آشنایی با موضوع

طراحی مرکب مرکزی(Central Composite Design)یا CCD، در آمار یک طراحی آزمایشگاهی است که در متدولوژی سطح واکنش، مفید است و برای ساختن مدل مرتبه دوم، برای متغیر پاسخ بدون نیاز به استفاده از آزمایش فاکتوریال سه سطحی استفاده می شود. طراحی مرکب مرکزی برای اندازه گیری اثرات سطوح تغییرات عوامل مستقل تاثیرگذار، با استفاده از مدل درجه دو بکار می روند. طراحی های مرکب مرکزی مابه طراحی فاکتوریل خلاصه شده ای است که به وفور توسط پژوهشگران در طراحی آزمایش پژوهشی گوناگون استفاده می شود. ساختار کلی طراحی های مرکب مرکزی به دو گروه طراحی ویلسون و طراحی بنکن دسته بندی می شود.
در این صفحه تعداد 753 مقاله تخصصی درباره طراحی مرکب مرکزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طراحی مرکب مرکزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; Liquefaction; Wheat straw; Bio-polyols; Bio-based polyurethane foams; Central composite design; Response surface methodology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; Desiccant-wheel design; Dehumidification; Response surface method; Central composite design; Multi-objective optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; DLLME; Dispersive liquid-liquid microextraction; 3-OH-PMPO; 3-hydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylpyridin-4; CCD; central composite design; RSD; relative standard deviation; AAS; atomic absorption spectrometry; ICP-MS; inductively coupled plasma-mass sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; API; active pharmaceutical ingredient; AQbD; analytical quality by design; ATP; analytical target profile; BBD; Box-Behnken design; CCD; central composite design; CMA; critical method attribute; CMP; critical method parameter; DD; Doehlert design; DoE; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; Gallic acid (PubChem CID: 370); Hydrochloric acid (HCl) (PubChem CID: 313); Potassium chloride (PubChem CID: 4873); Potassium sulfate (PubChem CID: 24507); Sodium acetate (PubChem CID: 517045); Sodium carbonate (PubChem CID:10340); 2,2′-Azino-bis (3-eth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; Static magnetic field; Cold-water shock treatment; Heat and mass transfer; Preservation quality; Enzyme activity; Tw; temperature of water; B; magnetic flux density; τ; time of treatment; CK; control group; CST; cold-water shock treatment (Tw = 2 °C,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; LbL; layer-by-layer; OCC; old corrugated container; AFM; atomic force microscopy; SEM; scanning electron microscopy; RCT; ring crush test; RSM; response surface methodology; PEMs; polyelectrolyte multi-layers; CCD; central composite design; DDJ; Dynamic D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; MB; methylene blue; AC; activated carbon; RSM; response surface method; CCD; central composite design; IR; impregnant ratio; Activated carbon; Spent mushroom compost; Central composite design; Methylene blue adsorption; Phosphoric acid activation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; ATZ; Atrazine; CDD; Central composite design; COD; Chemical oxygen demand; DO; Dissolved oxygen; EPA; Environmental protection agency; HPLC; High performance liquid chromatograph; HRT; Hydraulic retention time; MBBR; Moving bed biofilm reactor; PAOs; Phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; CCD; Central Composite design; RSM; Response Surface Methodology; AAS; atomic absorption spectrometry; ICPAES; inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy; DPP; differential pulse polarography; ASV; anodic stripping voltammetry; TIMS; Thermal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; Graphene quantum dots; Central composite design; Density functional theory; Hypochlorite; 2,4-Dinitrophenylhydrazine; Flow injection analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; NCDs; nano carbon dots; GT; Gum Tragacanth; SEM; scanning electron microscopy; FT-IR; Fourier transform infrared; XRD; X-ray diffraction; CCD; central composite design; RSM; response surface methodology; ANOVA; analysis of variance; TA; terephthalic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; Mass spectrometry; Ionic liquid; Microextraction; Neurotransmitters; Trace analysis; Liquid-liquid extraction; LLE; Dispersive liquid-liquid extraction; DLLME; Ionic liquid based ultrasound assisted dispersive liquid-liquid microextraction; IL-USA-DLLME;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; GO; graphene oxide; HPMo; phosphomolybdic acid: H3PMO12O40; HPMo-GO; graphene oxide-based phosphomolybdic acid catalyst; ECOD; extractive-catalytic oxidative desulfurization; CODS; catalytic oxidative desulfurization; X1: T; temperature; X2: O/S; oxygen t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC); Central composite design; Response Surface Methodology (RSM); Propagation of Error (PoE); Tolerance intervals;