میکروسکوپ زاویه برشتر

در این صفحه تعداد 214 مقاله تخصصی درباره میکروسکوپ زاویه برشتر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکروسکوپ زاویه برشتر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; BAM; Brewster angle microscopy; CB; Cerebroside; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPE; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; LC; liquid condensed; LE; liquid expanded; PC; phosphatidylcholine; PE; phosphatidylethanolamine; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; AFM; atomic force microscopy; ANS; 1-anilino-8-naphthalene sulfonate; BLES; bovine lung extract surfactant; BAM; Brewster angle microscopy; BSA; bovine serum albumin; CLSE; calf lung surfactant extract; CMC; critical micellar concentration; DM-; dimyristo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; BAM; Brewster angle microscopy; CNS; central nervous system; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; SAXS; small angle X-ray scattering; GIXOS; grazing-incidence X-ray scattering out of the specular plane; XRD; X-ray diffraction; Myelin lipids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; APL; alkylphospholipids; HePC; Hexadecylphosphocholine; POPC; 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DLPC; dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; Lo; liquid-ordered phases; Ld; liquid-disordered phases; GUVs; giant unilamellar vesicles; LUVs; large unilamellar vesicles; BLM; black lipid membranes; FRAP; fluorescence recovery after photobleaching; FRET; fluorescence resonance energy transfer; SANS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; Thujone; Dihydrocarvone; Compression isotherm; Membrane elasticity; Brewster angle microscopy; GABAA receptor modulation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; DEPC; 1,2-dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPG; 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol); DSPC; 1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DOTAP; 1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; BAM; Brewster angle microscopy; Ld; liquid disordered; Lo; liquid ordered; LE; liquid expanded; ER; endoplasmic reticulum; PC; phosphatidylcholine; DAG; diacylglycerol; Brewster angle microscopy (BAM); Antitumor lipids; Monolayer; Saccharomyces cerevisiae
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; DMPC; dimyristoyl-phosphatidylcholine; DMPG; dimyristoyl-phosphatidylglycerol; DMPE; dimyristoyl-phosphatidylethanolamine; PMIRRAS; polarization modulation infra-red reflection absorption spectroscopy; ATR; attenuated total reflection spectroscopy; BAM; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; Aβ peptide; Beta Amyloid peptide; AD; Alzheimer Disease; AFM; Atomic Force Microscopy; AMP; Antimicrobial Peptide; ATR-FTIR; Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy; AZT; Azithromycin; BAM; Brewster Angle Microscopy; BM; Big M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; Chp E; Chaplin E; S. coelicolor; Streptomyces coelicolor; MD; molecular dynamics simulations; CD; circular dichroism; TEM; transmission electron microscopy; ACN; acetonitrile; COM; centres-of-mass; BAM; Brewster angle microscopy; CG; coarse-grained; Press
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; AMX; amoxicillin; BAM; Brewster angle microscopy; DPPC; dipalmitoylphosphatidylcholine; H. pylori; Helicobacter pylori; GIXD; Grazing incident X-ray diffraction; PM-IRRAS; Polarization modulation infrared reflection-absorption spectroscopy; SGF; Simulated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; DPPC; 1,2-dipalmitoylsn-glycero-3-phosphocholine; POSS; polyhedral oligomeric silsesquioxane; POSS-PEG; 3,7,14-tris{[ω-(hydroxy)(polyethoxy)propyl]di-methylsiloxy}-1,3,5,7,9,11,14-heptaisobutyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane; POSS-OFP; 3,7,14-tris{[3-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; BAM; Brewster angle microscopy; CCD; charge-coupled device; C-serum; cytoplasmic serum; DGDG; digalactosyldiacylglycerol; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DNA; deoxyribonucleic acid; ESG; esterified sterylglucoside; FA; free fatty acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; BAM; Brewster angle microscopy; CV; cortical vesicles; mβcd; methyl-β-cyclodextrin; hpβcd; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; Chol; cholesterol; HPTLC; high performance thin layer chromatography; LE; liquid expanded; LC; liquid condensed; Lo; liquid ordere
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; OM; outer membrane; PLs; phospholipids; LPS; lipopolysaccharide; S-LPS; smooth strain lipopolysaccharide; SOPE; 1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; SOPG; 1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol); CL; 1′.3′-bis[1.2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; Cer; ceramide; VLCPUFA; very long chain polyunsaturated fatty acid; h-V; 2-hydroxy VLCPUFA; n-V; nonhydroxy VLCPUFA; SM; sphingomyelin; μ⊥; dipole moment perpendicular to the interface; π; surface pressure; πt; transition pressure; ΔV; surface poten
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; LHCII; major light-harvesting complex of photosystem II in partly deprotonated state; LHCII0/150/500; LHCII spread on subphase supplemented with 0, 150 or 500 mM NaCl; p-LHCII; major light-harvesting complex of photosystem II in protonated state; p-LHCII
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; Monolayers; Langmuir–Blodgett films; Confocal fluorescence microscopy; Brewster angle microscopy; Drug–lipid interaction; Toremifene; Dipalmitoyl-phosphatidyl-glycerol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ زاویه برشتر; Platelet activating factor; Edelfosine; Sphingomyelin; Mixed Langmuir monolyers; Grazing incidence X-ray diffraction; Brewster angle microscopy;