترل. هر ستون نشانگر مقدار میانگین هشت داده با خطای استاندارد آن است. داده هایی که زمان آنها یکسان است و با حروف مختلف نشان داده شده اند تفاوت معنی داری  (05/0> P) در بین تیمارها وجود دارد.

3-3 پارامترهای ایمنی میگوی L. vannamei تزریق شده با روتین

شکل 2: متوسط THC (a) و فعالیت  فنولوکسیداز(PO)  (b) در میگوی Litopenaeus vannamei

شکل 3: متوسط انفجارهای تنفسی (a) و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز (SOD) (b در میگوی Litopenaeus vannameiکه روتین استخراج شده از گیاه Toona sinensis را در 10 ، 20 و 50 میکرو گرم در گرم و میگوهایی که محلول نمکی دریافت کردند و میگوهای کنترل. هر ستون نشانگر مقدار میانگین هشت داده با خطای استاندارد آن است. داده هایی که زمان آنها یکسان است و با حروف مختلف نشان داده شده اند تفاوت معنی داری  (05/0> P) در بین تیمارها وجود دارد.

4- بحث

 
ترجمه چکیده
روتین یک بیوفلاونوئید با فعالیت آنتی اکسیدانی قوی است. برای بررسی نقشهای تنظیمی ماده روتین بر روی عملکردهای مختلف سخت پوستان، ما پاسخهای ایمنی غیر اختصاصی فیزیولوژیکی (گلوکز همولنف، لاکتات و لیپید) و درونی (تعداد هموسیت کل (THC)، فعالیت فنول اکسیداز (PO)، انفجارهای تنفسی (انتشار آنیون سوپراکسید آنیون، ( ) و فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) میگوی سفید (Litopenaeus vannamei) را به پاتوژن Vibrio alginolyticus با تزریق روتین استخراج شده از گیاه ماهون چینی به صورت جداگانه در دوزهای 10، 20 یا 50 میلی گرم، بررسی کردیم. نتایج نشان داد که فعالیت PO و انفجار تنفسی میگوی L. vannamei به ترتیب با تزریق روتین در دوز 20 و 50 میکروگرم بعد از 12 و 24 ساعت به طور واضح افزایش یافت (P <0.05). هر دو فعالیت THC و SOD از گروههای آزمایشی و کنترل، تفاوت معنی داری در هیچکدام از دوزها نشان ندادند. میگوی L. vannamei با تزریق روتین در هر دو دوز، به ترتیب بعد از 12-36، 24-48 و 24-60 ساعت در پاسخ به چالش V. alginolyticus، سطح گلوکز، لاکتات و چربی پایین تری را حفظ کرد. میزان بقای میگو سفید L. vannamei که روتین را در هر دو دوز دریافت کرده بود به طور قابل توجهی بالاتر از میگو هایی بود که پس از 48-72 ساعت محلول نمکی دریافت کردند. بنابراین نتیجه گیری شد که توانایی ایمنی و مقاومت میگوی سفید L. vanname در برابر عفونت V. alginolyticus با دریافت روتین به میزان 10 میکروگرم در گرم یا بیشتر افزایش یافت.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علوم کشاورزی و بیولوژیک علوم آبزیان
چکیده انگلیسی

Rutin is a bioflavonoid with strong antioxidant activity. To investigate the regulatory roles of rutin in various functions in crustaceans, we examined physiological (haemolymph glucose, lactate, and lipid) and innate non-specific immune responses (total haemocyte count (THC), phenoloxidase activity (PO), respiratory bursts (release of superoxide anion, O2−) and superoxide dismutase (SOD) activity) to the pathogen Vibrio alginolyticus in white shrimp (Litopenaeus vannamei) that were individually injected with rutin extracted from Toona sinensis at 10, 20, or 50 μg g−1. Results showed that PO activity and respiratory burst of L. vannamei increased obviously (P < 0.05) when injected with rutin at a dose of 20 and 50 μg g−1 after 12 and 24 h, respectively. Both the THC and SOD activities of experimental and control groups revealed no significant difference at all doses. L. vannamei injected with rutin at either dose maintained lower glucose, lactate, and lipid levels in response to V. alginolyticus challenge after 12–36, 24–48, and 24–60 h, respectively. The survival rate of L. vannamei that received rutin at either dose was significantly higher than that received saline after 48–72 h. It was, therefore, concluded that the immune ability and resistance against V. alginolyticus infection of L. vannamei receiving rutin at ≥10 μg g−1 increased.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Fish & Shellfish Immunology - Volume 25, Issue 5, November 2008, Pages 581–588
نویسندگان
, , , , , ,