یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی

در این صفحه تعداد 194 مقاله تخصصی درباره یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; PTSD; Metabolomics; Glycomics; Clinical data; Animal models; Theranostic biomarkers; Patients; ACTH; adenocorticotropic hormone; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BDNF; brain derived neurotropic factor; CE; capillary electrophoresis; CE-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Dark matter; Known unknowns; Mass spectrometry; Metabolomics; Microbiome; Unknowns; (APCI); Atmospheric Pressure Chemical Ionization; (APPI); Atmospheric Pressure Photo-ionization; (CI); Chemical Ionization; (CASE); Computer Assisted Structure Elucidation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Emerging persistent organic pollutants; Perfluoroalkyl substances; Novel brominated flame retardants; Organophosphorus flame retardants; Aquatic ecosystem; Sample treatment; Extraction; Analytical determination; μSIS; micro-selected ion storage mode; 1-M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; ABPR; back pressure regulator; APCI; Atmospheric Pressure Chemical Ionization; BHT; butylated hydroxytoluene; ESI; Electrospray Ionization; FSV; fat-soluble vitamins; LC; Liquid Chromatography; MS; mass spectrometry; PTAD; 4-phenyl-1,2,3-triazoline-3,5-di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; cholesterol-d7; (cholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7); CYP; cytochrome P450; DMSO; dimethylsulfoxide; HDL; high-density lipoprotein; LC; liquid chromatography; Lp; lipophorin; LpR; lipophorin receptor; LDL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; AcOH; acetic acid; ACN; acetonitrile; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BSTFA; N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CBCA; cannabichromenic acid; CBC; cannabichromene; CBDA; cannabidiolic acid; CBD; cannabidiol; CBDVA; cannabidivarinic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Animal fat; Adulteration; Phytosterol; Identification; LC/MS/MS; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; GC; gas chromatography; GC/MS/MS; gas chromatography-tandem mass spectrometry; HPLC; high performance liquid chromatography; ELSD; evaporative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; DHCR7; 7-dehydrocholesterol reductase; 7DHC; 7-dehydrocholesterol; SLOS; Smith-Lemli-Opitz syndrome; dhVitD; 1,25-dihydroxyvitamin D; 8DHC; 8-dehydrocholesterol; BHT; butylated hydroxytoluene; TPP; triphenylphosphine; PTAD; 4-phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Ablative flash pyrolysis; Pyrolysis bio-oil; Orbitrap mass spectrometry; Electrospray; Atmospheric pressure chemical ionization; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; APPI; atmospheric pressure photoionization; Da; Dalton; DBE; double bond equiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; AMD; automated multiple development; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; CER; ceramide; d18:0; sphinganine (dihydrosphingosine); d18:1; sphingenine; d18:2; 4,8-sphingadienine; ELSD; evaporative light scattering detector; ESI; electrospray ioni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; 7-DHC; 7-dehydrocholesterol; Lath; lathosterol; Lan; lanosterol; Chol; cholesterol; SLOS; Smith-Lemli-Opitz syndrome; DHCR7; 7-dehydrocholesterol reductase; MS; mass spectrometry; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; HPLC-; high pressure liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Fluorescence emission data; Photosynthesis; Pigment; Pyropheophorbide; Visible absorption spectra; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BChl; bacteriochlorophyll; Chl; chlorophyll; CD; circular dichroism; DV; divinyl; FCC; flash column chromato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; HPLC-DAD-MS/MS; High Performance Liquid Chromatography coupled to diode array detection and tandem mass spectrometry; APCI; Atmospheric Pressure Chemical Ionization; MRM; Multiple Reaction Monitoring; m/z; mass to charge; REML; restricted estimate maximum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Supercritical fluid chromatography; Atmospheric pressure chemical ionization; Direct coupling; Amino acids; Metabolites;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Atmospheric pressure chemical ionization; Gas chromatography; Triple quadrupole; Aquaculture; Fish; Feed;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; PL; pulsed light; IS; internal standard; Abs; absorbance; P; product; LC-DAD-MS; liquid chromatography-diode array- mass spectrometry; MSD; mass selective detector; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; MRM; multiple reaction monitoring; EIC; ex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Rhizosphere; Root exudates; Mass spectrometry; Separation techniques; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; CE; capillary electrophoresis; CE-ESI-MS; capillary electrophoresis coupled to electron ionization mass spectrometry; CE-ICP-MS; capillar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; AA; amino acid/amino acids; AAD; amino acid detection; ADI; arginine deiminase; ADT; arginine deprivation therapy; ALL; acute lymphoblastic leucemia; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; APPI; atmospheric pressure photo ionization; AQC; aminoqu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Tear; Blood serum; Water-soluble vitamin; Fat-soluble vitamin; Infant; Parent; ACN; acetonitrile; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; D2O; Deuterium