آشنایی با موضوع

کافئیک اسید (به انگلیسی: Caffeic acid) با فرمول شیمیایی C۹H۸O۴ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۸۹۰۴۳ است. که جرم مولی آن ۱۸۰٫۱۶ g/mol می‌باشد.
در این صفحه تعداد 345 مقاله تخصصی درباره کافئیک اسید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کافئیک اسید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; AP; aerial parts; CA; caffeic acid; CCD; central-composite design; CLA; chlorogenic acid; CNA; cinnamic acid; FA; ferulic acid; F; flowers; GA; gallic acid; L; leaves; pCA; p-coumaric acid; PRCA; protocatechuic acid; RSA-DPPH; DPPH radical scavenging acti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; CMCS; O-carboxymethyl chitosan; MTL; Myceliophthora thermophila laccase; DPPH; di(phenyl)-(2,4,6-trinitrophenyl)iminoazanium; MPO; myeloperoxidase; MMP-1; matrix metalloproteinase; HNE; human neutrophil elastase; CS; chitosan; ROS; reactive oxygen species
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; Resveratrol (PubChem CID: 445154); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); DCFH-DA (PubChem CID: 104913); ABAP (PubChem CID: 1969); l-ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); Resveratrol; Zein; BSA; Caffeic acid; Nanoparticle; CAA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; AC; Acetic Acid; AD; Anaerobic Digestion; co-AD; Anaerobic co-Digestion; BA; Butyric Acid; CA; Caffeic Acid; EA; Elemental Analysis; FA; Ferulic Acid; FoA; Formic Acid; HMF; Hydroxymethylfurfural; 5-HMF; 5-Hydroxymethylfurfural; hOFMSW; Pre-Hydrolysed Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; Orthosiphon aristatus; Traditional herb; Caffeic acid; Rosmarinic acid; Salvianolic acid; Caffeine; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; ABTS; 2,2′-azino-bis[3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid]; HPLC; high performance liquid chromatography; UPLC-MS/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; CA; caffeic acid; CT; cryptotanshinone; CYP76AH1; cytochrome P450 dependent monooxygenase; CYPs; cytochromes P450; DT-I; dihydrotanshinone I; DXR; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate reductoisomerase; DXS; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate synthase; DW; dry weigh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; ARE; antioxidant response element; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; CA; caffeic acid; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DMSO; dimethyl sulfoxide; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; GCLC; glutamate-cysteine ligase catalytic subunit; GCLM; gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; Caffeic acid; Proanthocyanidin; Grape seed extract; Ultraviolet-A; Oral mucosal irritation; Wounded skin; Safety evaluation; Antimicrobial activity; BHI; brain heart infusion; CFU; colony-forming unit; CA; caffeic acid; GSE; grape seed extract; ISO; Inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; 3-CQA; 3-O-caffeoylquinic acid; 4-CQA; 4-O-caffeoylquinic acid; 5-CQA; 5-O-caffeoylquinic acid; AP-1; activator protein 1; CFA; caffeic acid; CEUA; Committee on Ethics in Animal Research; CGAs; Chlorogenic acids; CMF; calcium and magnesium free solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; CA; Caffeic acid; I/R; ischemia and reperfusion; H/R; hypoxia/reoxygenation; LT; liver transplantation; NADPH oxidase; Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase; PDIA3; protein disulfide isomerase A3; ROS; reactive oxygen species; Superoxide ani
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; Amyloid-β; Alzheimer's disease; Caffeic acid; Divalent caffeic amide; Inhibitor; Cytotoxicity; Aβ; amyloid-β; AD; Alzheimer's disease; CA; caffeic acid; CCS; collision cross-section; DMF; dimethylformamide; EDCI; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; CA; Caffeic acid; ROS; reactive oxygen species; RA; rheumatoid arthritis; RA-FLS; rheumatoid arthritis derived fibroblast-like synoviocytes; PGE2; prostaglandin E2; (MMP)-1; matrix metalloproteinases; IL; interleukin; TNF-α; tumor necrosis factor-α; MAP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; CA; caffeic acid; CTA; caftaric acid; DAD; diode array detector; DSC; differential scanning calorimetry; HPLC; high-performance liquid chromatography; IWP; isolated wine protein; NMR; nuclear magnetic resonance; PFP; pentafluorophenyl; SPE; solid phase ex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; Ag+ ions; silver ions; BAP; 6-benzylaminopurine; CA; caffeic acid; IAA; indole-3-acetic acid; LAB; lithospermic acid B; MeJA; methyl jasmonate; MS; Murashige and Skoog; RA; rosmarinic acid; Sal-A; salvianolic acid A; Sal-B; salvianolic acid B; YE; yeast e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; AKT; phosphatidylinositol 3-kinase-linked protein kinase; A.rugose; Agastacherugosa Kuntze; BrdU; bromodeoxyuridine; CA; caffeic acid; CCK-8; cell counting Kit-8; CDK; cyclin-dependent kinase; CKI; cyclin-dependent kinase inhibitor; DAD; diode array UV/VI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; qRT-PCR; quantitative real time PCR; HPLC-DAD; High-Performance Liquid Chromatography with Diode-Array Detection; CGA; chlorogenic acid; CA; caffeic acid; PAL; phenylalanine-ammonia-lyase; C4H; cinnamate 4-hydroxylase; 4CL; 4-coumarate-CoA ligase; HCT; hy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; PC; phenolic compound; C; (+)-catechin; Q; quercetin; GA; gallic acid; FA; ferulic acid; CA; caffeic acid; CML; Nε-(carboxymethyl)lysine; AGEs; advanced glycation end-products; ε-DNP-lysine; Nε-(2:4-Dinitrophenyl)-l-lysine; HS-SPME; headspace solid pha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; CA; caffeic acid; C-IA; caffeoylisocitric acid; C-QA; chlorogenic acid; 3,4-DHPPA; 3-(3,4-dihydroxyphenyl)propionic acid; HPLC-ESI-MS/MS; high-performance liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry; 3-HPPA; 3-(3-hydroxyphenyl)p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; CA; chicoric acid; CTA; caftaric acid; CFA; caffeic acid; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; AAPH; 2,2′-Azobis (2-methylpropionamidine) dihydrochlorid; BSA; bovine serum albumin; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; Caffeic acid (PubChem CID: 689043); p-coumaric acid (PubChem CID: 637542); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Methyl caffeate (PubChem CID: 689075); Methyl-p-coumarate (PubChem CID: 5319562); Methyl ferulate (PubChem CID: 5357283) and quercetin (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; 4-HBA; 4-Hydroxybenzoic Acid; AAPH; 2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride; AC; Antioxidant Capacity; CaA; Caffeic Acid; DBC; 2,6-di-tert-butyl-p-cresol; DPPH; 2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl; FC; Folin-Ciocalteu; FeA; Ferulic Acid; FRAP; Ferr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کافئیک اسید; Aβ; amyloid-β; AD; Alzheimer's disease; CA; caffeic acid; DCFH-DA; 2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate; DHCA; dihydrocaffeic acid; DIPEA; N,N-diisopropylethylamine; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO; dimethyl sulfoxide; Gly; glycine; HBTU; O