اکسیداسیون آمونیم بی هوازی

در این صفحه تعداد 56 مقاله تخصصی درباره اکسیداسیون آمونیم بی هوازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسیداسیون آمونیم بی هوازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; anammox (AMX); anaerobic ammonium oxidation; AOB; ammonium-oxidizing bacteria; AS; activated sludge; ASM; AS model; BOD5; 5-d biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuous stirred-tank reactor; DO; dissolved oxygen; EUB; eubacte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; Anaerobic ammonium oxidation; Poly (vinyl alcohol) cryogel; Inoculum source; Substrate diffusion limitation; Illumina MiSeq;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; Anammox; anaerobic ammonium oxidation; CL; cluster; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuously stirred tank reactor; DAMO; denitrifying anaerobic methane oxidation; DO; dissolved oxygen; DOC; dissolved organic carbon; GHG; greenhouse gas; GWP; global
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; AAO; Anaerobic ammonium oxidation; AD; Anaerobic digestion; BOD; Biological oxygen demand; CFT; Carbon fiber textiles; COD; Chemical oxygen demand; DIET; Direct interspecies electron transfer; HRT; Hydraulic retention time; OLR; Organic loading rate; TAN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; AD; Anaerobic digestion; Anammox; Anaerobic ammonium oxidation; BMP; Bio-methane potential; CHP; Combined heat and power plant; CSTR; Continuous stirred-tank reactor; DQY; Deqingyuan (location of large chicken farm in China); MWel; Installed electrical ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; AOB; ammonium oxidizing bacteria; ANAMMOX; anaerobic ammonium oxidation; CANON; complete autotrophic nitrogen removal over nitrite; DO; dissolved oxygen; HRT; hydraulic retention time; NOB; nitrite oxidizing bacteria; PDE; partial differential equation; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; IC; inorganic carbon; anammox; anaerobic ammonium oxidation; NRR; nitrogen removal rate; GAC; granular activated carbon; DO; dissolved oxygen; UUM; uninformable untrained microorganisms; Microbial diversity; Inorganic carbon; Anaerobic ammonium oxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; Core-shell structure; Immobilization; Poly(vinyl alcohol)/sodium alginate; Interfacial gelling; Single-stage autotrophic nitrogen removal; Anaerobic ammonium oxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; anammox; anaerobic ammonium oxidation; DO; dissolved oxygen; HRT; hydraulic residence time; N; nitrogen; NCE; nitrogen conversion efficiency; NCR; nitrogen conversion rate; NLR; nitrogen loading rate; NMDS; non-metric multidimensional scaling; OTU; operat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; Anammox; anaerobic ammonium oxidation; PN; partial nitritation; MBR; membrane bioreactor; AOB; ammonium-oxidizing bacteria; NOB; nitrite-oxidizing bacteria; FA; free ammonia; FNA; free nitrous acid; DO; dissolved oxygen; SBR; sequencing batch reactor; UAS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; Diazotrophs; North Atlantic; Iron; Aerosol; nifH; GEOTRACES; qPCR; Al; aluminum; Anammox; anaerobic ammonium oxidation; ANOSIM; analysis of similarities; BATS; Bermuda Atlantic time series; BNF; biological nitrogen fixation; CVOO; Cape Verde Ocean Observa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; ABA; Autonomous batch analysis; ANAMOX; Anaerobic ammonium oxidation; AOA; Ammonia oxidizing archaea; CyDTA; 1,2 Cyclohexane diamine tetraacetic acid; DIC; Dichloroisocyanurate; EDTA; Ethylene diamine tetraacetic acid; FIA; Flow-injection analysis; GD; Ga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; Partial nitritation; Anaerobic ammonium oxidation; Sequencing batch reactor; Sewage sludge anaerobic digester supernatant; Nitrous oxide emission; Phosphate; ALK; alkalinity; anammox; anaerobic ammonium oxidation; ANR; autotrophic N removal; AOB; ammonium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; Anammox; anaerobic ammonium oxidation; BF; biofilm; MBBR; moving bed biofilm reactor; ML; mixed liquor; OTU; operational taxonomic unit; PN; partial nitritation; sCOD; soluble chemical oxygen demand; TAN; total ammonia nitrogen; TBFS; total biofilm solids
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; Anammox; anaerobic ammonium oxidation; AOB; ammonia oxidation bacteria; DO; dissolved oxygen; FISH; fluorescence in situ hybridization; H index; Shannon index of general diversity; HRT; hydraulic retention time; MLSS; mixed liquor suspended solids; MLVSS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; Anammox; anaerobic ammonium oxidation; BOD; biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; DO; dissolved oxygen; FISH; fluorescent in situ hybridization; TNK; total nitrogen Kjeldahl; SBR; sequencing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; 2DE; two-dimensional gel electrophoresis; anammox; anaerobic ammonium oxidation; (F-, N-, V-)ATPase; proton-pumping F1Fo-, (hypothetical) sodium-pumping, and vacuolar-ATPase, respectively; BCP; blue copper protein; OXPHOS; oxidative phosphorylation; BNE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; CAS; wastewater treatment system using conventional activated sludge; PAB; pre-cultured ANAMMOX biomass; PN; partial nitritation, oxidizing reaction of a half of NH4+ to NO2−; ANAMMOX; anaerobic ammonium oxidation; AOB; ammonia-oxidizing bacteria; AOA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; Anaerobic ammonium oxidation; Completely single-stage autotrophic nitrogen removal; Sequencing batch biofilm reactor (SBBR); Surplus dewatered activated sludge; Bacterial community
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون آمونیم بی هوازی; ALR; ammonium loading rate; ANAMMOX; anaerobic ammonium oxidation; AOB; ammonium oxidizing bacteria; ARR; ammonium removal rate; DO; dissolved oxygen; FA; free ammonia; HRT; hydraulic retention time; MSG; monosodium glutamate; NOB; nitrite-oxidizing bacte