Oxide; DMSO; Dimethyl Sulfoxide; ESI; Electrospray Ionization; FA; Formic Acid; IS; Internal S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Mass spectrometry; Cooking oil; Used cooking oil; Quality and safety assessment; Natural constitutes; Degradation products; MALDI; Matrix-assisted laser desorption/ionization; DART; Direct analysis in real time; APCI; Atmospheric pressure chemical ionizat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Aβ; amyloid-beta; AD; Alzheimer's disease; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; APOE; apolipoprotein E; APP; amyloid precursor protein; APPI; atmospheric pressure photoionization; CE; capillary electrophor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Brominated flame retardants; Polybrominated diphenyl ethers; Metabolites; Seafood; Contaminants; Chemical analysis; Food safety; ACS; American Chemical Society; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BFR; brominated flame retardant; CCG; chemical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Organic matrices; Nanoparticles; Ionic liquids; Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS); Surface enhanced laser desorption/ionization mass spectrometry (SELDI-MS); 9-AA; 9-aminoacridine; APCI; atmospheric pressure chemical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Genotoxicity; Imidacloprid; Micronucleus assay; LC-MS; Blood; % RSD; % relative standard deviation; 6-ClNA; 6-chloronicotinic acid; APCI; Atmospheric Pressure Chemical Ionization; BNMN; Binucleated cells with micronucleus; CBPI; Cytokinesis Block Prolifer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; CID; collision-induced dissociation; cps; counts per second; D; difference; E1; estrone; 3,4-[13C2E1; 3,4-[13C]2-estrone; d4E1; 2,4,16,16-[2H]4-estrone; 17αE2; 17α-estradiol; E2; estradiol; 13C2E2; 3,4-[13
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Nonhuman-primate; Maternal nutrition restriction; Fetal programming; Gluconeogenesis; Metabolomics; AA; Amino acid; APCI; Atmospheric pressure chemical ionization; BCAA; Branched-chain amino acids; Carn; Acylcarnitines; CTR; Control group; Cys; Cysteine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; AA; amino acid; AAA; amino acid analysis; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; APPI; atmospheric pressure photo ionization; C4D; capacitively coupled contactless conductivity detector; CAD; corona charged aerosol detector; CBQCA; 3-(4-carboxybe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; UHPLC; ultra high performance liquid chromatography; PDA; photo diode array; MS; mass spectrometry; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; ITS; internal transcribed spacer; SSU; small-subunit; LSU; large-subunit; TAG; triacylglycerols; Biofuel; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Therapeutic drug monitoring; Antipsychotic; Antidepressant; Psychopharmacology; Psychiatry; Psychopharmacotherapy; Pharmacokinetics; HPLC; Mass spectrometry; LC-MS/MS; ABCB1; ATP-binding cassette sub-family B member 1; AGNP; Arbeitsgemeinschaft für Neuro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Organohalogen; By-products; Water; Analysis; Characterization; AOX; Adsorbable organic halide; APCI; Atmospheric pressure chemical ionization; APPI; Atmospheric pressure photoionization; BSTFA; N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CID; Collision ind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; Cytostatic agents; Emerging contaminants; Environmental samples; Liquid chromatography; Gas chromatography; 5-FU; 5-Fluorouracil; ACT-D; actinomycin-D; A-GLU; Aminoglutethimide; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; APPI; atmospheric pressure ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; High-throughput analyses; Metabolomics; DIMS; FTMS; Data processing; APCI; Atmospheric pressure chemical ionization; APPI; Atmospheric pressure photoionization; CE; Capillary electrophoresis; CI; Chemical ionization; CID; Collision-induced dissociation; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; 6-MAM; 6-monoacetylmorphine; AAFS; American Academy of Forensic Sciences; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; API; atmospheric pressure ionization; CAP; College of American Pathologists; CI; chemical ionization; CLSI; Clinical and Laboratory S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; CD; circular dichroism; FCC; flash column chromatography; HRMS; high resolution mass spectra; MALDI; matrix-assisted laser desorption/ionization; Chlorophyll; Fluorescence emission data; Light-harvesting ant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; 2-hydroxy-estradiol; 2,3-dihydroxy-17β-estradiol; 2-methoxy-estradiol; 2-methoxy-3-hydroxy-17β-estradiol; 4-methoxy-estradiol; 3-hydroxy-4-methoxy-17β-estradiol; 4-hydroxy-estradiol; 3,4-dihydroxy-17β-estradiol; 16α-hydroxy-estradiol; 3,16α-dihydrox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; AMX; amoxicillin; AOZ; 3-amino-2-oxazolidinone; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; ASV; anodic stripping voltammetry; BCF; bioconcentration factor; BI; bead injection; CE; capillary electrophoresis; CID; collision induced dissociation; CFUF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یونیزاسیون شیمیایی جوی شیمیایی; chalazion; lipidomics; cholesterol; inflammation; meibomian gland; HPLC; mass spectrometry; statins; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; CE; cholesteryl esters; Cer; ceramides; Chl; total non-esterified cholesterol of any sort - soluble, pro